logo


Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών επιμένει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου, που θα συνεδριάσει την προσεχή Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί με 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Ανάμεσά τους:

*Η τροποποίηση του ωραρίου των 6 καθαριστριών, που έχουν προσληφθεί με σύμβαση τρίωρης απασχόλησης, σε πλήρη απασχόληση για την καλύτερη αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού. Η επέκταση του ωραρίου αποτέλεσε και μία από τις δεσμεύσεις του Δημάρχου Γ. Καλαφατέλη στην πρόσφατη συνάντησή του με την Ένωση Γονέων Διονύσου.

*Η απαλλαγή των προσαυξήσεων για τους λογαριασμούς ύδρευσης που αντιστοιχούν στο Β’ και Γ΄τετράμηνο του 2019. Όπως υπογραμμίζει στην εισήγσή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Τσουδερός “Ο προµηθευτής, που αναδείχθηκε µέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες, ως ανάδοχος για την αποστολή των ειδοποιητηρίων ύδρευσης αναφορικά µε τα Β΄ τετράµηνο και Γ’ τετράµηνο του 2019 δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις στο ακέραιο, µε αποτέλεσµα ένας µεγάλος αριθµός πολιτών να µην έχει λάβει ειδοποίηση για τα εν λόγω τετράµηνα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι πολίτες, αφενός να µην γνωρίζουν τις οφειλές τους προς τον ∆ήµο και αφετέρου να επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να παρθεί απόφαση περί απαλλαγής των προσαυξήσεων για τα Β΄ τετράµηνο και Γ’ τετράµηνο του 2019 έως τις 31/12/2020”.

*Συνδρομή, με απ’ ευθείας ανάθεση, σε τοπικά και υπερτοπικά, ηλεκτρονικά και έντυπα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την ενημέρωση των δημοτών και την προβολή των δράσεων του Δήμου, προτείνει στην εισήγησή του ο ίδιος Αντιδήμαρχος. Στα εν λόγω ΜΜΕ, που- σύμφωνα με την εισήγηση- θα επιλεγούν με ποιοτικά κριτήρια (επισκεψιµότητα, αναγνωρισιµότητα, τοπική κάλυψη κ.λπ.), θα καταβάλλεται ετήσια συνδρομή, με το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 17.000 ευρώ, κατανεμημένο σε δυο χρόνια, 2020 (8.500 ευρώ) και 2021 (8.620 ευρώ).

*Με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους σχεδόν 354.000 ευρώ και δικαίωμα προαίρεσης 50%, με βάση μελέτη της Υπηρεσίας, έρχεται για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή η οργάνωση και λειτουργία της Μουσικής Σχολής και των υπόλοιπων μουσικών δράσεων, καθώς και η υλοποίηση των επιµορφωτικών μαθηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου. Πρόκειται, ειδικότερα, για τη Μουσική Σχολή, τα χορωδιακά σχήματα, τη Φιλαρμονική και τη Μπαντίνα, και για τη σειρά των εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δράσεων που οργανώνει ο Δήμος Διονύσου, τα οποία προσελκύουν εκατοντάδες δημοτών και κατοίκων. Για την εν λόγω υπηρεσία θα διεξαχθεί ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ενώ η τελική δαπάνη θα βαρύνει κατά το μεγαλύτερο μέρος της τον Προϋπολογισμό του 2021.

*Τέλος, με το μυαλό στο χειμώνα που έρχεται, προτείνεται η προμήθεια άλατος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης σχεδόν 68.000 ευρώ, με συνοπτικό διαγωνισμό.

Αναλυτικά η Ημεερήσια Διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία δηµοσίευσης δράσεων και εκδηλώσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα ενηµέρωσης µέσω ετήσιας συνδροµής- ΚΑΕ: 00.6451.0001.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Υπηρεσίας Οικοδοµικών συνολικού προϋπολογισµού 49.600,00€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικών Νο1 & Νο 2 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια τροφίµων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “RECYCOM” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού – βίντεο ρεπορτάζ για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας 2020 στο ∆ήµο ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την: “Α)Οργάνωση και Λειτουργία της Μουσικής Σχολής και Λοιπών Μουσικών ∆ράσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου Β)Υλοποίηση Εικαστικών, Θεατρικών, Ψυχαγωγικών και Λοιπών Καλλιτεχνικών Επιµορφωτικών Μαθηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου”, µε ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση των συµβάσεων των 6 καθαριστριών που απασχολούνται στις Σχολικές Μονάδες της Α΄βάθµιας Εκπαίδευσης, από 3ωρης απασχόλησης που είναι τώρα, σε πλήρη απασχόληση, ώστε να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες καθαριότητας λόγω covid-19.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Άλατος».