logo


Στο πλαίσιο μιας κανονικότητας που πλέον μας φαίνεται πολύ μακρινή, τα συλλογικά όργανα του Δήμου θα απέφευγαν να συνεδριάσουν ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, έτσι η προσεχής Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο Δήμο Διονύσου είναι αφιερωμένη σε συνεδριάσεις, μια που στις 9 το πρωί συγκαλείται με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή, δυο ώρες αργότερα και πάλι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΙΑΣ σε διπλή μάλιστα συνεδρίαση, και τέλος στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί με τηλεφωνική περιφορά η συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στην Οικονομική Επιτροπή, η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει  11 θέματα, με τον αξιοσημείωτο αριθμό των πέντε διαγωνισμών- συνοπτικών ή ανοιχτών ηλεκτρονικών- ανάμεσά τους, που καλύπτουν ευρύ φάσμα της λειτουργίας του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα:

*Συμφωνία- πλαίσιο  για την ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων στην πόλη προτίθεται να συνάψει η Διοίκηση, με σκοπό να καλύψει τις κατά περίπτωση συνεχώς παρουσιαζόµενες ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου σε ό, τι αφορά τις συντηρήσεις των οδοστρωµάτων του µετά την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής, αλλά και τη διάνοιξη-κατασκευή νέων οδών, σε διάφορα σηµεία όλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, υπογραμμίζει στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Στ. Κριεμάδης.

Σύμφωνα με την ίδια εισήγηση, η συµφωνία – πλαίσιο επιλέχθηκε καθώς αποτελεί τον πλέον οικονοµικό και αποτελεσµατικό τρόπο υλοποίησης του εν λόγω έργου, δεδοµένου ότι η ανάγκη συντήρησης των οδοστρωµάτων προκύπτει αναλόγως της προόδου των έργων υποδοµής, για τις οποίες η ακριβής ποσότητα, ο τόπος και ο ακριβής χρόνος υλοποίησής τους εξαρτώνται από τις παρουσιαζόµενες κάθε φορά ανάγκες του ∆ήµου κατά το χρόνο διάρκειας της συµφωνίας – πλαίσιο.

Το έργο που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 και έχει προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηµατοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του ∆ήµου και θα υλοποιηθεί τµηµατικά κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023- όπου βέβαια το 2020 έχει σχεδόν εκπνεύσει και αποτέλεσμα στη σχετική διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού είναι αμφίβολο αν υπάρξει πριν περάσουν αρκετοί μήνες. Πάντως η διακήρυξη κάνει λόγο για τριετή συμφωνία, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη χρόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας, δηλαδή του Δήμου Διονύσου.

*Η συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου για δυο χρόνια είναι το αντικείμενο του επόμενου- συνοπτικού- διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, μετά από σχετική μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους και είναι κατανεμημένο στους Προϋπολογισμούς του 2020 και του 2021 με 25.000 ευρώ και 35.000 ευρώ αντιστοίχως. Αφορά, τέλος, στα 6 γήπεδα ποδοσφαίρου της πόλης- της Δροσιάς, του Διονύσου, της  Άνοιξης, Αγ. Στεφάνου, Κρυονερίου και Σταμάτας, συνολικής έκτασης 43.112 m2 περίπου.

*Ακόμη ένας συνοπτικός διαγωνισμός προτείνεται να γίνει για την αποκατάσταση αφανών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της πόλης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.720 ευρώ. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι συγκεκριμένες- υπόγειες συνήθως- βλάβες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ίδια μέσα από το Δήμο επειδή απαιτούν εξειδικευμένο χειρισμό με σειρά οικοδομικών εργασιών, ενώ και το προσωπικό είναι ανεπαρκές- μόλις 2 συνεργεία ηλεκτρολόγων για τις 7 Κοινότητες.

*Για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μιλάει, εν συνεχεία, η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου αναφορικά με την προμήθεια σετ αλατιέρας και λεπίδας εκχιονισμού, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ- αλλά συνοπτικό διαγωνισμό προτείνει η συνημμένη μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα για την προμήθεια τεσσάρων αλατοδιανομέων και τεσσάρων λεπίδων εκχιονισμού, προκειμένου να εξοπλισθούν δημοτικά οχήματα για την αντιμετώπιση καταστάσεων παγετού και εκχιονισμού, συχνών κάθε χρόνο στην περιοχή μας.

*Οι διαγωνισμοί ολοκληρώνονται με το συνοπτικό που προτείνεται για την προμήθεια αναλώσιμων, φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών κ.λπ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.500 ευρώ περίπου. Σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας, “για την σύνταξη του προϋπολογισµού έχει γίνει έρευνα αγοράς για κάθε τύπο αναλώσιµου. Είναι επίσης απαραίτητο η προµήθεια των αναλωσίµων να αφορά αυθεντικά προϊόντα για τα νεότερα και ακριβότερα µηχανήµατα του ∆ήµου, ώστε να διασφαλιστεί η µακροχρόνια αλλά και η χωρίς βλάβες λειτουργία τους, και προϊόντα συµβατά ή ανακατασκευής για τα υπόλοιπα παλαιότερα µηχανήµατα, µε την προϋπόθεση ότι είναι ποιότητας εφάµιλλης µε τα γνήσια και καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας”.

*Παράταση, τέλος, κατά μερικούς μήνες ζητεί ο τεχνικός σύμβουλος του μεγάλου έργου της αποχέτευσης, αυτού με τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και την υποκατάσταση εργολάβου, που αφορά στις 5 Κοινότητες του Δήμου- Αγ. Στέφανος, Διόνυσος, Κρυονέρι, Ροδόπολη και Σταμάτα. Η σύμβαση που είχε γίνει το 2017, κανονικά έληγε στα μέσα Νοεμβρίου φέτος, όμως ο σύμβουλος ζήτησε παράταση (36 όπως αναφέρει αριθμητικά η εισήγηση ή πέντε, όπως εμφανίζεται ολογράφως;) μηνών, επειδή στο αρχικό του έργο προστέθηκαν ακόμη δυο- αυτό που εκτελείται τώρα στη Δροσιά και στην Άνοιξη, καθώς και το συμπληρωματικό του Αγ. Στεφάνου που περιμένει την έγκριση των τευχών δημοπράτησης.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισµός ηµεροµηνίας διαγωνισµού, έγκριση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της συµφωνίας-πλαίσιο µε τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας της σύµβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηµατοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ2751).

ΘΕΜΑ 3ο: α) Έγκριση Μελέτης 22/2020 β) Όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”, συνολικού προϋπολογισµού σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (42.135,20€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτηµα του κ. Μαρκόπουλου Ηλία περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για νέες παροχές.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Αποκατάσταση Αφανών Βλαβών ∆ικτύου ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Σετ Αλατιέρας Λεπίδας Αποχιονισµού».

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 10ο: α) Έγκριση Μελέτης 12/2020 β) Όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια αναλωσίµων, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ» και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 11ο: Εισήγηση για την αποδοχή εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2020 ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.