logo


Με τηλεδιάσκεψη, και με 19 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαϊου στις 9 το πρωί, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. Ανάμεσά τους:

*Η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου για το 2020, που θα ενσωματώνει την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2020 (σ.σ. είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη δια περιφοράς συνεδρίασή του στα τέλη Μαρτίου), καθώς και την τροποποιημένη στοχοθεσία του Δημοτικού Οίκου ευγηρίας στη Δροσιά.

*Μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό παρουσιάζονται τόσο στα έσοδα, ειδικά στις επιχορηγήσεις για επενδύσεις, όσο και στις δαπάνες για έργα, με μονοψήφιο και στις δυο περιπτώσεις ποσοστό, για το πρώτο τρίμηνο του 2020, όπως παραδέχεγται στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γ. Τσουδερός.

*Επανέρχεται, εξάλλου, το θέμα της φύλαξης των κτηρίων και των χώρων του Δήμου Διονύσου, που είχε αποσυρθεί από την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (4/5) για περαιτέρω διερεύνηση. Υπενθυμίζεται πως ο ανάδοχος, που είχε αναδειχθεί επί των ημερών της προηγούμενης Διοίκησης προσφέροντας 342.000 ευρώ, είχε προσφύγει στην αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), μια που η σημερινή Διοίκηση του Δήμου αποφάσισε εκ των υστέρων τη ματαίωση του σχετικού διαγωνισμού. Η ΑΕΠΠ δικαίωσε τον ανάδοχο, ο Δήμος συμμορφώθηκε με τη δικαίωση, ενώ μετά από διαπραγματεύσεις μειώθηκε το συμβατικό αντικείμενο της υπηρεσίας με παράλληλη μείωση στην τιμή κατά 43.000 ευρώ, με τη δαπάνη να ανέρχεται στις 299.000 ευρώ περίπου. Αντίστοιχα τροποποιείται και το επιχειρησιακό σχέδιο παροχής υπηρεσιών φύλαξης του Δήμου.

Για εργατικό ατύχημα, τέλος, που συνέβη στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, εγκαλούνται οι Δ. Ζαμάνης τέως Δήμαρχος και Ν. Ρούσσος υπάλληλος του Δήμου, υπεύθυνος των οχημάτων, και ζητούν την υποστήριξη του νομικού συμβούλου του Δήμου. Το ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες της Οδού Διονύσου, συνέβη πριν 4 χρόνια και οφείλετο σε κακοσυντηρημένο όχημα του Δήμου, του οποίου ο οδηγός βρέθηκε στο ΚΑΤ με σπασμένο πόδι.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήμου ∆ιονύσου οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – ∆απανών έτους 2020 για το Α ́ Τρίμηνο.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 26109/10.07.2019 με Α∆ΑΜ 19SYMV005285353 2019-07-17 σύμβασης για τον «Καθαρισμό οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των ∆ημοτικών Ενοτήτων του ∆ήμου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισμού 72.168,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του ∆ήμου Ρούσσου Νικολάου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του ∆ήμου Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού σε συμμόρφωση με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήμου ∆ιονύσου” και τροποποίηση επιχειρησιακού σχεδίου με μείωση του συμβατικού αντικείμενου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 8ο: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ (πρώην ∆ημάρχου) ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ των παρακάτω ειδών για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ από το Σούπερ Μάρκετ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στη Σταμάτα για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου.