logo


Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το πρωί, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Ανάμεσά τους:

*Η ανάδειξη, μετά από το σχετικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προσωρινών αναδόχων για τις θέσεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας. Ο προϋπολογισμός δαπάνης και για τις θέσεις ανέρχεται στις 47.200 ευρώ και εκτείνεται σε δυο χρόνια.

*Η έγκριση των όρων δημοπρασίας για το διαγωνισμό που αφορά στη βιοκλιματική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της Δροσιάς. Η ανάπλαση αποτελεί κομμάτι του έργου “Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου”, που το 2022 εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, με προϋπολογισμό σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ. Αντικείμενο του υποέργου αποτελεί η μελέτη και η κατασκευή των έργων βίιοκλιματικής ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων στη Δροσιά, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και φιλικών χώρων, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης και χρήσης για τους κατοίκους., υπογραμμίζει στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδης. Το έργο περιλαμβάνει ανάπλαση και ανακατασκευή πλατειών, δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και διαδρόμων περιπάτου, που αναβαθμίζονται βιοκλιματικά και μετατρέπονται σε χώρους με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για τους κατοίκους. Στη διακήρυξη της δημοπρασίας αναγνωρίζεται η κακή σημερινή κατάσταση των χώρων και τονίζεται πως είναι επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση της ασφάλειάς τους και η η συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες πολεοδομικές και λοιπές προδιαγραφές, με τη χρήση σύγχρονων υλικών, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του υπάρχοντος πρασίνου με παράλληλη κατασκευή δικτύου άρδευσης, την κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στους χώρους επέμβασης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση για ολόκληρο το έργο της Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Διονύσου ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ και, εκτός από το παραπάνω υποέργο στη Δροσιά, περιλαμβάνει ακόμη την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στον Άγ. Στέφανο, που αφορά στην επανάχρηση και την ευρύτερη αξιοποίησή του, αποδίδοντάς του νέα πολιτιστική χρήση, με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

*Τέλος, στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνεται και θέμα που αφορά στην υποβολή πρότασης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει σχετική εισήγηση αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του Δήμου Νικόλαου Μαντά και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Αρ. Πρωτ. 29898/15-09-2023)

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του Δήμου Εμμανουήλ Δευτεραίου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Αρ. Πρωτ. 29899/15-09-2023)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22168/18-7-2022 Συμφωνίας- Πλαίσιο για την Συντήρηση- Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 30249/20-09-2023)

ΘΕΜΑ 4ο: Πληρωμή δημοσιεύσεων, λόγω ματαίωσης διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 4790/10991/29-12-2022 διακήρυξης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” και λήψη σχετικής απόφασης (Αρ. Πρωτ. 30277/20-09-2023)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού Νο1 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 107.875,45 Ευρώ € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% (Αρ. Πρωτ. 30281/20-09-2023)

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα (Αρ. Πρωτ. 30283/20-09-2023)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρακτικού Νο1 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για δυο χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 47.234,58 Ευρώ € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Αρ. Πρωτ. 30231/20-09-2023)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρακτικών Νο2 και Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Αρ. Πρωτ. 30533/22-9/2023)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 30355/20-09-2023)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή των όρων συμμετοχής και συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με κωδ. 01, Α/Α ΟΠΣ: 241, με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ” του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”, του Άξονα Προτεραιότητας 01 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα”, και υποβολή πρότασης με τίτλο “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Διονύσου” με δικαιούχο το Δήμο Διονύσου, καθώς και έγκρισης πρακτικών και μελετών και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υποβολή της πρότασης και υπογραφή συνοδευτικών εγγράφων (Αρ. Πρωτ. 30534/22-9-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός ημερομηνίας διαγωνισμού, έγκριση των όρων της δημοπρασίας, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο:”ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ  (Αρ Πρωτ. 30429/20-09-2023)