logo


Η ματαίωση της διαδικασίας του ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήμου” προϋπολογισμού 406.000 ευρώ βρίσκεται ανάμεσα στα 12 θέματα που το πρωί της Δευτέρας 7 Οκτωβρίου στις 9 π.μ. θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ο λόγος που επικαλείται στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Τσουδερός εστιάζει στο γεγονός ότι «ο χρόνος ισχύος των προσφορών έχει λήξει χωρίς να έχει ασκηθεί αίτηση για την παράταση αυτών προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τη νομοθεσία”.

Εξάλλου, την ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής για την αιτιολόγηση των προσφορών στο έργο της αποχέτευσης στη Δροσιά, θα ζητήσει η Δημοτική Αρχή, όπως είχε δηλώσει προ ημερών στην Οδό Διονύσου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδης. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 5,4 εκατομμυρίων ευρώ και ο προσωρινός μειοδότης είχε δώσει έκπτωση 63%. Για το συγκεκριμένο θέμα, πάντως, εισήγηση αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου δεν υπάρχει. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα από τα θέματα που θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή σχετίζεται άμεσα με το μέτωπο που είχε ανοίξει η απελθούσα Δημοτική Αρχή με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σταμάτας. Τελευταία εξέλιξη η υποβολή αγωγής τον περασμένο Αύγουστο από το Συνεταιρισμό κατά του Δήμου, μια που ο τελευταίος, παρά τις συχνές οχλήσεις, δεν παρέδιδε το ακίνητο, ιδιοκτησίας Συνεταιρισμού, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας. Οι προτάσεις του Δήμου θα έπρεπε να κατατεθούν στο Δικαστήριο μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, εντούτοις ο νομικός σύμβουλος Γ. Βασιλείου, αφού υπογραμμίσει πως ουδέποτε αμφισβητήθηκε η κυριότητα του κτηρίου, τονίζει πως λόγος αντιδικίας δεν υπάρχει και προτείνει στο Δήμο να ορίσει ημέρα παράδοσης του ακινήτου στο Συνεταιρσμό, του οποίου εκπρόσωπος θα παρίσταται και στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της απόφασης 221/2019 της Ο.Ε. του ∆ήμου και έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 8ης Μαΐου 2019 για την ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς» προϋπολογισμού €5.400.000 (πλέον ΦΠΑ)».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης του ∆.Σ. του ν.π. ∆ημοτικός Οίκος Ευγηρίας Θεόδωρου και ∆έσποινα Κυριακίδου περί ’έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018’.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για την παραλαβή αρχικών εγγραφών- τελικών στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα του ∆ήμου ∆ιονύσου από τα κτηματολογικά γραφεία Αχαρνών, Μαραθώνος και Ν. Ερυθραίας.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού ποσού 209.622,00€, συμπ/νου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ματαίωση διαδικασίας, ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήμου ∆ιονύσου σύμφωνα με το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισμού 406.000,00€.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτημα του κ. ∆εσύλλα Ανδρέα περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στη μεταλλική περίφραξη της οικίας του από αρπάγη του ∆ήμου.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης έτους 2019 σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων της θεατρικής ομάδας Άνοιξης ∆ήμου ∆ιονύσου για το έτος 2019 – Κ.Α. 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την Προμήθεια Κλασικής Κιθάρας, Υποποδίου Κιθάρας, Χορδών, Αναλογίων Μουσικής – Ορχήστρας και Εξαρτήματος Πεντάλ Πιάνου.