logo


Στις 8.30 το πρωί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου με 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσά τους:

*Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στον ανοιχτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ, για το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης μικροκινητικότητας στο Δήμο Διονύσου. Υπενθυμίζεται πως από τον Μάιο του 2022 η Οικονομική Επιτροπή είχε αποφασίσει να υποβάλει σχετική πρόταση, ανταποκρινόμενη στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΠΕΝ προς τους Δήμους της χώρας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), ανέρχεται σε 310.000 ευρώ για το Δήμο Διονύσου και αφορά στην προμήθεια 32 (+2 για ΑΜΕΑ) ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία θα μπορούν να μισθώνονται αυτόματα χωρίς την παρουσία προσωπικού. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το σύστημα θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες και η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια 8 μήνες. Οι λόγοι για την προμήθεια του εν λόγω συστήματος, που περιγράφονταν αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού, κυμαίνονται από τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ανθρώπων στο αστικό κέντρο και την ανάδειξη του ποδήλατου ως μέσου μετακίνησης και όχι μόνο άθλησης ή αναψυχής μέχρι τη μείωση των ρύπων και του θορύβου και την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως μοναδικός ενδιαφερόμενος, που ανακηρύσσεται και προσωρινός ανάδοχος, είναι η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., που απασχολεί πρόσφατα την τοπική επικαιρότητα, με την απόπειρα να εγκαταστήσει κεραία κινητής τηλεφωνίας στο σταθμό του ΟΣΕ στον Άγ. Στέφανο.

*Η διοργάνωση του 8ου Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης Συνάντησης Μαθητικών Χορωδιών Δημοτικών και Γυμνασίων- Λυκείων, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο των Αρσακείων -Τοσιτσείων Σχολείων στην Άνοιξη, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου. Η διοργάνωση θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με προϋπολογιζόμενο κόστος στις 4.612 ευρώ.

*Και τέλος, η αντικατάσταση των ιδιοκτητών στο μισθωτήριο για το κτήριο των πρώην Εκπαιδευτηρίων Καργάκου, το οποίο ενοικιάζει ο Δήμος Διονύσου για τη στέγαση του 3ου Δημοτικού, του ΕΠΑΛ και του ΙΕΚ, μια που οι εγκαταστάσεις έχουν περάσει σε χρηματοδοτικό σχήμα κινεζικών συμφερόντων.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 24743/18.07.2023 σύμβασης που αφορά υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης βιοαποδομήσιμων και ογκωδών απορριμμάτων, τμήμα 3 “Υπηρεσίες Φορτηγών- Αρπάγης”, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α’ του Ν4412/2016 (Αρ. Πρωτ. 36558/13-11–23).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 133.300€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)-(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 66.650€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και λήψη σχετικής απόφασης (Αρ. Πρωτ. 36882/14-11-23)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικών Νο1 και 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Διονύσου”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 310.000,00 Ευρώ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αρ. Πρωτ. 37217/16-11-23)

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα της κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ-ΣΟΦΙΑΣ για αποζημίωση. Αναθεώρηση της 188/2023 ΑΟΕ λόγω νεότερων στοιχείων (Αρ. Πρωτ. 37255/16-11–23)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού Νο2 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για δυο χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 47.234,58 Ευρώ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αρ. Πρωτ. 37172/16-11–23)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς:  Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 136518/13-11-2023)

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς:  Αναλώσιμα από την “SKOURIAS AL. ANDRE” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 36875/14-11-2023)

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη Διοργάνωση του 8ου Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης Συνάντησης Μαθητικών Χορωδιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αρ. Πρωτ. 37301/16-11-23)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Θέμα 9ο: Έγκριση Υποχρεωτικής Δαπάνης και Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2024 (Αρ. Πρωτ. 36563/13-11-23).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό” (Αρ. Πρωτ. 37022/15-11-23).

ΘΕΜΑ 11ο: Υπεισέλευση νέων ιδιοκτητών στην μισθωτική σύμβαση των Εκπαιδευτηρίων Καργάκου (Αρ. Πρωτ. 37335/17-11-2023)