logo


Από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Διονύσου έχει νέο Γενικό Γραμματέα, θέση για την οποία ο Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης εμπιστεύθηκε τον Στ. Μιχιώτη. Ο κ. Μιχιώτης γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα και εργάζεται ως σύμβουλος, μελετητής και εκπαιδευτής σε θέματα διοίκησης & ανθρώπινου δυναμικού. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο ΕΜΠ, με ειδίκευση Μηχανικού Παραγωγής (MSc, 1985) και έχει διδακτορικό στην οργανωσιακή κουλτούρα & αλλαγή, από το University of Greenwich (PhD, 2015). Έχει επίσης παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια επιμόρφωσης (εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικός προσανατολισμός & συμβουλευτική, επίλυση συγκρούσεων, ηγεσία αλλαγών, storytelling, marketing κ.λπ).

Στην πρώτη φάση της επαγγελματικής του καριέρας (1986 – 2000), παρείχε υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης και διοίκησης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις (βιομηχανικές, εμπορικές και υπηρεσιών). Εξειδικεύτηκε στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διαχείριση κοινοτικών έργων, ανάμεσα στα οποία υπήρξαν και κάποια καινοτομικά προγράμματα, που αξιολογήθηκαν ως βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές ή αποτέλεσαν πρότυπα πανελλήνιας εφαρμογής. Την περίοδο 2001-04 έκανε μια αναζωογονητική παράκαμψη στον τουριστικό τομέα, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διεύθυνση ενός οικογενειακού ξενοδοχείου 3 αστέρων.

Στην παρούσα φάση, η δραστηριότητά του εστιάζεται στη διδασκαλία και στις έρευνες και μελέτες, σε θέματα αντιλήψεων, στοχοθεσίας και αλλαγής, για την υλοποίηση των οποίων χρησιμοποιεί αναδυτικές τεχνικές και καινοτομικά εργαλεία, καθώς και τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι θεματικοί τομείς που τον ενδιαφέρουν είναι η οργανωσιακή και κοινωνική κουλτούρα, η στρατηγική, η συλλογική γνώση, η ηγεσία της αλλαγής, ο μετασχηματισμός των συγκρούσεων και η επιχειρηματικότητα. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλές μελέτες για λογαριασμό δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε θέματα αποτύπωσης αντιλήψεων, ανίχνευσης πολύπλοκων προβλημάτων, ανάλυσης αναγκών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και οργάνωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων. Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικά μητρώα πιστοποίησης και σε διεθνείς επιστημονικές κοινότητες γύρω από τα ενδιαφέροντά του.

Ο νέος Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με την περιγραφή των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές προβλέπονται αναλυτικά στο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, θα ασχολείται με τα παρακάτω:

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

• Ασκεί εποπτεία και συντονίζει τις ενέργειες των Υπηρεσιακών Μονάδων του Δήμου και φροντίζει για την εφαρμογή των Νόμων, Διαταγμάτων, Αποφάσεων, Εγκυκλίων, Κανονισμών κ.λπ.

• Εκτελεί όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού και παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό για την ακριβή εκτέλεση της αποστολής του.

• Συντάσσει τις εγκυκλίους του Δημάρχου και τη γενική αλληλογραφία του Δήμου, που έχει σχέση με τις ειδικές αρμοδιότητες των άλλων Υπηρεσιών.

• Συνεργάζεται και λαμβάνει πάντα υπόψη του τις προτάσεις των εργαζομένων, για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά. 

• Παραλαμβάνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες εντός προκαθορισμένων ωρών τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τον Δήμαρχο.

• Ενημερώνει τον Δήμαρχο, για θέματα που θεωρούνται επείγοντα και συνεργάζεται μαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση.

• Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας. Υπογράφει με εντολή Δημάρχου έγγραφα και πιστοποιητικά που με απόφαση του (Δημάρχου) του έχουν ανατεθεί, πλην χρηματικών ενταλμάτων. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο τους.

• Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

• Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

• Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

• Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

• Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.

• Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

Επιπλέον των ανωτέρω, ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.