logo


Με 16 θέματα και με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 15η κιόλας συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου την Τρίτη 6 Απριλίου στις 9 το πρωί.

Ανάμεσά τους, εκτός από τις δωρεές εταιρειών για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου, περιλαμβάνονται ακόμη:

*Η αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ, συνολικού ύψους 90.800 ευρώ, για την προμήθεια υπηρεσιών και ειδών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού.

*Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την εξεύρεση καταλληλότερου χώρου ώστε να μετεγκατασταθεί το Αμαξοστάσιο του Δήμου. Σήμερα το Αμαξοστάσιο στεγάζεται σε οικόπεδο επί των οδών Λακωνίας και Μ. Αλεξάνδρου στον Άγ. Στέφανο, το ίδιο από την προκαλλικρατική εποχή, οπότε όμως εξυπηρετούσε τις ανάγκες ενός και μόνο μικρού Δήμου. Με την ένωση του Καλλικράτη, τα μηχανήματα, τα οχήματα και το προσωπικό καθαριότητας από 7 επιμέρους Δήμους και Κοινότητες μεταφέρθηκαν εκεί, σε συνθήκες ασφυξίας, όπως έχει επανειλημμένα καταγγείλει ο Σύλλογος Εργαζόμενων του Δήμου, παρ’όλες τις προσπάθειες που έχουν κατά καιρούς καταβληθεί για τον ευπρεπισμό του χώρου. Η διαδικασία για να βρεθεί άλλος χώρος για το Αμαξοστάσιο ξεκίνησε τέτοια εποχή το 2018, επί Διοίκησης Ζαμάνη, αλλά ο διαγωνισμός απέβη άγονος μια που ουδείς ενδιαφερόμενος προσήλθε. Η Διοίκηση Καλαφατέλη τον επαναπροκηρύσσει με τις ίδιες προδιαγραφές: “Οικόπεδο επιφάνειας κατ’ ελάχιστον 8.000 τ.µ., µε διαστάσεις κατάλληλες για στάθµευση και ελιγµούς φορτηγών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, µε πρόσοψη επί οδού προσβάσιµης από φορτηγά και µεγάλα οχήµατα,µε στεγασµένους χώρους γραφείων και αποθήκης, συνολικής επιφανείας 500 τ.µ. τουλάχιστον, και το οποίο δεν θα εµπίπτει σε περιορισµούς σχετικούς µε τη χρήση (για Αµαξοστάσιο – Γραφεία – Αποθήκες). Επίσης είναι επιθυµητό το οικόπεδο να είναι ασφαλτοστρωµένο και περιφραγµένο, µε γκαραζόπορτα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο – έξοδο φορτηγών και µηχανηµάτων έργου, και οι κτιριακές του υποδοµές να διαθέτουν παροχή νερού, ηλεκτρικού και τηλεφώνου, διαµορφωµένα γραφεία, αίθουσες προσωπικού και σχετικούς βοηθητικούς χώρους”.

*Και, τέλος, η έγκριση της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού για το 2021 της ΕΣΤΙΑΣ. Σ’ αυτήν, υπενθυμίζεται, περιλαμβάνεται η προσωρινή- όπως τονίζει με κάθε ευκαιρία η Δημοτική Αρχή- αφαίρεση 500.000 ευρώ από την ετήσια δημοτική επιχορήγηση, ώστε να βοηθηθεί ο Δήμος στη μάχη που δίνει για την αποκατάσταση των καταστροφών από τη “Μήδεια”. Σχετική απόφαση έχει ήδη ληφθεί και από την Οικονομική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου συνάντησε ισχυρές αντιδράσεις από τη μείζονα μειοψηφία και τον Εύπολι (σ.σ. η Λαϊκή Συσπείρωση και οι ΜΑΖΙ για τον Διόνυσο δεν είχαν προσέλθει τότε σε ένδειξη διαμαρτυρίας). Ανάλογες αντιδράσεις σημειώθηκαν και στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΤΙΑΣ, όταν η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ήρθε προς συζήτηση, προερχόμενες από τον Θ. Στάικο τέως Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου και μέλος της μείζονος μειοψηφίας και τη Ρ. Πανουργιά εκ μέρους των ΜΑΖΙ για τον Διόνυσο. Ο μεν τέως Πρόεδρος, χωρίς να διαφωνεί με την ανάγκη να βοηθηθεί ο Δήμος στην παρούσα φάση, είχε υποστηρίξει τότε πως η αφαίρεση της επιχορήγησης είναι παράνομη, ενώ η κ. Πανουργιά κάλεσε το Δήμο να σταματήσει τις άσκοπες απ’ ευθείας αναθέσεις και να στραφεί στο κράτος για βοήθεια, και όχι να πάρει τα χρήματα της ΕΣΤΙΑΣ. Όλα τα μέλη εξάλλου είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για τη γενναία αυτή μείωση στα έσοδα του Νομικού Προσώπου, μια που το συνολικό ποσόν της ετήσιας δημοτικής επιχορήγησης φτάνει στο ποσόν του 1.050.000 ευρώ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη Α.Ο.Ε για έγκριση ή µη άσκησης ενδίκου µέσου κατά 2 αποφάσεων του Μ∆ΠρΑθ ακύρωσης αντίστοιχων αποφάσεων της πρώην ∆.Κ. Κρυονερίου επιβολής τελών καθαριότητας και φωτισµού εις βάρος της ‘ΤΕΟ ΑΕ’.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια γραφικής ύλης Μικροαντικειµένων γραφείου -Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων 2021-2022-2023».

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών έτους 2020 για το ∆΄ Τρίµηνο.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα.

ΘΕΜΑ 5ο: Αντικατάσταση µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προµηθειών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) και ελαιολιπαντικών.

ΘΕΜΑ 6ο: Μίσθωση ακινήτου για την µετεγκατάσταση του Αµαξοστασίου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2021 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στον Παπαδόπουλο Γεώργιο.

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗTIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου ∆ιονύσου µε το Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» που είχε συναφθεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 719/2018 Α∆Σ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της αριθ. 1/16-3-2021 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» µε θέµα «1η Αναµόρφωση – Υποχρεωτική προϋπολογισµού Ν.Π. ΕΣΤΙΑΣ ∆ήµου ∆ιονύσου 2021».