logo


Στις 9 το πρωί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, στην 48η κιόλας συνεδρίασή της, όταν σε όλο το 2018 είχαν πραγματοποιηθεί 42 συνεδριάσεις, ενώ το 2017 μόλις 29. Το 2019, χρονιά δημοτικών εκλογών, έκλεισε με 39 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Ανάμεσα στα θέματα:

*Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου, αρχικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η εν λίγω προμήθεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το 2018, ενώ ένα χρόνο αργότερα αποφασίστηκε η σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2020 προσήλθαν 4 ενδιαφερόμενες εταιρείες, προκρίθηκαν οι δυο από αυτές “που στο σύνολό τους πληρούσαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό”, και τέλος η Επιτροπή του διαγωνισμού ανέδειξε ως πλέον συμφέρουσα την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Θ Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το ποσόν των 2.707.700,00€ πλέον ΦΠΑ.

*Στα δικαστήρια φαίνεται πως οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στο Δήμο και την εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ ΑTΕ που είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε διάφορα σημεία της πόλης. Η εταιρία είχε υποβάλει διεκδικητική αγωγή για αμοιβή, ύψους 125.000 ευρώ περίπου, από την οποία υπαναχώρησε, για να επανέλθει με νέα αγωγή, στην οποία εμφανίζει, ξαφνικά και ετεροχρονισμένα, νέα στοιχεία, πολλά από αυτά ανύπαρκτα, επικαλούμενη προφορικές εντολές του τότε Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ράικου, και καθιστώντας “τα πράγματα εξαιρετικά ομιχλώδη”, κατά τη διαπίστωση του νομικού συμβούλου του Δήμου Γ. Βασιλείου.

*Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδης ζητεί από την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ποσόν των 74.000 ευρώ για την ενοικίαση, τοποθέτηση, απομάκρυνση και συντήρηση χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Το θέμα απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο, στις δυο πρόσφατες συνεδριάσεις του στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου, μετά από ερωτήματα της τέως Αντιδημάρχου Καθαριότητας Α. Πέππα. Πιο συγκεκριμένα, η κ. Πέππα ανέφερε πως στις αρχές Σεπτεμβρίου με έκπληξη είδε φορτηγό της εταιρείας FQS- ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ, στην αποθήκη του Αγροτικού Συνεταιρισμού στη Σταμάτα, με εργαζόμενους της εταιρείας να επισκευάζουν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου. Στην αναζήτησή της για πιθανή σύμβαση κ.λπ., δηλώθηκε στην κ. Πέππα ότι η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί δωρεά της εταιρείας προς το Δήμο. Εντούτοις, είχε τότε τονίσει η τέως Αντιδήμαρχος, τέτοια δωρεά δεν έχει έρθει για αποδοχή, όπως προβλέπεται, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενώ κανείς υπηρεσιακός παράγοντας δεν επέβλεπε την εργασία, που αφορούσε σε δημοτική περιουσία αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, τονίζοντας πως πρόκειται για παρανομία. “Φαντάστηκα πως θα μας δίνατε συγχαρητήρια που καταφέραμε να σουλουπώσουμε την αποθήκη, εκεί που εσείς είχατε αποτύχει, και πρώτη φορά ξέρουμε τι έχουμε, πού το έχουμε και πώς θα χρησιμοποιηθεί”, είχε απαντήσει από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης. Το θέμα όμως είχε και συνέχεια, όταν στην αμέσως επόμενη (6/10) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και στο πλαίσιο της 7ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού για το 2020, η τέως Αντιδήμαρχος επανήλθε με νέο ερώτημα για την ανάγκη ενοικίασης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου δαπάνης 74.000 ευρώ, επισημαίνοντας πως στην αποθήκη, στο κτήριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, φυλάσσονται εκτοντάδες φωτιστικά. “Με ποια κριτήρια και για ποιο λόγο πετάμε τα λεφτά του Δήμου, όταν τόσος κόσμος υποφέρει;”, αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά η κ. Πέππα, εκφράζοντας την υπόνοια πως η Διοίκηση του Δήμου μέσω αυτής της προμήθειας επιχειρεί να αποζημιώσει την εταιρεία, χωρίς πάντως σ’ αυτή την περίπτωση να δοθεί κάποια απάντηση στο ερώτημά της.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισµού για την ασφαλή επίβλεψη του συστήµατος υδροδότησης του ∆ήµου ∆ιονύσου» στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», Προϋπολογισµού 3.540.200,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Μέξη Ευάγγελου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο: ΛΗΨΗ Α.Ο.Ε ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ 2ης ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ‘ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ’ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ των παρακάτω ειδών για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ των παρακάτω ειδών για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την AΝΤΡΕ Α.Ε.Β.Ε. των παρακάτω ειδών για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας “ΜΠΟΡΟΥΜΕ, SAVING FOOD- SAVING LIVES”.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Ενοικίασης – Τοποθέτησης & Εκ-Τοποθέτησης και Συντήρησης Χριστουγεννιάτικου Εορταστικού ∆ιάκοσµου».