logo


Δώδεκα θέματα θα συζητήσει κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί. Ανάμεσά τους η ακύρωση της απόφασης περί διοργάνωσης των ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ 2020, που ματαιώθηκαν λόγω έξαρσης της πανδημίας.

Αλλά και η αίτηση-καταγγελία του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δ. Ζαμάνη να ανακληθεί η πρόσφατη (25/8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ο Δήμος Διονύσου δέχτηκε το αίτημα του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας Χ. Παπαβασιλείου για συμβιβαστική επίλυση παλαιότερης οικονομικής διαφοράς (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε καταγράψει η Οδός Διονύσου, ο κ. Παπαβασιλείου είχε καταδικαστεί το 2013 σε δικαστική δαπάνη έναντι του Δήμου ύψους 15.000 ευρώ περίπου για ερημοδικία σε υπόθεση διεκδίκησης ακινήτου, που τελικά περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου. Πριν από λίγο καιρό ο κ. Παπαβασιλείου άσκησε ανακοπή ερημοδικίας, ενώ παράλληλα προχώρησε στο αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που έγινε δεκτό από την Οικονομική Επιτροπή). Ο κ. Ζαμάνης στην αίτησή του υποστηρίζει πως ο νυν Αντιδήμαρχος παραπλάνησε σωρευτικά με τους ισχυρισμούς του το Δήμο, και την Οικονομική Επιτροπή, που ουσιαστικά χάρισε το ποσόν των15.000 ευρώ, ζητεί την ακύρωση της απόφασης που συνηγορεί στη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ζητεί επίσης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο Δικαστήριο, μια που θεωρεί βέβαιο πως στην ανακοπή ερημοδικίας ο Αντιδήμαρχος δεν θα δικαιωθεί, ενώ προειδοποιεί όσους συντάχθηκαν με το αίτημα του κ. Παπαβασιλείου, να είναι πιο προσεκτικοί  “διότι αποδεδειγμένα, όσοι μέρι σήμερα έσπευσαν να υιοθετήσουν άκριτα τα λεγόμενα του κ. Δημάρχου, στη συνέχεια βρέθηκαν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι, ακόμη και ενώπιον των δικαστικών αρχών”.  Γνωμοδοτώντας πάντως για την αίτηση του κ. Ζαμάνη, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Γ. Βασιλείου υπογραμμίζει πως η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής “φέρει όλα τα στοιχεία νομιμότητας…. δεδομένης της πλήρους διαλαμβανόμενης σ’αυτήν νόμιμης και βάσιμης αιτιολογίας. Εξάλλου διαφαίνονται στοιχεία απαράδεκτου της εξεταζόμενης αίτησης ως ασκηθείσας κατά παράβαση του αρ. 24 ΚΔΔ που προβλέπει δυνατότητα άσκησής της μόνον όταν δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής”.

Τη συλλογή και μεταφορά τρίμματος από το Δήμο Διονύσου στις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης στη Ριτσώνα, προσφέρει ως δωρεά η εταιρεία AGRICULT. Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Γ. Λακαφώση, η δωρεά θα ισχύει για ένα έτος, υπολογίζεται σε 132.500 ευρώ περίπου και εκτός από τη συλλογή και τη μεταφορά των πράσινων αποβλήτων, περιλαμβάνει και την προσφορά εκ μέρους της εταιρείας οργανικού υλικού εµπλουτισµένου και απολυµασµένου για διάθεση σε δηµότες ή για δηµοτικές επεµβάσεις, μέχρι του ποσού των 60 κυβικών μέτρων ανά έτος.

Την τακτοποίηση οφειλών ύψους 880.000 ευρώ περίπου, που αφορούν σε δημοτικά τέλη, ζητεί με αίτησή του το Κέντρο Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ. Η τακτοποίηση προτείνεται να γίνει μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Την ένταξη, τέλος, των παρεμβάσεων για το κτήριο του ΕΠΑΛ, στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, προτείνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδης. Το κυρίως έργο, σύμφωνα με την εισήγησή του, θα περιλαμβάνει τις απαιτούµενες επεµβάσεις στο κτήριο και διαµορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, προϋπολογισµού 1.178.000,00 ευρώ ενώ το υποέργο θα αφορά στην προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού των εργαστηρίων του ΕΠΑΛ, προϋπολογισµού 871.325,00 ευρώ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων – Ογκωδών Απορριµµάτων».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Αίτηµα του κ. Κωστάκη Λάµπρου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ (AGRICULT) για την συλλογή και µεταφορά των πράσινων αποβλήτων από τον ∆ήµο προς την µονάδα κοµποστοποίησης της εταιρείας στην Ριτσώνα.

ΤMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 331/2020 ΑΟΕ για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων “∆ΙΟΝΥΣΙΑ 2020”.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “RECYCOM” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: ΛΗΨΗ Α.Ο.Ε ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Α.Ο.Ε.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συµµετοχής και υποβολή αιτήµατος ένταξης του έργου «Επεµβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός», µε τίτλο: «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέµατος των ∆ήµων».

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την Προµήθεια Συνδροµής GPS για τις ανάγκες της Τ.Υ. ΚΑΕ: 00.6453.0004.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε την υποπαρ. Α2 της παρ. Α, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α’201/2019).