logo


Στις 9 το πρωί της Τρίτης 13 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει δια ζώσης η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσά τους:

*Το πάγωμα του διαγωνισμού για την αποκομιδή των βιοαποδομήσιμων υλικών (κηπαίων, κλαδεμάτων κ.λπ.), μετά από απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που αποδέχθηκε εν μέρει προσφυγή ενός εκ των ενδιαφερομένων και προχώρησε στην επιβολή προσωρινών μέτρων. Η εν λόγω προσφυγή επικαλείται πως η διακήρυξη περιλαμβάνει “παράνομους όρους… κατά παράβαση του υγιούς ανταγωνισμού, των αρχών της διαφάνειας αλλά και της ισότητας”. Ως τέτοιοι όροι, καταγράφονται οι “υπερβολικές, αναιτιολόγητες και ασαφείς τεχνικές προδιαγραφές” για τα οχήματα και τον εξοπλισμό που θεωρούνται απαραίτητα για την υπηρεσία αποκομιδής, η απαίτηση για επιπλέον προσωπικό σε κάθε όχημα, κάποια από τα κριτήρια επιλογής, οι χρονικές προθεσμίες αλλά και τα ζητούμενα πιστοποιητικά ISO. Στις απόψεις που κατατέθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην Ενιαία Αρχή προς αντίκρουση των παραπάνω, τονίζεται ιδιαιτέρως το γεγονός πως και κατά το παρελθόν υπήρξε- δύσκολη- συνεργασία με τον προσφεύγοντα: Ο τελευταίος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση του 2020 με καθυστέρηση 2(!) ετών, το αντικείμενό της έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ εικάζεται πως σήμερα επιθυμεί να κωλυσιεργήσει ώστε να πετύχει απ’ ευθείας αναθέσεις με χρήση παλαιότερου εξοπλισμού. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, επιπλέον, υπογραμμίζει πως ο προσφεύγων με την επιχειρηματολογία του επιχειρεί να διαμορφώσει μια διακήρυξη που να ταιριάζει στις δικές του επιχειρηματικές δυνατότητες. Η Αρχή δεν πείστηκε από τις απόψεις της Διεύθυνσης και προχώρησε στην αποδοχή του αιτήματος για προσωρινά μέτρα και αναστολή της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση απόφασης για την προδικαστική προσφυγή. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως στην εισήγηση, την οποία υπογράφει η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Λ. Νούση, βρίσκονται συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως η προσφυγή, οι απόψεις της Υπηρεσίας, αλλά και η απόφαση της Ενιαίας Αρχής.

*Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με το θέμα που αφορά στον ορισμό Τεχνικού Συμβούλου, έρχεται από τη Νομική Υπηρεσία και- μέχρι σήμερα Κυριακή 11 Φεβρουαρίου- δεν συνοδεύεται από απολύτως καμιά εισήγηση ή γνωμοδοτικό σημείωμα, αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες της Οδού Διονύσου, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Γ. Βασιλείου, από τις 3 Φεβρουαρίου κιόλας είχε αποστείλει εισηγητικό σημείωμα με την ένδειξη “υπερεπείγον”, ζητώντας μάλιστα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών, να εισαχθεί το θέμα κατεπειγόντως και εκτός Ημερησίας Διατάξεως στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής- που πραγματοποιήθηκε μεν την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, χωρίς όμως το θέμα να συζητηθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θέμα αφορά σε ακριβή προσδιορισμό της θέσης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί ο Β’ Παιδικός Σταθμός της Δροσιάς, και έτσι θα αποσαφηνισθεί ποιος είναι ο δικαιούχος της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωσή του στα μέσα της δεκαετίας 2000, ζητήματα για τα οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα δικαστική απόφαση ορισμού πραγματογνώμονα. Ο τελευταίος δεν μπόρεσε δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή, οπότε ο φερόμενος ιδιοκτήτης ζητεί τον ορισμό νέου πραγματογνώμονα, υπόθεση που θα συζητηθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο στις 12 Φεβρουαρίου. Στο εισηγητικό του σημείωμα ο νομικός σύμβουλος τονίζει πως για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου θεωρεί αναγκαίο τον ορισμό τεχνικού συμβούλου “για την επιστημονικοτεχνική του συνδρομή και έλεγχο στη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης”. Και εκτός και αν (έχει) εξασφαλισθεί και νέα αναβολή, η συζήτηση στο Δικαστήριο πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα, μια ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

*Το ποσόν των 422.000 ευρώ περίπου αποδίδεται στο Δήμο Διονύσου ως τακτική επιχορήγηση του ΥΠΕΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Τα χρήματα, που αποτελούν τη Β΄δόση για το 2024, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου, και κατά προτεραιότητα για τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 15ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22490/19-7-2022 και της 29363/12-9-2023 ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Συντήρηση- Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου (Τμήμα Προμηθειών Αρ. Πρωτ. 2922/02-02-2024

ΘΕΜΑ 2ο: Εισηγητικό Σημείωμα για λήψη απόφασης ορισμού Τεχνικού Συμβούλου (Νομική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 3012/05-02-2024)

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθέτηση δυο ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων και ενός κυρτού κατόπτρου κυκλοφορίας έναντι χώρου στάθμευσης στην ιδιοκτησία οδού Λυκαβηττού 45 της Δ.Κ. Ανοίξεως για την παρεμπόδιση στάθμευσης και τη βελτίωση της ορατότητας αντίστοιχα (Τεχνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 3121/05-02-2024)

ΘΕΜΑ 4ο: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. Α69/2024 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (διαδικασία προσωρινών μέτρων αρθ.366 ν.4412/2016) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α: 283270) για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων του Δήμου Διονύσου (Συ. νολικός προϋπολογισμός 1.284.054,72€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (Τμήμα Προμηθειών Αρ. Πρωτ. 3195/06-02-2024)

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα (Δ/νση Οικονομικών Αρ. Πρωτ. 3356/08-02-2024)

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο. (Τεχνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 2722/31-1-2024)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρακτικού Νο3 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο για την “Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 120.225,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λήψη σχετικής απόφασης (Τμήμα Προμηθειών Αρ. Πρωτ. 3442/8-2-2024)

ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών έτους 2023 για το Δ΄τρίμηνο του Πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π “Η ΕΣΤΙΑ” Δήμου Διονύσου (Εστία Αρ. Πρωτ. 3367/8-2-2024)

ΘΕΜΑ 9ο: Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή παγίας προκαταβολής 2023 του Πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π “Η ΕΣΤΙΑ” Δήμου Διονύσου (Εστία Αρ. Πρωτ. 3364/8-2-2024)

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ΙΔΙΩΤΗ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Κοινωνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 3274/07-02-2024)

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα απότην “ΒΙΚΟΣ» για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Κοινωνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 3226/07-02-2024)