logo


Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με 9 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

*Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση 1500 γρήγορων τεστ ανίχνευσης κορονοϊού (rapid tests) για τις ανάγκες του Δήμου αλλά και της ΕΣΤΙΑΣ, συνολικού κόστους 31.800 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή επέκτασης της σύμβασης, κατά 50%.

*Υποβάλλεται επιπλέον η έκθεση με τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο του 2020, στην οποία, όπως επισημαίνει στην εισήγηση του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γ. Τσουδερός, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Πιο συγκεκριμένα, στις επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες, τα προϋπολογισθέντα έσοδα έφθαναν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτά που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί είναι υποπολλαπλάσια, μόλις στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ή ποσοστό 13,07%. Αντιστοίχως στα έξοδα, και στην ομάδα των έργων, είχαν προϋπολογισθεί 18,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το τρίτο τρίμηνο βεβαιώθηκαν και πληρώθηκαν δυόμιση εκατομμύρια ευρώ περίπου, ή ποσοστό 13,37%.

*Τέλος, με συνοπτικό διαγωνισμό προτείνεται να αναζητήσει ο Δήμος υποστήριξη για μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου (σ. σ. που έχουν ενταχθεί από το 2017 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και των οποίων ο κανονισμός λειτουργίας είχε αποσυρθεί από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο), μια που το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού δεν επαρκεί, όπως περιγράφει στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ν. Καρυστινός. Το ύψος της σχετικής δαπάνης προϋπολογίζεται στις 50.000 ευρώ περίπου, κατανεμημένα σε τρία χρόνια (2020-2021-2022), και θα αντιστοιχεί σε μια σειρά υπηρεσιών: Υποστήριξη του ∆ήµου µε υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης για την Αποτίµηση λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου πριν την έναρξη λειτουργίας της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης µε στόχο την αποτύπωση ωφελούµενων ετήσιας χρήσης, την καταγραφή οικονοµικών δεδοµένων και την προεκτίµηση κόστους λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρµακείου- Υποστήριξη του ∆ήµου µε υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευµένη τεχνογνωσία για την ωρίµανση/ υλοποίησή τους- Υποστήριξη του ∆ήµου για την υποβολή εξειδικευµένων στοιχείων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΕΣΠΑ και Τεχνική υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας www.socialattica.gr.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών έτους 2020 για το Γ΄ Τρίµηνο.

ΘΕΜΑ 2ο: Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ( Ag) TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARSCovid-19.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την«Προµήθεια Ασφάλτου».

ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Βλάχου Αποστόλη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς από τη Μη-Αστική Κερδοσκοπική εταιρία Πολιτιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά στους µαθητές του ∆ήµου µας που αρίστευσαν κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση Πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη ∆ιαχείρισης της Πράξης µε Τίτλο “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.