logo


Ακυρώθηκε εν μέρει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακολούθησε ορθή επανάληψη της απόφασης και εκ νέου αποστολή της στην Αποκεντρωμένη, ενεκρίθη η σύστασή της και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί συνεδριάζει για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, που καλείται να συζητήσει 36 συνολικά θέματα που εκκρεμούν από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Ανάμεσά τους:

-Η εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής στην οποία προεδερεύει ο Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης

-Η έγκριση αποζημίωσης για τους αιρετούς που θα συμμετάσχουν στο 1ο Συνέδριο Restart mAI city για τη σύγχρονη και βιώσιμη πόλη στα Τρίκαλα (26-28/9) και για το Δήμαρχο που θα μεταβεί στις Βρυξέλες, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (7-10 Οκτωβρίου

-Η αποδοχή μιας σειράς δωρεών από εταιρείες για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου

-Και, τέλος, η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και η ανάκληση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Νοεμβρίου του 2017, με την οποία ο Δήμος Διονύσου άσκησε ένδικα μέσα κατά της Μ. Χαζάπη και της Οδού Διονύσου, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. Υπενθυμίζεται πως η Οικονομική Επιτροπή, με πλειοψηφία είχε τότε αποφασίσει να ασκήσει ο Δήμος αφενός μήνυση και αφετέρου αγωγή με την οποία ζητούσε αποζημίωση 400.000 ευρώ, για δυο άρθρα με τα οποία τον Αύγουστο του 2017 διατυπώνονταν από την Οδό Διονύσου εύλογα ερωτήματα αναφορικά με την αδράνεια της τέως Δημοτικής Αρχής σχετικά με δημοσιεύματα ανώνυμων blogs, ένα από τα οποία μάλιστα προέβαινε ανενόχλητο επί σχεδόν τρεις μήνες σε αντιποίηση αρχής, χρησιμοποιώντας τον επίσημο λογότυπο του Δήμου. Η μήνυση, όπως είναι γνωστό, απορρίφθηκε το Φεβρουάριο του 2018, ενώ για την αγωγή η τυπική συζήτηση έχει προσδιοριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου του Δήμου Γ. Βασιλείου ο Δήμος μπορεί να δηλώσει την παραίτησή του από το δικόγραφο. 

Τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι πλην του κ. Καλαφατέλη και οι: Γ. Τσουδερός Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Στ. Κριεμάδης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Β. Φώτος και Θ. Κρητικός δημοτικοί σύμβουλοι της νέας Διοίκησης, Δ. Ζαμάνης τέως Δήμαρχος και Π. Τσούκας από τη μείζονα μειοψηφία των Ανοιχτών Οριζόντων, Κ. Κουριδάκης επικεφαλής της παράταξης «Εύπολις- Συνεργασία Δημοτών Διονύσου» και Χ. Τσεβάς από την παράταξη «Η πόλη μας, Το σπίτι μας».

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για παραίτηση από δικόγραφο.

ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή νομικής υποστήριξης αιρετών του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποζημίωσης μετακινούμενων αιρετών στο 1ο Συνέδριο Restart Mai City στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης ∆ημάρχου στις Βρυξέλες για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (EWRC).

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ/ΤΜ. ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Καταβολή Ταχυδρομικών Τελών.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Kατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ).

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτημα της κ. ∆εληδημητρίου ∆ήμητρας περί καταβολής αποζημίωσης λόγω πτώσης δέντρου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την «Προμήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοματισμούς ∆εξαμενών και Αντλιοστασίων του ∆ήμου».

ΘΕΜΑ 10ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της κας Πατέλη Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 12ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κου Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της κα. Βαφειάδου Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης & Προμήθειας Ανταλλακτικών Κλαδοτεμαχιστικού Μηχανήματος Μάρκας Komtech τύπου Axtor 5010 C13 F» Προϋπολογισμού 67.518,00€ συμ/νου ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου – του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήμου ∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισμού 29.760,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης & Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων», συνολικού ποσού 38.936,00€, συμπ/νου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαμενών Πόσιμου Νερού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.263,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Χριστίνα.

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Βιολέττα.

ΘΕΜΑ 20ό: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στη Μητροπούλου Παναγιώτα.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 24ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 25ο: Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 26ο: Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ από Α Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 27ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 28ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 29ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 30ό: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ” μέσω του “ΜΠΟΡΟΥΜΕ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 31ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 32ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 33ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 34ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 35ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 36ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.