logo


Με νέα ερωτήματα σχετικά με την αναβάθμιση του οδοφωτισμού που έχει απασχολήσει έντονα το Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο διάστημα, επανέρχεται ο δημοτικός σύμβουλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και υποψήφιος με τη Δύναμη Ευθύνης Στ. Κριεμάδης. Όλα τα ερωτήματα που “εκπορεύονται από το ενδιαφέρον μας για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου”, όπως τονίζει στο κείμενό του, αφορούν στην τήρηση ή μη εκ μέρους του Δήμου Διονύσου όλων των διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν ένα επωφελές για την πόλη έργο. Υπενθυμίζεται πως η Δημοτική Αρχή προχώρησε μονομερώς στην απόφαση για ανάθεση του έργου αυτού σε εξωτερικό συνεργάτη, παρά την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εκτελεσθεί η αναβάθμιση του οδοφωτισμού με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η ενέργεια αυτή, που ακύρωσε πρακτικά τη διαπαραταξιακή Επιτροπή που είχε συσταθεί και για το θέμα αυτό, συνάντησε την καθολική αντίδραση των παρατάξεων της μειοψηφίας, ενώ πολλά ερωτήματα σχετικά τόσο με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, όσο και με τη διαδικασία που είχε προηγηθεί, παραμένουν και σήμερα αναπάντητα:

Προμήθεια – Εγκατάσταση – Λειτουργία LED

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο έχει, με διάφορες αφορμές, ασχοληθεί με την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου μας, την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED.

Επειδή, στα θέματα που έχουν εγερθεί από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η δημοτική αρχή δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις.

Επειδή, εκτός από τον Δήμο Διονύσου, υπήρξαν και άλλοι Δήμοι που προχώρησαν σε διαδικασίες εκσυγχρονισμού του οδοφωτισμού και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και μάλιστα στην ίδια χρονική περίοδο, και

Επειδή σε σχετικό έλεγχο που έγινε σε άλλο δήμο προέκυψαν ενδιαφέροντα και προς περαιτέρω διερεύνηση στοιχεία,

Διατυπώνουμε τα παρακάτω ερωτήματα που αφορούν στην μοναδική κοινοπραξία που εκτιμούμε ότι απέμεινε στον διαγωνισμό:

Α. Στο πλαίσιο της προσφοράς της, με σκοπό να καλύψει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις της διακήρυξης για γραπτή εγγύηση, σε μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης του εργοστασίου κατασκευής, η κοινοπραξία προσκόμισε δηλώσεις του/των εργοστασίων κατασκευής;

Β. Ακολούθησε η κοινοπραξία τα υποχρεωτικά βήματα για τα έγγραφα και τις μεταφράσεις τους από τα εργοστάσια κατασκευής, ήτοι

• Επικύρωση από συμβολαιογράφο

• Θεώρηση σφραγίδας και υπογραφής συμβολαιογράφου

• Επικύρωση της θεώρησης από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο

• Επίσημη μετάφραση του συνόλου των ανωτέρω (κειμένου, σφραγίδας κ.τ.λ.);

Γ. Εξετάσατε, ενδεχομένως, εάν:

1. Μεταφράζεται μόνο το αγγλικό κείμενο σε κάθε έγγραφο, ενώ τα κινέζικα και σε μορφή κειμένου και στη σφραγίδα σε κάθε έγγραφο παραμένουν αμετάφραστα;

2. Ο βεβαιών και μεταφράσας δικηγόρος περιγράφει τη μετάφραση ως ακριβή μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα του εγγράφου και δεν αναφέρεται καθόλου στην κινέζικη γλώσσα;

3. Ο βεβαιών και μεταφράσας δικηγόρος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μεταφράζει (αγγλική) και εάν παρατίθεται οποιαδήποτε βεβαίωση γνώσης της κινέζικης γλώσσας;

4. Υπάρχει αναφορά σχετική με επικύρωση του αντίστοιχου πρωτότυπου εγγράφου από συμβολαιογράφο;

5. Έχουν μεταφραστεί τα κινέζικα στις σφραγίδες;

6. Είναι δυνατή η εξακρίβωση της επικύρωσης ή της θεώρησης των εγγράφων από τοπική διοικητική αρχή;

7. Υπάρχει επικύρωση της θεώρησης από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο;

8. Υπάρχουν τα ονόματα των υπογραφόντων, από πλευράς των εργοστασίων κατασκευής, και εάν είναι αυτοί είναι όντως νόμιμοι εκπρόσωποι με πλήρη ταυτοποιητικά στοιχεία;

9. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο με βάση την οποία τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα δεν έχουν περάσει από τη διαδικασία της διπλής επικύρωσης;

10. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο, κατόπιν ελέγχου που διενήργησε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θεωρεί ότι τα ανωτέρω έγγραφα φέρουν πλαστή επικύρωση ή, το ελάχιστον, κρίνει ότι πρόκειται για υπέρβαση αρμοδιοτήτων;

Δ. Εξετάσατε εάν ήταν σε ισχύ τα πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης ποιότητας που προσκόμισε η κοινοπραξία για το/τα εργοστάσιο/α κατασκευής την ημέρα που προσκομίστηκαν;

Ε. Εξετάσατε εάν η κοινοπραξία έχει προσκομίσει εργαστηριακούς ελέγχους για την τεκμηρίωση της αντοχής σε κρούση για τα προσφερόμενα από αυτή φωτιστικά σώματα;

Οι παραπάνω επισημάνσεις θεωρούμε ότι θα σας βοηθήσουν στο έργο σας και, σε κάθε περίπτωση, εκπορεύονται από το ενδιαφέρον μας για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου.

Στέφανος Κριεμάδης

Δημοτικός Σύμβουλος/Ενωτική Πρωτοβουλία

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος/Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο