logo


Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η διπλή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΤΙΑΣ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η πρώτη, ειδική, στις 10 το πρωί, αφορά στην ψήφιση σχεδίου του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το 2021, ενώ αμέσως μετά, στις 11, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση με 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και πάνω από τα μισά να αφορούν σε απ’ ευθείας αναθέσεις για ποσά που κατά πρόβλεψη κυμαίνονται από 620 ευρώ, για την τοπογραφική αποτύπωση του Παιδικού Σταθμού στην ΑΒΥΠ, έως 24.558 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης, εποπτικού υλικού κ.λπ. που θα διατεθούν στα παραρτήματα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, και όσον αφορά στο σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2021, θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΙΑΣ και εν συνεχεία θα αποσταλεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για τυχόν διορθώσεις και επισημάνσεις. Αυτές θα ενσωματωθούν στο σχέδιο, που αφού εγκριθεί, θα αποτελέσει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου για το 2021. Σκοπός του Παρατηρητηρίου, αξίζει να σημειωθεί, είναι η κατάρτιση ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών από τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, κάτι που πάντως δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται ούτε και φέτος για την ΕΣΤΙΑ. Τυχαία παραδείγματα οι παροχές τρίτων με πρόβλεψη 296.000 ευρώ για το 2020, μέχρι τέλους Δεκεμβρίου αναμένεται να ενταλθούν οι 113.000, αλλά η πρόβλεψη για το 2021 ξεπερνάει και πάλι τις 250.000 ευρώ. Αλλά και οι αποδοχές μονίμων υπαλλήλων, που  για το 2020 προβλέπονταν στις 426.000 ευρώ, μέχρι 31/12 αναμένεται να ενταλθούν 210.000, αλλά η πρόβλεψη για το 2021 σκαρφαλώνει στις 441.000 ευρώ- όταν μάλιστα “λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων”, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Ν. Κοκκαλάς σε άλλη εισήγησή του, που θα συζητηθεί αμέσως μετά στην τακτική συνεδρίαση. Ή ακόμη οι αμοιβές αιρετών και τρίτων που για το 2020 είχαν προϋπολογισθεί στις 151.000 ευρώ, μέχρι τέλους Δεκεμβρίου εκτιμάται να πληρωθούν 40.000 ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για το 2021 τριπλασιάζει το ποσόν, στις 130.000 ευρώ. «Εφόσον δεν επαληθεύονται οι προβλέψεις μας, τότε θα προχωρούμε στις αντίστοιχες αναμορφώσεις», απαντά για τα παραπάνω ο Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ.

Σημαντική, επιπλέον, είναι και η  αύξηση  στον κωδικό για την αγορά κτηρίων, όπου το ποσόν από 59.000 ευρώ το 2020 εκτινάσσεται στις 583.000 ευρώ για το 2021, “δείχνοντας” ίσως έτσι την πρόθεση του Νομικού Προσώπου να προχωρήσει στην αγορά έκτασης για την ίδρυση Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Άγ. Στέφανο (σ.σ. το θέμα είχε απασχολήσει επί μακρόν τη συνεδρίαση της ΕΣΤΙΑΣ τον περασμένο Οκτώβριο, με τον Πρόεδρο τότε να πιθανολογεί πως η αγορά οικοπέδου δεν μπορεί να γίνει από την ΕΣΤΙΑ, παρά μόνο από το Δήμο. Όμως σε σχετική ερώτηση της Οδού Διονύσου, υπενθυμίζεται, ο Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης είχε διαβεβαιώσει πως “η αγορά οικοπέδου για την ανέγερση Σταθμού, εφόσον αποφασιστεί, θα γίνει με πόρους της ΕΣΤΙΑΣ”). Το σχέδιο προϋπολογισμού εν κατακλείδι είναι ισοσκελισμένο στα 3.926.000 ευρώ, με πρόβλεψη για ελλειμματικό ισολογισμό 2021 κατά 1.724.000 ευρώ! “Πρόκειται για λογιστική τακτοποίηση” δηλώνει στην Οδό Διονύσου ο κ. Κοκκαλάς, επιφυλασσόμενος πάντως για τις αναλυτικότερες επεξηγήσεις του λογιστή στην αυριανή συνεδρίαση.

Όσον αφορά στα θέματα της τακτικής συνεδρίασης:

Προτείνεται η πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 βρεφονηπιοκόμων, 5 βοηθών βρεφονηπιοκόμων και 2 βοηθών μαγείρων) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΣΤΙΑΣ που προκύπτουν από την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (σ.σ. το πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδοτούμενη φοίτηση βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς με βάση συγκεκριμένα κριτήρια).

Ακολουθούν, όπως προελέχθη, 7 απ’ ευθείας αναθέσεις που καλύπτουν από την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών εστίασης, συστήματος θυροτηλεοράσεων και ειδών ελαιοχρωματισμού μέχρι τοπογραφική αποτύπωση του Παιδικού Σταθμού στην ΑΒΥΠ και συντήρηση ανελκυστήρων, συνολικού ύψους 41.600 ευρώ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη στην τακτική συνεδρίαση:

ΘΕΜΑ 1ο: ΄Eγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την  «υπηρεσία  εκκενώσεων βόθρων των Παραρτημάτων του ΝΠΔΔ  «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου. 

ΘΕΜΑ 3ο: Χρονική παράταση σύμβασης   χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την  «Προμήθεια  γραφικής ύλης, εποπτικού υλικού και λοιπών υλικών γραφείων  για τα Παραρτήματα των  Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ  «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου. 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)  στο πλαίσιο υλοποίησης του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Θέμα 5ο: Έγκριση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6662.0001 ο.ε. 2020 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση της  προμήθειας ηλεκτρολογικών ειδών για τις  ανάγκες των Γραφείων του ΝΠ και του Παιδικού Σταθμού Διονύσου.

Θέμα 6ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6699 ο.ε. 2020 με τίτλο «Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων» και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας και εστίασης των Παραρτημάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Θέμα 7ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.7311.0002 ο.ε. 2020 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ» και Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για   την απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία που αφορά στην αποτύπωση –σύνταξη τοπογραφικού  διαγράμματος του παιδικού σταθμού ΑΒΥΠ(εντός στρατοπέδου Παπαβασιλόπουλου) και συγκρότηση  της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6262.0003 ο.ε. 2020 με τίτλο «Συντήρηση Ασανσέρ» και   Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για   την απευθείας ανάθεση για την μηνιαία συντήρηση και τεχνική κάλυψη  των ανελκυστήρων  στα Παραρτήματα των Παιδικών  Σταθμών.

Θέμα 9ο: Έγκριση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6612 ο.ε. 2020 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»  και  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της προμήθειας  γραφικής ύλης, εποπτικού υλικού  και λοιπών υλικών γραφείων  για τα Παραρτήματα των  Παιδικών Σταθμών του ΝΠ.

Θέμα 10ο: Έγκριση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6661.0001 ο.ε. 2020 με τίτλο «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού & συναφών ειδών» και Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για   την απευθείας ανάθεση της  προμήθειας   ειδών ελαιοχρωματισμού και συναφών ειδών  για τον ελαιοχρωματισμό των κτιρίων   των  Παραρτημάτων  των Παιδικών Σταθμών του ΝΠ.

Θέμα 11ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.7135.0003 ο.ε. 2020 με τίτλο «Λοιπός Εξοπλισμός» και Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για   την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος θυροτηλεοράσεων– θυροτηλεφώνων για τους εξωτερικούς χώρους  σε  Παραρτήματα  των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠ».