logo


Στις 9 το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, στα 9 θέματα της οποίς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μια… πλούσια σε αναδιατάξεις ποσών αναμόρφωση Προϋπολογισμού, η 5η για το 2020, καθώς και η τιμολογιακή πολιτική για τη Μουσική Σχολή και τα επιμορφωτικά προγράμματα του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα:

Την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού καλείται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, και εν συνεχεία και το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου το ίδιο βράδυ. Στην αναμόρφωση εντάσσονται η επιχορήγηση για το Πρόγραμμα στο Σπίτι ύψους 150.000 ευρώ καθώς και αυτή από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας για την εκπόνηση του  Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ύψους 24.800 ευρώ, αλλά και ευρωπαϊκό κονδύλι 15.000 ευρώ για τη δωρεάν προσβασιμότητα σε wifi σε δημόσιους χώρους, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία ο Δήμος Διονύσου είχε υποβάλει αίτηση για ένταξη από το 2018. Το ίδιο θέμα, του δωρεάν wifi σε δημόσιους χώρους, θα συζητηθεί και ξεχωριστά στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Στην ίδια αναμόρφωση απαλείφεται η επιχορήγηση του Δήμου προς τις δυο Σχολικές Επιτροπές, συνολικού ύψους 170.000 ευρώ, μια που δεν εγκρίνεται από τον Επίτροπο, εντάσσονται αντιθέτως τρεις παροχές υπηρεσιών- μία για σύμβουλο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), μια που σύμφωνα με πρόσφατο νομοσχέδιο στην ηλεκτροκίνηση οχημάτων εμπλέκονται υποχρεωτικά οι Δήμοι από το 2021, μία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου (στρατηγική έξυπνης πόλης και Intrernet of Things) και μία για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών – και οι τρεις με απ’ ευθείας ανάθεση ύψους 24.800 ευρώ.

Η αιτία της αναμόρφωσης αυτής, πάντως, βρίσκεται στο τέλος της παράθεσης των προσθαφαιρούμενων ποσών: Εκ παραδρομής, λένε οι Υπηρεσίες, δεν περιελήφθη ο ΦΠΑ στη μεγάλη προμήθεια του 1,4 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου /τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου” που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η εν λόγω δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται σε 360.000 ευρώ, δεν είναι όμως επιλέξιμη, συνεπώς καταβάλλεται από Ίδιους Πόρους και οδηγεί στην αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Όσο για τα δίδακτρα στη Μουσική Σχολή Διονύσου, περιλαμβάνουν τα πάγια, δηλαδή την εγγραφή και τα εξέταστρα, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με το επίπεδο σπουδών και βρίσκονται στο κατώτατο υποχρεωτικό όριο που ορίζει το Υπουργείο, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική για καθένα από τα Τμήματα της Σχολής, με εκπτώσεις και εξαιρέσεις για ΑΜΕΑ, ανέργους, πολύτεκνους, χαμηλά εισοδήματα, αδέρφια κ.λπ. Ενιαίο ποσόν, τέλος, 10 ευρώ προβλέπεται ως αντίτιμο για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων όπως μαθήματα φωτογραφίας, μπαλέτο, zumba, pilates, latin, yoga, σύγχρονος χορός, μοντέρνος χορός ενηλίκων, ζωγραφική παιδιών, ζωγραφική ενηλίκων, αγιογραφία και όποια άλλα συναφή μαθήματα πιθανόν δημιουργηθούν σε αυτήν την κατηγορία στο μέλλον. Το αντίτιμο δεν ισχύει για τη συμμετοχή στις χορωδίες, στις θεατρικές ομάδες, στη μπαντίνα και στα επιμορφωτικά σεμιναριακά μαθήματα του ∆ήμου ∆ιονύσου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ∆ήμου ο.ε. 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ “Η ΕΣΤΙΑ”».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του ∆ήμου ∆ιονύσου και των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου του ∆ήμου ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών ∆ιέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό’’.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση της αριθ. 5/2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019».

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση της αριθ. 7/2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

ΘΕΜΑ 8ο: WiFi4EU –«Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» ΚΑΕ: 10.6266.0001.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για τη Μουσική Σχολή και τα Επιμορφωτικά Μαθήματα του ∆ήμου ∆ιονύσου.