logo


Με τηλεδιάσκεψη και 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαρτίου στις 9 το πρωί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Ανάμεσα στα θέματα, περιλαμβάνονται η αποδοχή δυο κονδυλίων από του ΥΠΕΣ, συνολικού ύψους 370.000 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστριών των σχολείων, αλλά και την κάλυψη γενικών αναγκών του Δήμου μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Περιλαμβάνεται επιπλέον η ανάθεση σε νομικό, εξωτερικό συνεργάτη, της συνδρομής για την κατοχύρωση της δημοτικής περιουσίας στην Κοινότητα Διονύσου, στην οποία με σειρά αποφάσεων, μετά από δεκαετίες δικαστικών αγώνων, έχουν αποδοθεί εκατοντάδες στρεμμάτων σε Κοινόχρηστους Χώρους, χωρίς αυτά να έχουν περιέλθει ακόμη στην πλήρη κυριότητα του Δήμου. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για έκταση 43 στρεμμάτων στις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ, τα οποία αποδόθηκαν αμετάκλητα στο Δήμο με απόφαση από το 2006, και έκτοτε καταβάλλονται προσπάθειες να  εφαρμοστεί η απόφαση αυτή κατά τον προσφορότερο για το Δήμο τρόπο. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και 250 στρέμματα Κοινόχρηστων Χώρων, διάσπαρτων μέσα στην Κοινότητα, που αποδόθηκαν στο Δήμο με απόφαση του 2011. Η προσπάθεια του Αντιδημάρχου Χωροταξικού Σχεδιασμού Γ. Φωτάκη και της ομάδας συνεργατών του έδειξε πως από την έκταση αυτή, ένα ποσοστό έχει αποδοθεί στο Δήμο κατά πλήρη κυριότητα, ένα άλλο ποσοστό έχει εγγραφεί στη μερίδα φορέων όπως η Εθνική Τράπεζα και ο Συνεταιρισμός Ν. Αιολίς, ενώ κάποια έχουν χαρακτηριστεί αγνώστων ιδιοκτητών. Ο κ. Φωτάκης στην έρευνά του συνάντησε και Κοινόχρηστους και Κοινωφελείς Χώρους, στη Ραπεντώσα, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δήμο Ν. Μάκρης- Μαραθώνα, ενώ υπάρχει και η κατηγορία των Οικοδομικών Τετραγώνων με την ένδειξη Α, που περικλείουν το Ρυμοτομικό Σχέδιο του Διονύσου. Πολλά από αυτά, με ιδιοκτήτες είτε ιδιώτες είτε Νομικά Πρόσωπα, είχαν αποδοθεί στο Δήμο, που στη διάρκεια των προηγούμενων ετών, με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, παραιτήθηκε υπέρ της κυριότητας των φυσικών, όχι όμως και των Νομικών, προσώπων. Αυτή η απόφαση όμως δεν έχει μέχρι σήμερα αποτυπωθεί και σε εγγραφή ακίνητης περιουσίας στη μερίδα του Δήμου.

Για όλα τα παραπάνω, τονίζει στην εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή ο Αντιδήμαρχος, θα χρειαστούν νομικές ενέργειες, τις οποίες ο μοναδικός δικηγόρος του Δήμου, επιφορτισμένος με τεράστιο φόρτο εργασίας, δεν μπορεί να διεκπεραιώσει. Έτσι ζητείται η απ’ ευθείας ανάθεση των απαιτούμενων νομικών ενεργειών σε εξωτερικό συνεργάτη, το δικηγόρο Γ. Ζηκίδη, με αμοιβή 5000 ευρώ περίπου, μια που “διαθέτει την σχετική εξειδίκευση και εμπειρία επί συναφών υποθέσεων”, καταλήγει η εισήγηση.

Ανάμεσα στα θέματα περιλαμβάνεται και  η πρόσληψη 24 υπαλλήλων, με 8μηνη διάρκεια σύμβασης, “με σκοπό την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών περισυλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών και τη γενικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και της βελτίωσης των συνθηκών καθημερινότητας του πολίτη”.

Προς το παρόν, τέλος, η εισήγηση για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων για το διάστημα 2022-2025, δεν έχει αναρτηθεί.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης ορισµού και ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο παροχής Νοµικής συνδροµής για την κατοχύρωση της ∆ηµοτικής περιουσίας στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης της αριθ. 38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 2020-12-24) σύµβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων», σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισµού για την ασφαλή επίβλεψη του συστήµατος υδροδότησης του ∆ήµου ∆ιονύσου» στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», Προϋπολογισµού 3.540.200,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2021.

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021 B ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

∆/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΤΜ. ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της µε αρ. 1/2021 Μελέτης για την προµήθεια «Τροφών για τα αδέσποτα του ∆ήµου ∆ιονύσου» β) καθορισµός των όρων ∆ιακήρυξης και γ) συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισµός επιτροπής παραλαβής έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α 30.7111 ο.ε. 2021 µε Τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» προκειµένου να καταβληθεί η αποζηµίωση σύµφωνα µε την µε αρ. 5/1999 Πράξη Τακτοποίησης κ’ Αναλογισµού στην ∆.Κ Σταµάτας.

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ/ ΤΜ. ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 202.

ΘΕΜΑ 10ο: Πολυετής προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού δηµόσιας διοίκησης 2022-2025.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για νέες παροχές.