logo


Χρειάστηκε να επιβληθεί καθολικό lockdown στη χώρα για να επιστρέψει στις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, που καλείται να συζητήσει 10 θέματα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί. Ανάμεσά τους:

*Η παραλαβή της μελέτης, που εκπονήθηκε από της εταιρεία ΡΟΪΚΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., για την επάρκεια και την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Αναγέννηση της Κοινότητας Διονύσου. Στο πλαίσιο της μελέτης, αξίζει να σημειωθεί, καταγράφονται ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όσον αφορά στην πληθυσμιακή αύξηση στην περιοχή την τελευταία εικοσαετία, όπου μετά την έκρηξη κατά 97% τη δεκαετία 1991-2001, παρουσιάζεται σταδιακή μείωση στο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού αποδιδόμενη στην οικονομική κρίση. Παράλληλα περιγράφονται τα προβλήματα στο δίκτυο ύδροδότησης, που ταλαιπωρούν συχνά τους κατοίκους (701 σύμφωνα με την απογραφή του 2011, οπότε και για πρώτη φορά καταμετρήθηκαν χωριστά, 880 σήμερα κατά τις εκτιμήσεις της μελέτης) της Αναγέννησης, σχετικά με συχνές θραύσεις και βλάβες των σωλήνων του δικτύου, καθώς και ανεπάρκεια πίεσης – παροχής σε ψηλές περιοχές του δικτύου. Στα προβλήματα αυτά, σύμφωνα με τη μελέτη, “οι επεμβάσεις ήταν αποσπασματικές, χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη ελέγχου του προβλήματος και αντιμετώπισής του, περαιτέρω δε, δεν έχουν εξαλείψει τα παραπάνω λειτουργικά προβλήματα”. Στο πλαίσιο της μελέτης, τέλος, προτείνεται, η πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης με νέους αγωγούς συνολικού μήκους 7.051 μέτρων , δεδομένου ότι το δίκτυο αυτό αξιολογείται ανεπαρκές, τόσο για την απρόσκοπτη λειτουργία στην παρούσα φάση, όσο και για την κάλυψη της μελλοντικής ανάπτυξης του οικισμού, μια που η εκτίμηση είναι πως την επόμενη 40ετία ο πληθυσμός θα έχει διπλασιαστεί φτάνοντας τους 1500 κατοίκους. Ο προϋπολογισμός του έργου, κατά τη μελέτη, θα ανέρχεται στις 911.000 ευρώ, ενώ ο χρόνος κατασκευής υπολογίζεται στους 12 μήνες.

*Δυο ήταν οι υποψήφιοι προμηθευτές για την ενοικίαση- τοποθέτηση- εκπτοποθέτηση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Το θέμα, υπενθυμίζεται, είχε απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη συζήτηση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, ειδικά για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας πρόβλεψης, μια που- σύμφωνα με τις αιτιάσεις της μείζονος μειοψηφίας- ο Δήμος και διαθέτει διάκοσμο από τα προηγούμενα χρόνια, ενώ και το ποσόν θα μπορούσε κάλλιστα να διατεθεί για την αγορά νέου χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού. Οι προσφορές των δυο ενδιαφερομένων διέφεραν “στα σημεία” μόνον, και με μικρή απόκλιση από τον αρχικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η οικονομικότερη προσφορά που επιλέχθηκε να είναι κατά 500 ευρώ περίπου χαμηλότερη των 74.000 ευρώ

*Στο ποσόν αυτό, θα πρέπει να προστεθούν άλλες 24.800 ευρώ, που αφορούν στη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων- περιορισμένων φέτος, όπως είναι φυσικό, λόγω της πανδημίας: «Σεβόµενοι τα µέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, θα πραγµατοποιηθούν µικρές ευέλικτες δράσεις, σε ανοικτούς χώρους (πλατείες και δρόµους), µε εικόνες, φαντασία, αγάπη, µουσική, χρώµατα, εντυπωσιακές κατασκευές και Χριστουγεννιάτικα σκηνικά, που θα µεταφέρουν το πνεύµα των εορτών και θα χαρίσουν στιγµές χαράς», υπογραμμίζει στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ν. Καρυστινός. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για το Μελωδικό Χριστουγεννιάτικο Τρένο, ενδεικτικής δαπάνης μέχρι 10.912 ευρώ, που θα διατρέχει την πόλη επί 10 ημέρες, με χριστουγεννιάτικη μουσική και κάλαντα και από τη νεοσύστατη φιλαρμονική του Δήμου, τα Χριστουγεννιάτικα Γραμματοκιβώτια, στον Άγ. Στέφανο και τη Δροσιά, όπου θα συλλέγονται ευχές των παιδιών, δαπάνης 6448 ευρώ και, τέλος, ψηφιακή πλατφόρμα των φετινών αλλά και των μελλοντικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, μαζί με κανάλια στο facebook και στο instagram, καθώς και hashtags. Εκεί θα παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, διαδικτυακή ξενάγηση στην πόλη μέσα από τη διαδρομή του Χριστουγεννιάτικου Τρένου, θα γίνονται μαθήματα για χριστουγεννιάτικες κατασκευές, θα υπάρχει ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο για τις ευχές των παιδιών παράλληλα με τα Γραμματοκιβώτια στις δυο γειτονιές της πόλης, ενώ συζητείται με τον Εμπορικό Σύλλογο η δημιουργία παιχνιδιού προσφορών και δώρων.

*Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από αίτημα του νομικού συμβούλου του Δήμου Γ. Βασιλείου που επικαλείται φόρτο εργασίας για την υποστελεχωμένη Νομική Υπηρεσία (σ.σ. είναι γνωστό πως ο κ. Βασιλείου είναι ο μοναδικός δικηγόρος που την υποστηρίζει), καλείται να ορίσει δικηγόρο εξωτερικό συνεργάτη, που θα αναλάβει τη διαδικασία για τη δέσµευση ιδιοκτησιών διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης οµβρίων Σταµάτας-∆ροσιάς, στο πλαίσιο της κατασκευής του σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: Παραλαβή της Μελέτης µε τίτλο: «Έλεγχος επάρκειας και µελέτη έργων αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στην δ.κ. ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την “προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και ψηφιακών υπογραφών” µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισµού 62.329,22€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 4ο: Άµεση και επείγουσα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ συνολικού προϋπολογισµού 73.978,40€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτηµα της κ. Ανδρικοπούλου Βασιλικής περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την ∆ιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων ∆ράσεων 2020.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης ορισµού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νοµική συµπαράσταση στην επιλογή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για τη δέσµευση ιδιοκτησιών διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης οµβρίων Σταµάτας-∆ροσιάς.