logo


Συνεδριάσεις δυο συλλογικών οργάνων του Δήμου Διονύσου θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Τρίτη 12 Οκτωβρίου- στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή και στις 7.30 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πλούσια, και με εννέα θέματα, είναι η Ημερήσια Διάταξη για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το πρώτο από αυτά αφορά στην τρίτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2021, μια που πρέπει να εγγραφούν τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις πυρκαγιές (810.000 ευρώ), καθώς και οι χρηματοδοτήσεις από το Πράσινο Ταμείο για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (100.000 ευρώ), από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για τη σύνταξη και επικαιροποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης (60.000 ευρώ) και τα έκτακτα έσοδα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού (127.100 ευρώ). Αντιστοίχως, στα έξοδα σημειώνονται γενναίες περικοπές ποσών: Για παράδειγμα στις δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου με την εφαρμογή καινοτόμων και αναπτυξιακών εργαλείων (από 90.000 ευρώ μένουν μόνον 3000), στις υπηρεσίες για την προαγωγή και την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτισμικής βιωσιμότητας (από 80.000 ευρώ μένουν 2000), στην ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαχειριστκή αλυσίδα της αστικής πανίδας του Δήμου (και εδώ από 80.000 μένουν 2000 ευρώ), ή στις υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα (από 60.000 μένουν 3.000 ευρώ), αλλά και στις δράσεις για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στη Ραπεντώσα Διονύσου (από 20.000 μένουν μόνον 1000 ευρώ), στο λεύκωμα για την ιστορία του Διονύσου, καθώς και στα καλλιτεχνικά και αθλητικά προγράμματα, αλλά και στις υπηρεσίες για την εκπόνηση του- απαραίτητου για την ανάπτυξη της πόλης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Σημειώνεται πως η αναμόρφωση θα συζητηθεί το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία, το ίδιο βράδυ, θα έρθει προς συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

*Η Οικονομική Επιτροπή θα συζητήσει επιπλέον τον προϋπολογισμό για το 2021(!) του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας “Θ. και Δ. Κυριακίδου” στη Δροσιά, που συστάθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 2005, αλλά ακόμη να λειτουργήσει αν και από το 2018 έχει δοθεί η σχετική άδεια.

*28 εργαζόμενοι του Δήμου Διονύσου με σύμβαση αορίστου χρόνου, κινούμενοι δικαστικά το 2018 κέρδισαν την αγωγή τους για καταβολή διαφοράς αποδοχών. Λίγους μήνες αργότερα, ο Δήμος Διονύσου αποφάσισε να ασκήσει έφεση κατά εκείνης της δικαστικής απόφασης, όπως το τότε νομοθετικό πλαίσιο επέβαλε. Εντωμεταξύ όμως, όπως υπογραμμίζει σε σχετικό γνωμοδοτικό του έγγραφο ο νομικός σύμβουλος Γ. Βασιλείου, το πλαίσιο τροποποιήθηκε, και η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την ανάκληση της έφεσης, ανταποκρινόμενη και σε σχετικό αίτημα των 28 εργαζόμενων.

*204 ωφελούμενες οικογένειες, 18 χορηγοί, 266 κατηγοριοποιημένα είδη συνολικής ποσότητας 72.642,122 µονάδων και 6 διαθέσεις- διανοµές στους δικαιούχους, που αφορούσαν σε προγραµµατισµένες διανοµές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση πεπραγμένων και στον απολογισμό διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

*Φλας μπακ στο χρόνο αποτελεί το 8ο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, για τη νομική εκπροσώπηση αιρετών. Ήταν το 2018, όταν η τότε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Β. Ζώτου υπέβαλε αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις συνεχόμενες απουσίες 18 συναδέλφων της, προερχόμενων όλων από τις τότε παρατάξεις της μειοψηφίας. Από εκείνους τους 18 δημοτικούς συμβούλους, σήμερα έχουν επανεκλεγεί οι επτά, από τους οποίους έξι (Γ. Καλαφατέλης, Στ. Κριεμάδης, Γ. Φωτάκης, Θ Κρητικός, Γ. Τσουδερός και Μ. Τσιλιγκίρης) με τη Δημοτική Αρχή, και ο Σπ. Γιαννουλάτος με τον Εύπολι. Σήμερα τα 6 μέλη της Διοίκησης ζητούν τη νομική υποστήριξή τους από το Δήμο, μια που κατηγορούνται στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, ώστε με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα να αποκρούσουν την ποινή της πειθαρχικής αργίας που τους έχει επιβληθεί. Υπενθυμίζεται εδώ πως οι παρατάξεις των μειοψηφιών στην προηγούμενη θητεία αρνούνταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας να προσέλθουν σε σειρά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας τις αρχαιρεσίες του 2017 ως μη νόμιμες και υποβάλλοντας στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σχετική αναφορά (σ.σ. υπενθυμίζεται πως η Δημοτική Αρχή Ζαμάνη υποστήριζε ότι εκλογή με λιγότερες θετικές από τις αρνητικές ψήφους ήταν νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή). Αυτοί μεν δικαιώθηκαν, γιατί έγινε δεκτό πως η εκλογή της Προέδρου είχε γίνει κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, αλλά η Πρόεδρος τους έστειλε στο Πειθαρχικό με το ερώτημα της αργίας ή και της έκπτωσης.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2021

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για ανάκληση ενδίκων µέσων.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος των συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου λόγω εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αριθ. 12/2020 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα «Έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ , ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2021 – 30/06/2021.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Έκδοση Παραβόλων και ∆απανών ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων, Βεβαίωσης Ταχογράφων και Λοιπών Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 8ο: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» από την καταστροφική δασική φωτιά που εκδηλώθηκε το διάστηµα µεταξύ της 4ης – 7ης Αυγούστου 2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.