logo


Στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ανοίγοντας το χορό των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, μια που στη 1 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στις 7 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Ημερήσια Διάταξη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής περιλαμβάνει 27 θέματα, ανάμεσα στα οποία και γνωμοδοτικά σημειώματα του νομικού συμβούλου του Δήμου Γ. Βασιλείου για τέσσερις εκκρεμείς υποθέσεις, με την ένδειξη μάλιστα ΕΠΕΙΓΟΝ.

Η πρώτη αφορά σε διοικητικό πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ που επιβλήθηκε στο Δήμο Διονύσου από την Περιφέρεια για παράβαση των διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο εργοτάξιο  της αποχέτευσης στην οδό Χανίων, στον Άγ. Στέφανο, από την εποχή του ΤΟΞΟΤΗ.

Η δεύτερη αφορά σε τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ιδιώτη στην Άνοιξη, ενώ η τρίτη υπόθεση έχει αντικείμενο την αναγνώριση κυριότητας στο οικόπεδο επί της οδού Κύπρου όπου σήμερα βρίσκεται ο Παιδικός Σταθμός της Δροσιάς, και την απόδοση στον ιδιοκτήτη του ποσού αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση της έκτασης.

Η τέταρτη υπόθεση, τέλος, αφορά σε ακόμη ένα πρόστιμο, 284.000 ευρώ(!), που το Δασαρχείο έχει επιβάλει στο Δήμο Διονύσου, επειδή δεν κατεδάφισε κτίσματα σε θεωρούμενη δασική έκταση στο γήπεδο της Δροσιάς, στο Κόκκινο Χωράφι.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και καθορισμός όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για δύο (2) έτη και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΠ 37768).

ΘΕΜΑ 3ο: ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΠ 37598).

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΠ 37777).

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης: «Αρχιτεκτονικά, Ειδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Η/Μ για τη μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ ∆ήμου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: Kατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ»».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016, για τη προμήθεια & εγκατάσταση προβολέων LED σε ανοικτά και κλειστά γήπεδα του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού ποσού 209.622,00€, συμπ/νου ΦΠΑ & τροποποίηση αριθ. 336/2019 ΑΟΕ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του ∆ήμου ∆ιονύσου» προϋπολογισμού 370.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ

13ο: Παροχή διευκόλυνσης στην εταιρεία Α∆ΜΗΕ ΑΕ.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης και όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των ∆ημοτικών Ενοτήτων του ∆ήμου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο “∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων” για την Αποζημίωση της κ. Καρνέζη Παναγιώτας>

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τη “∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” (ΜΕΣΩ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 20ό: Aποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την 86η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 21ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 24ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για τη διοργάνωση του 6ου Χορωδιακού Φεστιβάλ της Μικτής Χορωδίας ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 26ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας ∆ήμου ∆ιονύσου στο “ΝΑΥΠΛΙΟ – ARTIVA 6ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ”.

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την ∆ιοργάνωση Φθινοπωρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ∆ήμου ∆ιονύσου με τίτλο “Φθινοπωρινοί Πολιτιστικοί ∆ρόμοι”.