logo


Νωρίς νωρίς ξεκίνησαν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων Δημάρχου Διονύσου, μια που σήμερα Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, λιγότερο από δυο εβδομάδες μετά από την ανάληψη καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, αναρτήθηκε στη Διαύγεια σχετική πρόσκληση. Οι δυο ειδικοί σύμβουλοι προορίζονται για την κάλυψη μιας θέσης σε θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και άλλης μιας, του υπευθύνου Γραφείου Τύπου. Για τη δεύτερη αυτή θέση ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης έχει ήδη ανακοινώσει το όνομα του Π. Πετρόπουλου, ο οποίος και έχει αναλάβει καθήκοντα. Εν πάση περιπτώσει, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τυπικά (πτυχίο ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, ελληνική ιθαγένεια, ηλικία άνω των 21 ετών, υγεία κ.λπ.) και ουσιαστικά προσόντα (Ειδίκευση σε επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ, που να αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης (άρθρο 163 παρ.3 σηµ.γ’ του Ν.3584/2007)

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο Ειδικός Σύµβουλος Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων παρέχει υπηρεσίες, µέσα στον κύκλο των γνώσεών του, στα παρακάτω αντικείµενα:

1) Επικοινωνία της δηµοτικής αρχής µε τους φορείς και τους κατοίκους της πόλης, συντονισµός της ενηµέρωσής τους για τις δραστηριότητες του ∆ήµου και διαχείριση των αιτηµάτων τους για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

2) Εποπτεία και υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου ∆ηµάρχου και του Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων στα εξής:

• Εποπτεία διοργάνωσης ηµερίδων, συνεδρίων και εν γένει εκδηλώσεων και εκθέσεων, µε την συνεργασία των αντίστοιχων υπηρεσιών του ∆ήµου, των ΝΠ∆∆ ή άλλων Φορέων του ∆ήµου.

• Επιµέλεια διοργάνωσης και κατάρτισης σχετικών προγραµµάτων εθνικών και τοπικών εορτών, δεξιώσεων και εκδηλώσεων.

3) Καλλιέργεια σχέσεων, αλληλοενηµέρωση και ανάπτυξη συνεργασίας µε:

• ∆ηµοτικούς Άρχοντες (στο εσωτερικό και εξωτερικό) και µε φορείς του απόδηµου Ελληνισµού

• Άλλους φορείς της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για διοργάνωση δράσεων από κοινού.

4) Συµµετοχή σε συνέδρια, σεµινάρια και ηµερίδες στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή που αφορούν θέµατα επικοινωνίας, ενηµέρωσης και ανατροφοδότηση για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων.

5) Υποστήριξη της λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ενώ ο Ειδικός Σύµβουλος Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου παρέχει υπηρεσίες, µέσα στον κύκλο των γνώσεών του, στα παρακάτω αντικείµενα:

• Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου, συντάσσει και εκδίδει ∆ελτία Τύπου και ενηµερωτικά Έντυπα.

• ∆ιοχετεύει προς τα Μέσα Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας κάθε φύση εκδιδόµενου πληροφοριακού υλικού.

• Συνεργάζεται συστηµατικά µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τους εκπροσώπους τους για την ευρύτερη και αποτελεσµατικότερη διάδοση ειδήσεων και πληροφοριών που αφορούν τον ∆ήµο.

• Μεριµνά για τη δηµοσίευση διακηρύξεων και ανακοινώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου.

• Παρακολουθεί συστηµατικά τον Ηµερήσιο και Περιοδικό Τύπο, και επιµελείται της καθηµερινής αποδελτίωσης αυτού και απαντά κατόπιν συνεννόησης µε την διοίκηση σε αναγραφόµενα σχόλια και άρθρα και τηρεί αρχείο αυτών των ενεργειών.

• Μεριµνά να υπάρχει ∆ηµοσιογραφική ή Φωτογραφική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων του ∆ήµου, τηρεί δε συστηµατικά το Φωτογραφικό Αρχείο του ∆ήµου.

• Παρέχει υποστήριξη στην έκδοση φυλλαδίων των Ν.Π.∆.∆.

• Συντάσσει ενηµερωτικό δελτίο έργων και εκδηλώσεων του ∆ήµου για την πληροφόρηση των εργαζοµένων.

• Συνεργάζεται στενά µε το Γραφείο Τ.Π.Ε. και ∆ιαφάνειας του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Υπηρεσιών Υποστήριξης για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου των σχετικών δραστηριοτήτων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, η οποία αρχίζει από την επόµενη της τελευταίας δηµοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η δηµοσίευση σε µια (1) εφηµερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου ή στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσµη αίτηση.

Η επιλογή θα γίνει από το ∆ήµαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαµβανόµενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).