logo


Έξι ακόμη μελέτες για υπηρεσίες και προμήθειες, ύψους 1.124.000 ευρώ με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στο Δήμο Διονύσου η Μήδεια, έρχονται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή που θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη αύριο Τετάρτη του Πάσχα, 5 Μαΐου, στις 9 το πρωί. Αν συνυπολογισθούν και οι 784.000 ευρώ για τις 9 μελέτες, με τον ίδιο στόχο, που εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή, τότε οι δαπάνες για την αποκατάσταση των ζημιών από τη “Μήδεια” φθάνουν το 1.893.000 ευρώ, όσο δηλαδή εξοικονομήθηκε για το λόγο αυτό με την πρόσφατη, του Φεβρουαρίου, αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως στις παραπάνω μελέτες και προμήθειες, ισχυρές είναι οι αντιρρήσεις τόσο της μείζονος μειοψηφίας όσο και της παράταξης “Εύπολις- Συνεργασία Δημοτών Διονύσου”. Οι αντιρρήσεις αυτές, όπως εκφράζονται από τις μειοψηφίες, συνοπτικά αναφέρονται σε τέσσερα κυρίως σημεία: Πολλές από τις εργασίες ή/και προμήθειες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, άλλες πραγματοποιούνται τώρα, λεπτομέρειες δεν δίδονται, συνεπώς καλείται η Επιτροπή να τις εγκρίνει χωρίς να έχει σαφή εικόνα. Η μερίδα του λέοντος πηγαίνει σε γνωστούς ή/και συγγενείς μελών της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προσωπικά, ενώ κάποιοι από τους προμηθευτές μετρούν επαγγελματική δραστηριότητα εξαιτίας της “Μήδειας» Εργαζόμενοι του Δήμου ζητούν άδεια και απασχολούνται, ανασφάλιστοι όπως καταγγέλλει η μείζων μειοψηφία, σε εργολάβους για την αποκομιδή της καύσιμης ύλης που συσσωρεύθηκε στην πόλη. Από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίνονται τώρα τα πρακτικά του γνωμοδοτικού υπηρεσιακού οργάνου, που ασχολήθηκε με τη διαδικασία λήψης προσφορών και επιλογής αναδόχων, αλλά όχι και οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με καθέναν από αυτούς, έτσι που οι παρατάξεις δεν θα λάβουν γνώση ούτε θα μπορούν να ελέγξουν.

Επιπλέον, το ποσόν των 10.000 ευρώ θα διατεθεί για την ζωντανή αναμετάδοση των εκδηλώσεων του Δήμου, στο πλαίσιο των περιορισμών λόγω της πανδημίας, υλικό που θα εμπλουτίσει το δημοτικό αρχείο.

Τέλος, νομική εκπροσώπηση ζητεί ο Δ. Ράικος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών επί Διοίκησης Ζαμάνη, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά στην εναπόθεση μπάζων αποχέτευσης σε οικόπεδο της οδού Χανίων στον Άγ. Στέφανο από την εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:   

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δηµιουργία ή και την αναβάθµιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του ∆ήµου ∆ιονύσου-Φιλόδηµος ΙΙ».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Τροφών για τα αδέσποτα ζώα ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού 58.280,00€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ 2021-2022-2023 προϋπολογισµού 74.324,48 € συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης».

ΘΕΜΑ 5ο: Αίτηµα του κ. Κλάδου Γεωργίου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για Παροχή Υπηρεσιών Ζωντανής Αναµετάδοσης Εκδηλώσεων (Live Streaming).

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ της ΣΦΟ∆ΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 15-16.2.2021 (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΜΗ∆ΕΙΑ»).

ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ 1-2-3η ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΓΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή νοµικής υποστήριξης αιρετού του ∆ήµου