logo


“Οι δημότες εμπιστεύθηκαν και ψήφισαν. Τώρα για να πιστέψουν, πρέπει να δουν”. Σ΄αυτά τα λόγια του ειδικού επιστημονικού συνεργάτη  Π. Βορριά συμπυκνώνεται η φιλοσοφία της Διοίκησης στη μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε για τη θεσμική ολοκλήρωση του Δήμου, την καθιέρωση διαδικασιών στη λειτουργία του, στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, στην αποσυγκέντρωση εξουσιών, με μοναδικό στόχο τη βελτίωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το εγχείρημα χαρακτηρίζει πρωτοποριακό και μοναδικό στην Ελλάδα, “στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί”, ο ειδικός σύμβουλος περί την αποκέντρωση Σπ. Σπηλιώτης, που μαζί με τον κ. Βορριά και τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Θ. Κυριακόπουλο έχουν αναλάβει να ενημερώσουν τις 7 Δημοτικές Κοινότητες, αναφορικά με το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν και με τις νέες αρμοδιότητες που πρόκειται να αναλάβουν, σύμφωνα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής.

Κεντρικά ζητήματα στην αναμόρφωση της λειτουργίας του Δήμου θα είναι η αποσυμφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου, που μέχρι σήμερα πολλές φορές καλείτο να συζητήσει πάνω από 100 θέματα ανά συνεδρίαση, ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στην κατεύθυνση της αποκεντρωμένης λειτουργίας, η οργάνωση και λειτουργία θεσμών που οι προηγούμενες Διοικήσεις φάνηκαν απρόθυμες να στηρίξουν, όπως είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης και ο Συμπαραστάτης του Δημότη, αλλά και το Συμβούλιο Νεολαίας και αυτό των Μεταναστών, και τέλος το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ), για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την κοστολόγηση όσον αφορά στις προμήθειες  και στην αποθήκη υλικών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου να αποκεντρώσουν αρμοδιότητες στις Κοινότητες, μετατρέπεται σε υποχρέωση, με αποτέλεσμα ένα συλλογικό όργανο- το εγγύτερο στην τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της- να αποκτά βαρύνοντα ρόλο και λόγο σε μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι ο καθορισμός χρήσεων γης και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής τους, η προστασία του περιβάλλοντος και οι αναπλάσεις, η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, η εποπτεία της υλοποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η χωροθέτηση αστικού εξοπλισμού, η τοπική πολιτιστική δράση κ.λπ. Επιπλέον μια σειρά από αυτές τις αρμοδιότητες μετατρέπονται από απλά γνωμοδοτικές σε αποφασιστικές ή σε έκφραση σύμφωνης γνώμης, ενώ καθιερώνεται η διαβούλευση. 

Στο πρώτο κύμα αρμοδιοτήτων, που αναμένεται να εκχωρηθεί μέσα στον επόμενο μήνα, περιλαμβάνονται οι άυλες αρμοδιότητες, αυτές που για την άσκησή τους δεν απαιτούνται πόροι, ενώ η απαραίτητη διοικητική υποστήριξη, θα γίνεται από τις αντίστοιχες κεντρικές Δημοτικές Υπηρεσίες.

Με βάση τα παραπάνω, τα Τοπικά Συμβούλια αποφασίζουν, εκεί που ο νόμος προβλέπει απλή γνωμοδότηση:

-Για την τήρηση των διατάξεων σήμανσης έργων στο τοπικό οδικό δίκτυο.

-Την ευθύνη της λειτουργίας των χαρακτηριζόμενων ως τοπικών πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων.

-Το σχεδιασμό της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της συγκοινωνίας στο τοπικό δίκτυο

-Την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, οδών του τοπικού οδικού δικτύου, πλατειών και αλσών.

-Την εποπτεία της υλοποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

-Την ονοματοδοσία οδών του τοπικού οδικού δικτύου.

-Τη χωροθέτηση λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

-Τις αδειοδοτήσεις που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας, στο πλαίσιο του σχετικού Κανονισμού.

-Την προστασία της Δημοτικής περιουσίας της περιοχής.

-Την εφαρμογή του Κανονισμού, που αναφέρεται στις δομές κοινωνικής προστασίας του Δήμου

-Τη λειτουργία των ΚΑΠΗ της περιοχής, στο πλαίσιο των προβλέψεων του σχετικού Κανονισμού.

-Την τήρηση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών καθώς και η εφαρμογή του σχεδίου εκκένωσης της περιοχής, στο πλαίσιο σχεδίου πολιτικής προστασίας.

Τα Τοπικά Συμβούλια διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη, εκεί που ο νόμος προβλέπει επίσης απλή γνωμοδότηση:

•Για τον Καθορισμό χρήσεων γης και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

•Την προστασία του περιβάλλοντος και τις αναπλάσεις της περιοχής.

•Τις πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις, πέραν των αποφασιστικών στα πλαίσια του Κανονισμού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων.

•Την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

•Την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας.

Άμεσα επίσης μεταβιβάζονται και αρμοδιότητες που απαιτούν πόρους για την άσκησή τους. Σ’ αυτές τα Τοπικά Συμβούλια θα υποστηρίζονται από την  Τεχνική Υπηρεσία, την Οικονομική Επιτροπή καθώς και την Ταμειακή Υπηρεσία:

>Για τις μελέτες και τα έργα των κοιμητηρίων. Οι μεταβιβαζόμενοι πόροι θα προέρχονται από τα αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη.

>Για τις μελέτες και τα έργα που αφορούν τοπικές παρεμβάσεις (συντηρήσεις πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, κλπ), οι μεταβιβαζόμενοι πόροι θα προέρχονται από τους πόρους του άρθρου 84, παρ. 1,εδάφ. β του Ν. 4555/2018- Κ.Α.Π. που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του Δήμου, που αναλογούν στη Δ.Κ., καθώς και από την ποσοστιαία κατανομή της ΣΑΤΑ. (προβλέπεται ήδη ως γνωμοδοτική αρμοδιότητα).

>Θα αποτελέσουν ειδικό θέμα της διαβούλευσης με τα Τοπικά Συμβούλια τα υπόλοιπα τοπικά έργα (συντηρήσεις τοπικών κτιρίων, λακκούβες οδικού δικτύου, γενικά μικρές κατασκευές).

>Ειδικότερο θέμα διαβούλευσης θα αποτελέσουν οι συντηρήσεις των Σχολικών κτιρίων και των Παιδικών Σταθμών, όπου υπάρχει συναρμοδιότητα με αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα. Πάντως προτείνεται αυτά να μην συμπεριληφθούν στην παρούσα φάση της Αποκεντρωτικής διαδικασίας.

Η οργάνωση της καθαριότητας:

-Η εποπτεία της υλοποίησης του εκάστοτε Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

-Η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, οδών του τοπικού οδικού δικτύου, πλατειών και αλσών.

-Όμως θα αποτελέσει ειδικό θέμα της διαβούλευσης με τα Τοπικά Συμβούλια, ο καθορισμός των απαραίτητων μέσων και ο τρόπος οργάνωσης για κάθε περιοχή και για κάθε επιμέρους αντικείμενο (οικιακά απορρίμματα, ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά, καθαρισμός ξερών χόρτων, οδοκαθαρισμός).

Η Τοπική Πολιτιστική δράση, με την υποστήριξη των κεντρικών δημοτικών υπηρεσιών:

•Άμεσα μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα στο Τοπικό Συμβούλιο που μπορεί να οργανώνει την τοπική πολιτιστική και πνευματική δράση (τοπικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή ή μη τοπικών συλλόγων ή με την εκκλησία, τοπική επιμορφωτική δράση, κ.λπ.).

•Θα αποτελέσει ειδικό θέμα της διαβούλευσης με τα Τοπικά Συμβούλια, ο προσδιορισμός των μεταβιβαζόμενων πόρων. Σημείο αφετηρίας για το θέμα αυτό θα αποτελέσουν οι μέχρι σήμερα διατιθέμενοι πόροι για τέτοιου είδους δράσεις.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί και τούτο: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε στον υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του Δήμου, τον πρώτο της νέας Διοίκησης, να προβλεφθούν επτά νέοι κωδικοί, όσοι και οι Κοινότητες. Εκεί θα εγγράφονται τα ποσά που καθεμιά διεκδικεί για έργα, μελέτες, προμήθειες στην περιοχή της, αποκτώντας έτσι το δικό της τοπικό προϋπολογισμό.