logo


Ενώ τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και οι συστάσεις εκ μέρους του Δήμου Διονύσου κλιμακώνονται, με πιο πρόσφατο το σφράγισμα των Παιδικών Χαρών και όλων των αθλητικών, κλειστών και ανοιχτών, χώρων, και παρά την καμπάνια του Υπουργείου Υγείας “Μένουμε σπίτι”, εντούτοις κανονικά- και όχι κεκλεισμένων των θυρών ή δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη, όπως επιτρέπεται πλέον με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου- θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 9 το πρωί. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της Οδού Διονύσου, την επόμενη Παρασκευή 19 Μαρτίου η Διοίκηση σχεδιάζει να καλέσει τα μέλη δυο συλλογικών οργάνων – της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου- σε αντίστοιχες συνεδριάσεις με στόχο, να συζητηθούν αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού.

Η Ημερήσια Διάταξη για τη συνεδρίαση της Τρίτης 17/3 στην Οικονομική Επιτροπή περιλαμβάνει τα εξής 19 θέματα, ανάμεσά τους και δυο που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού- πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και επείγουσα ανάθεση της απολύμανσης των δημοτικών κτηρίων :

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ &∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός Προσλήψεων Εκτάκτου προσωπικού έτους 2020 ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας έτους 2020 για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήμου ∆ιονύσου λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιόρθωση σφάλματος της αριθ. 485/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 35046/16.09.2019 με Α∆ΑΜ 19SYMV005579373 2019-09-18 σύμβασης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του ∆ήμου ∆ιονύσου, ομάδα ΣΤ (Ελαστικά)», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 35210/17.09.2019 με Α∆ΑΜ 19SYMV005579356 2019-09-18 σύμβασης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του ∆ήμου ∆ιονύσου , ομάδα Α1 : (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES –DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG)», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 21880/6.6.2019 με Α∆ΑΜ 19SYMV005082500 2019-06-10 σύμβασης για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2019-2020 », σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις”.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 34740/12.09.2019 με Α∆ΑΜ 19SYMV005582673 2019-09-19 σύμβασης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του ∆ήμου ∆ιονύσου, ομάδα Ε3 (Υπερκατασκευές φορτηγών ανατρεπόμενων ΚΑΞΕΚΩ (επί πλαισίων Volvo-Man-Fiat-Iveco-Mercedes), ομάδα Ε4 (Υπερκατασκευές πυροσβεστικών (επί πλαισίων Mercedes-Fumo car-Ford-Iveco-Mazda- Mitsubishi-Bremach), Ομάδα Ε5 (Υπερκατασκευές υδροφόρων ( επί πλαισίων Mercedes-Iveco-Man),ομάδα Ε6( Press container 55m3 “ ΚΑΟΥΣΗΣ”»), ομάδα Ε7 (Υπερκατασκευή χορτοκοπτικού (επί πλαισίου Gianni Ferrari)», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης και ανάπλασης πρασίνου και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την«Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων, 2019-2020”.

ΘΕΜΑ 11ο: Άμεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσιών: «Απολύμανσης κτιρίων του ∆ήμου ∆ιονύσου, για την αποφυγή και τον περιορισμό διάδοσης της λοίμωξης από το νεό κορωνοϊό Covid-19».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «∆ίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του ∆ήμου ∆ιονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809).

ΘΕΜΑ 13ο: Κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης: «Τροποποίηση Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης», προϋπολογισμού 12.058,20 € (πλέον ΦΠΑ).

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Αίτημα του κ. Χούγια Λεωνίδα περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση σε φρεάτιο επί του οδοστρώματος.

ΘΕΜΑ 15ο: Αίτημα της κ. Παπαϊωάννου Βασιλικής περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό της από σύγκρουση λόγω εισόδου στο αντίθετο ρεύμα με επερχόμενο Ι.Χ.

ΘΕΜΑ 16ο: Αίτημα του κ. Λεοντιάδη Γεώργιου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη ο θερμοσίφωνας της οικίας του από αύξηση πίεσης του δικτύου υδροδότησης.

ΘΕΜΑ 17ο: Αίτημα της κ. Καλλιμάνη Όλγας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στο Ι.X. αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών ∆ιέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”.

ΘΕΜΑ 19ο: Ματαίωση ∆ιαδικασίας Σύναψης ∆ημόσιας Σύμβασης για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών».