logo


Εκτός από την ομάδα εργασίας για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, ακόμη μια ομάδα συγκροτήθηκε με απόφαση Δημάρχου, για την κατάρτιση ενός “ρεαλιστικού, υλοποιήσιμου, αναπτυξιακού και καινοτόμου” τετραετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου περιόδου 2020-2023.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου αποτέλεσε άλλο ένα πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην απελθούσα Διοίκηση και τη μείζονα τότε αντιπολίτευση, αλλά και το σημερινό Γενικό Γραμματέα του Δήμου, που μιλούσαν μάλιστα, το 2018, για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Το Σχέδιο είχε περιληφθεί στις αρμοδιότητες δυο διαδοχικών Γενικών Γραμματέων του Δήμου επί των ημερών της τέως Δημοτικής Αρχής, των Μ. Χρηστάκη στην αρχή και Γ. Πετρουλάκη εν συνεχεία, ο οποίος είχε συγκροτήσει σχετική ομάδα εργασίας το 2017. Τελικά η εκπόνηση του Επιχειρησιακού δόθηκε σε ανάδοχο αντί 15.000 ευρώ, δημιουργώντας πληθώρα τότε ερωτηματικών σχετικά με την καταλληλότητα του αναδόχου αυτού που είναι τοπογράφος μηχανικός, σχετικά με το ύψος της αμοιβής για τμήμα- όπως αποδείχθηκε τελικά- του Σχεδίου, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Σήμερα η νέα ομάδα για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, στην οποία συμμετέχουν και στελέχη από την ομάδα για την τροποποίηση του ΟΕΥ, απαρτίζεται από τους:

1. Βορριά Μαρία, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας,

2. Χόνδρου Σεβαστή, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εθελοντισμού και Διαβούλευσης.

3. Καψούρου Όλγα, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

4. Εξάρχου Αλεξάνδρα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

5. Μακαριάδη-Μακαριώτη Ελισάβετ, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,

6. Ζολοταριώφ Νικόλαο, υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας,

7. Καρακάση Αναστασία, υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας.

Σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου, που ήδη έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, “Η οµάδα θα προβεί στις απαραίτητες εργασίες για την κατάρτιση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Διονύσου. Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών.

Ενδεικτικά, η ∆ιεπιστημονική Ομάδα Έργου, είναι υπεύθυνη:

 Για την παροχή και συλλογή κάθε στοιχείου και πληροφορίας που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου, την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, τη διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών και του αναπτυξιακού οράματος.

 Για την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των παραπάνω Στρατηγικών Στόχων, την επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και την διαμόρφωση των Προγραμματικών ∆ράσεων.

 Για τη σύνταξη της πρότασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης με τις προτεινόμενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) καθώς και την ομαδοποίηση και ιεράρχηση δράσεων για την επίτευξη των στόχων.

 Για τον καθορισμό και τη μελέτη ∆εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Προγράμματος, οι οποίοι διακρίνονται σε ∆είκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος.

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας θα συντονίσει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και συγγραφής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού, θα επιληφθεί για τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών διαβούλευσης.

Υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών της ομάδας, ορίζεται ο Νικόλαος Ζολοταριώφ, με αναπληρώτρια συντονίστρια τη Σεβαστή Χόνδρου.

Οι εργασίες της ομάδας θα εποπτεύονται από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Στέφανο Μιχιώτη.

Η ομάδα θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας ή/και εκτός όταν είναι αναγκαίο και σε αυτήν θα συμμετέχουν κατά περίπτωση, εκτός από τα μέλη της, και άλλα υπηρεσιακά στελέχη, κατόπιν έγγραφης ή ηλεκτρονικής πρόσκλησης από τον συντονιστή.

Οι Προϊστάμενοι όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, στους οποίους και κοινοποιείται η παρούσα, θα συνδράμουν με την παροχή στοιχείων και την έκφραση απόψεων. Στόχος είναι μέσα από τη συνεργασία εσωτερικών υπηρεσιών, φορέων και δημοτών, συλλογικά αλλά και μεμονωμένα, να παραχθεί ένα ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο, αναπτυξιακό και καινοτόμο Επιχειρησιακό Σχέδιο».