logo


Συνεχίζονται οι τηλεδιασκέψεις για τα συλλογικά όργανα του Δήμου (σ.σ. με την εξαίρεση του Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Στεφάνου που επιστρέφει στις δια ζώσης συνεδριάσεις την προσεχή Πέμπτη 28 Μαϊου). Έτσι την Τρίτη 26/5 στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, αμέσως μετά, στις 10.30π.μ. η ΕΣΤΙΑ και στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα 7 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή, δυο αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, το πρώτο για το έργο σε Άγ. Στέφανο- Πευκόφυτο- Ραπεντώσα, και το δεύτερο στην Άνοιξη. Ειδικά για την Άνοιξη, πρόκειται για το δίκτυο στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της Κοινότητας, στους οικισμούς Αγ. Παρασκευή, Φασίδερι και Άγιοι Άγγελοι, που- μετά από τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής- παίρνει το δρόμο για τη δημοπράτηση με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Συμφωνία Πλαίσιο για τον Φωτισμό Οδικό Πόλεως (ΦΟΠ) έρχεται, επιπλέον, από τον ΔΕΔΔΗΕ στην Επιτροπή προς έγκριση. Στην εισήγηση, που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότηατς Χ. Τσεβάς, υπογραμμίζεται πως “Με την συμφωνία πλαίσιο ο ∆ήμος θα προμηθεύεται και θα συντηρεί ο ίδιος τα φωτιστικά σώματα (αλλαγές λαμπτήρων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κλπ) αλλά και θα εγκαθιστά πλήρεις απαρτίες εξοπλισμού (βραχίονες, φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες) αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την ασφάλεια των προσώπων και των εγκαταστάσεων του ∆ικτύου αλλά και του εξοπλισμού φωτισμού, κατά την εγκατάσταση και λειτουργία του. Ζητήματα που σχετίζονται αποκλειστικά και άμεσα με ζητήματα αρμοδιότητας του ∆Ε∆∆ΗΕ ως ∆ιαχειριστή Ε∆∆ΗΕ συνεχίζουν να ασκούνται ως έχουν”.

Για 6η συνεχή χρονιά ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να οργανώσει το summer camp, το καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής και αθλητικής απασχόλησης για παιδιά Δημοτικού. Φέτος βέβαια το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες για την προφύλαξη της δημόσια υγείας και της αντιμετώπισης του κορονοϊού, τονίζει στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ν. Καρυστινός, που προσθέτει πως και η ίδια η έναρξη υλοποίησης ή και η διακοπή του προγράμματος τελούν υπό την αίρεση των γενικών περιοριστικών μέτρων. Το φετινό summer camp, η μελέτη του οποίου εκπονήθηκε πριν από την έναρξη της πανδημίας και επικαιροποιήθηκε αναλόγως, έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 150.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί σε 3 περιόδους από 10 εργάσιμες ημέρες η καθεμιά.

Τέλος, θα συζητηθεί η έγκριση όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί από τον περασμένο Μάρτιο για τη στήριξη της τοπικής αγοράς λόγω του κορονοϊού, σε συνεργασία του Δήμου τόσο με τον Εμπορικό Σύλλογο Διονύσου όσο και με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής (ΣΕΒΑ), βάσει και των σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Πάντως για το θέμα εισήγηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, μεσημέρι Σαββάτου, στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη στην Οικονομική Επιτροπή έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικών 1 & 2 Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ημόσιου ∆ιαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Τροχήλατων και Υπογείων)”.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του ∆ήμου Τσιρώνη ∆ημητρίου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη μέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς λόγω Covid-19.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και Παραλαβή Οριστικής Υδραυλικής, Η/Μ, Τοπογραφικής και Γεωτεχνικής Μελέτης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του ∆ήμου ∆ιονύσου (κωδ. πράξης (ΟΠΣ): 5003809)».

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ημερομηνίας διαγωνισμού, έγκριση των όρων της δημοπρασίας, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του Υποέργου 4 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΣΙ∆ΕΡΙ – ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ 2014 – 2020)” με κωδικό ΟΠΣ 5008942.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της Μελέτης, Καθορισμός των Όρων ∆ιακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση Πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp ∆ιονύσου 2020”, με ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισμό.