logo


Ενόψει του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Διονύσου, ο πρώην Δήμαρχος Αγ. Στεφάνου Π. Βορριάς καταθέτει για προβληματισμό πρόταση για την ουσιαστικότερη, όπως υπογραμμίζει, αντιμετώπιση της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι, όπως λέει ο ίδιος, η αρχική ιδέα προέρχεται από παρόμοια εφαρμογή στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα και σε εφαρμογή των κείμενων ελληνικών νόμων:

Α. Γενικά

Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του Απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής και του κυρίου Δημάρχου βάζω στο «τραπέζι» για προβληματισμό, μια νέα πρόταση που κατά την άποψή μου πιστεύω ότι μπορεί να δώσει ουσιαστικότερη σημασία και περιεχόμενο στους μέχρι σήμερα Απολογισμούς των Δημοτικών Αρχών.

Η Δημοτική Συνέλευση της Κοινωνίας των Πολιτών (όπως θα αποκαλείται από τούδε στο κείμενο) είναι ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της δημοκρατικής λειτουργίας ενός Δήμου και έρχεται να συμπληρώσει τους Απολογισμούς που πραγματοποιεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή σύμφωνα με τους ισχύοντας νόμους και κανονισμούς.

Η μεγάλη και σημαντική διαφορά από τους μέχρι σήμερα απολογισμούς πεπραγμένων των Διοικήσεων είναι ότι δίνεται στους Πολίτες – Δημότες η ευκαιρία να παρακολουθούν αλλά κυρίως να συμβάλλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και τον έλεγχο της πορείας του Δήμου (8ο Κριτήριο Κ.Π.Α. (νόμος του Κράτους του 2015 – (ΦΕΚ Β’3521),  E.F.Q.M. & S.W.O.T. Analysis εξωτερικοί παράγοντες)

Β. Επικοινωνία

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή οργάνωση της Συνέλευσης είναι η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των Πολιτών είτε μέσω του site του Δήμου, είτε μέσω των τοπικών εφημερίδων (ηλεκτρονικών ή συμβατικών), είτε μέσω του Novoville, είτε τέλος μέσω των ηλεκτρονικών πινάκων.

Επίσης βασικό σημείο της ενημέρωσης των Πολιτών είναι η αποστολή επιστολής του Δημάρχου προς όλους τους Φορείς και Συλλόγους που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο.

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης πρέπει να απέχει ικανό χρόνο από αυτήν του προγραμματισμού της για να υπάρξει ικανός και αρκετός χρόνος προετοιμασίας της Συνέλευσης.

Γ. Οργάνωση

Για να μπορέσει η Συνέλευση να αποκτήσει όσο γίνεται καλύτερη γνώση των απόψεων και των Θεμάτων που απασχολούν την Κοινωνία των Πολιτών θα πρέπει:

  • Να οριστούν συγκεκριμένες ημέρες του μήνα που θα ανακηρυχθούν «ανοιχτές ημέρες» για την Κοινωνία των Πολιτών.
  • Να παραχωρηθεί χώρος στα Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου όπου οι Σύλλογοι, οι Φορείς αλλά και οι Δημότες θα μπορούν να συνευρεθούν και να συζητήσουν για τα προβλήματα και της προτεινόμενες λύσεις κάθε μιας Δημοτικής Ενότητας καθώς επίσης να εκφράσουν τις απόψεις τους.
  • Η τελική σύνοδος της Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο για να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα τους Πολίτες να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις αλλά και να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Δήμο και τους εκπροσώπους των Συλλόγων και Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.

Δ. Πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης

Οι συζητήσεις στη σύνοδο της Συνέλευσης θα διεξαχθούν με πλαίσιο το εξής πρόγραμμα:

  1. Εισαγωγή του Δημάρχου, με ενημέρωση για τη Συνέλευση και τις επαφές του με την κοινωνία των πολιτών.

Για να συμπληρωθεί η ενημέρωση για τη Συνέλευση, η Γραμματεία της Συνέλευσης θα καταρτίσει σύνοψη των εισηγήσεων των συμμετεχόντων Συλλόγων και Φορέων η οποία θα διανεμηθεί στα μέλη της Συνέλευσης.

  1. Εισηγήσεις των εκπροσώπων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των κοινωνικών εταίρων.

Σε αναγνώριση του ρόλου τους ως γέφυρας ανάμεσα στη Συνέλευση και την κοινωνία των πολιτών, αντιπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων και των κοινωνικών εταίρων θα κληθούν να παρουσιάσουν στη συνεδρίαση τον προγραμματισμό και τα αποτελέσματα των που είχαν.

  1. Εισηγήσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών

Για να δοθεί στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών η δυνατότητα να απευθυνθούν άμεσα στη Συνέλευση, κάθε ένα Σύλλογος ή Φορές  θα πρέπει να υποδείξει, για κάθε μείζονα τομέα ενδιαφέροντος, από έναν ομιλητή ο οποίος θα εκφράσει τις συλλογικές τους απόψεις. Για μεγαλύτερη ευκολία, θα ήταν καλό οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και Φορέων να πραγματοποιήσουν νωρίτερα επαφές για τη συμφωνία των εισηγήσεων

  1. Εισηγήσεις για τις συζητήσεις σε Δημοτικό επίπεδο

Αφού οι εισηγήσεις από την κοινωνία των πολιτών θα γίνουν με τον τρόπο που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 3, ένα μέλος της Διοίκησης του Δήμου από κάθε εκπροσωπούμενη Δημοτική Ενότητα θα κληθεί να παρουσιάσει, είτε προφορικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, είτε γραπτά, την πρόοδο των προγραμμάτων σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας καθώς και τα μέχρι  τώρα συμπεράσματα.

Ε. Ακόλουθες ενέργειες

Πέρα από τα θέματα που θα ανακύψουν κατά τη συνεδρίαση πρέπει να δρομολογηθούν τα εξής:

  1. Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπρόσωπους των Συλλόγων και Φορέων, για θέματα γενικού η τοπικού ενδιαφέροντος,  να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες του Δήμου που διαθέτουν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.
  2. Να οργανωθεί ζωντανή συζήτηση στο διαδίκτυο με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.
  3. Η Διοίκηση του Δήμου πρέπει να συνεχίσει, κατά το δυνατόν, να αναθέτει σε ένα από τα μέλη της να παρευρίσκεται στις τακτικές ενημερωτικές συνεδριάσεις που οργανώνουν οι Δημοτικές Κοινότητες.

Παναγιώτης Βορριάς

Κάτοικος Αγίου Στεφάνου