logo


Με 9 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη αύριο Τρίτη 13 Απριλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου στις 9 το πρωί. Ανάμεσά τους:

*Προχωρεί ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το σύστημα τηλεελέγχου/τηλεχειρισµού και µείωση διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης της πόλης. Την Τρίτη προτείνεται η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου που έδωσε έκπτωση 122.000 ευρώ και προσφορά στο ποσόν των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

*Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για τη χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτροκίνησης, ενταγμένων στην ομώνυμη πρόσκληση του προγράμματος, προϋπολογισμού 4.430.000 ευρώ. Σύμφωνα με την εισήγηση, που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Τσουδερός, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που διαρθρώνεται σε τρία υποέργα: την «Προμήθεια Οχημάτων και Φορτιστών στο Δήμο Διονύσου» (4 μεγάλα ηλεκτρικά λεωφορεία, 1 μεγάλο ηλεκτρικό απορριμματοφόρο, 1 μικρό και 2 VAN επιβατηγά, 2 μικρά οχήματα πολλαπλών χρήσεων και 2 φορτιστές),  τα «Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) στο Δήμο Διονύσου» και τη «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Διονύσου».

«Ο Δήμος Διονύσου δεν βλέπει την παρούσα πρόταση ως μια μεμονωμένη προσπάθεια ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο αλλά ως το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης προσέγγισης της βίωσης κινητικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση», τονίζεται στην ίδια εισήγηση. Υπενθυμίζεται εδώ πως ο Δήμος Διονύσου έχει ήδη υποβάλει πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), ανταποκρινόμενος στην υποχρέωση των Δήμων να εμπλακούν από φέτος ενεργά στην ηλεκτροκίνηση οχημάτων.

Σημειώνεται εδώ πως το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ είχε καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων έργων και προμηθειών από τους Δήμους στις 30 Απριλίου, που πρόσφατα παρατάθηκε μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόσφατα επίσης έγινε γνωστό, πως σ’ αυτό θα συμπεριληφθούν και θα συνυπολογισθούν και προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο έτερο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σημαίνει πως διαφοροποιείται προς τα κάτω το πλαφόν, συνεπώς και οι διεκδικήσεις, για κάθε Δήμο, όπως πιθανόν να γίνει και για το Δήμο Διονύσου που πλέον καλείται να επιλέξει τις προτεραιότητές του στην υποβολή προτάσεων.

*Δωρεά 3000 ευρώ έγινε από τον εφοπλιστή και επίτιμο δημότη της πόλης Θ. Μαρτίνο προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Διονύσου για την εκτύπωση του Λευκώματος “Μένουµε Σπίτι, δηµιουργώντας – Έργα και Ηµέρες µε τον covid-19”, όπου αποτυπώνονται κείμενα, φωτογραφίες και κατασκευές 58 συμπολιτών. Το Λεύκωμα θα τυπωθεί σε 450 συνολικά αντίτυπα, από τα οποία τα 112 θα εκτυπωθούν με τη συμβολή του Δήμου στο ποσόν των 1050 ευρώ. Αξίζει εδώ να επαναληφθεί πως τα 300 αντίτυπα θα διατεθούν από τη Βιβλιοθήκη στο ΠΕΓΚΑΠ-Άνοιξης για την ενίσχυση των σκοπών του.

*Και τέλος μια δωρεά αλλιώτικη από τις άλλες: Εταιρεία που διατηρεί εγκαταστάσεις (ελικοδρόμιο) στην Άνοιξη, προτίθεται να αντικαταστήσει, με μερική υπογειοποίηση, το εναέριο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, που έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, θα αντικατασταθούν ιστοί φωτισμού και φωτιστικά σώματα με χαµηλό δίκτυο δηµοτικού φωτισµού στις οδούς Σουλίου και Ροδοδάφνης, στην Άνοιξη, μια που σήμερα παρατηρούνται προβλήματα αντανακλάσεων και αποπροσανατολισμού στους χειριστές του ελικόπτερου. Εκτός από τα έξοδα της αντικατάστασης, η ίδια εταιρεία θα αναλάβει και το κόστος της µελέτης και των εργασιών του ∆Ε∆∆ΗΕ που θα απαιτηθούν.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού Νο2 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την « Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος τηλεελέγχου/τηλεχειρισµού και µείωση διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Ζαφειράκου Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» στην πρόσκληση µε αριθµό πρωτ: 18215/29-09-2020, µε Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον», έγκριση της σχετικής Μελέτης και των Τευχών ∆ηµοπράτησης και δέσµευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων: 1. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017» και 2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2015». 3. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη δηµιουργία αναµνηστικού λευκώµατος της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης ∆ιονύσου µε τίτλο “Μένουµε Σπίτι, δηµιουργώντας – Έργα και Ηµέρες µε τον covid-19”.

ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια (Υπηρεσίας) Συντήρησης – Επισκευή Μηχανηµάτων Επεξεργασίας Φυτικών Καταλοίπων».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης και Αποδοχή ∆ωρεάς (Μελέτη και Κατασκευή) Αντικατάστασης Ιστών Φωτισµού και Φωτιστικών Σωµάτων (µε Μερική Υπογειοποίηση ∆ικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ) µε Χαµηλό ∆ίκτυο ∆ηµοτικού Φωτισµού στις Οδούς Σουλίου και Ροδοδάφνης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης από την Εταιρία ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΜΟΝ. ΕΠΕ.