logo


Αύριο Τρίτη 27 Απριλίου στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, και με 12 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. Ανάμεσά τους:

*Βιντεοσκόπηση των Ιερών Ακολουθιών της Μ. Παρασκευής και του Μ. Σαββάτου προτίθεται να κάνει ο Δήμος, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αποφυγή συνωστισμού λόγω της πανδημίας. Παράλληλα με τη βιντεοσκόπηση που θα επιτρέψει την αρχειοθέτηση των λειτουργιών, θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση, γράφει στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ν. Καρυστινός. Πιο συγκεκριμένα, οι πιστοί θα µπορούν να παρακολουθήσουν απευθείας από τον Ι. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Αγίου Στεφάνου, τη Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου, 18:00 – 22:00, τα εγκώµια του Επιτάφιου Θρήνου και το Μ. Σάββατο, 01 Μαΐου, 21:00 – 00:00, την Ακολουθία της Αναστάσεως. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου.

*Σε προγραμματική σύμβαση διάρκειας 10 ετών με τον ΕΔΣΝΑ, το φορέα που διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα στο Νομό Αττικής, προχωρεί ο Δήμος με τίτλο «∆ράσεις Χωριστής Συλλογής και ∆ιαχείρισης Βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων». Σύμφωνα με την εισήγηση της Αντιδημάρχου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Γ. Λακαφώση, αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων,, η οποία περιλαµβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού, καθώς και τη συλλογή και τη µεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών. Ο εξοπλισµός, που παραχωρείται δωρεάν, για την ανάπτυξη προγραµµάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων που αναφέρονται στην προγραµµατική σύµβαση για το ∆ήµο είναι 2 απορριµµατοφόρα και 491 καφέ κάδοι. Ιδίως ως προς τον εξοπλισµό της ανακύκλωσης, επειδή η προµήθεια θα λάβει χώρα µέσω συµφωνίας-πλαίσιο, οι ποσότητες θα οριστικοποιηθούν σε µελλοντικό στάδιο πριν τη σύναψη των εκτελεστικών συµβάσεων και µετά από νέα απόφαση των  συμβαλλομένων µερών. Το κόστος επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων ορίζεται από την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική του Ε∆ΣΝΑ.

*Επανέρχονται, επιπλέον, για κάποιες διορθώσεις καθώς και τον ορισμό του γνωμοδοτικού οργάνου ανάθεσης, οι μελέτες που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος για τις 9 συμφωνίες- πλαίσιο με εργολάβους, για έργα και προμήθειες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της “Μήδειας”, αλλά και οι ελλείψεις του Δήμου σε υποδομές και εξοπλισμό. Οι μελέτες, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είχαν ήδη εγκριθεί τον περασμένο Μάρτιο και αφορούσαν σε κοπή και κλάδεμα δένδρων (500.000 ευρώ), αποχιονισμό (50.000 ευρώ), καθαρισμό φρεατίων (25.000 ευρώ), ηλεκτρολογικές εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό φωτισμό (60.000 ευρώ), αποκατάσταση βλαβών στις αντλίες και στο δίκτυο ύδρευσης (70.000 + 25.000 ευρώ), προμήθεια γεννητριών και αναλώσιμων εργαλείων (31.000 + 10.000  ευρώ), αλλά και ενοικίαση γεννητριών (14.500 ευρώ περίπου), συνολικού προϋπολογισμού 485.000 ευρώ περίπου. Μαζί με τις μελέτες, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τις εγκριθείσες προµήθειες υλικών και υπηρεσιών προς υποψήφιους αναδόχους µε κάθε πρόσφορο µέσο. Σημειώνεται εδώ πως τα παραπάνω ποσά, μαζί με όσα εγκρίθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύψους 1.090.000 ευρώ περίπου, περιλαμβάνονται στην αναμόρφωση του Προϋπολογισμού στις 23 Φεβρουαρίου, όπου εξοικονομήθηκε 1,9 εκατομμύριο ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω της η “Μήδεια”.

*Τέλος, επανέρχεται προς συζήτηση η καταβολή της αμοιβής στο δικηγόρο Σ. Ζηκίδη, για υποθέσεις του Δήμου που χειρίστηκε στο παρελθόν, για την οποία, αν και είχε εγκριθεί, εκ παραδρομής δεν έγινε η ανάληψη πληρωμής. Ο δικηγόρος για τη διεκδίκηση της αμοιβής του στράφηκε στο δικαστήριο, το οποίο τον δικαίωσε και εξέδωσε διαταγές πληρωμής. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Γ. Βασιλείου, ο Δήμος δεν μπορεί να προβάλει αντίρρηση για τα παραπάνω και προτείνει την καταβολή της αμοιβής στο συνάδελφό του. Όσον αφορά στις υποθέσεις που χειρίστηκε ο κ. Ζηκίδης, αυτές αφορούν χρηματικές διεκδικήσεις του νομικού συμβούλου του Δήμου έναντι του εργοδότη του για μισθολογικές διαφορές, ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το θέμα, σημειώνεται, είχε αποσυρθεί άνευ ετέρου από το Δήμαρχο στην προηγούμενη (20/4) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση περί µερικής διαγραφής τέλους παράτασης ταφής.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Σαϊτη Θεόδωρου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆µου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη µετάδοση των Ιερών Ακολουθιών της Μ. Παρασκευής και του Μ. Σαββάτου µέσω Live Streaming.

ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021 ∆’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΣΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ «∆ΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

ΘΕΜΑ 11ο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ της ΣΦΟ∆ΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 15-16.2.2021 (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΜΗ∆ΕΙΑ»).

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη Α.Ο.Ε αποδοχής διαταγών πληρωµής.