logo


Στις 9 το πρωί της Τρίτης 12 Μαρτίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, έχοντας στην Ημερήσια Διάταξη 35, και όχι 36, θέματα, μια που έχει γίνει λάθος στην αρίθμηση και απουσιάζει παντελώς το 4ο θέμα.

Κεντρικό θέμα  η πρόταση της Επιτροπής για καθήλωση του ανταποδοτικού τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στα επίπεδα του 2018, δηλαδή:

Α. Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, φιλανθρωπικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν περιλαμβάνονται κλινικές: 1,05 € / τμ

Β. Στεγασμένοι χώροι γενικής και επαγγελματικής χρήσης, ήτοι άλλοι προς την κατηγορία (Α) ανωτέρω, ως εξής:

Εμπορικά καταστήματα, γραφεία, φροντιστήρια κλπ. χώροι συναφών δραστηριοτήτων επιφάνειας έως 400 τμ, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματοθέατρα: 2,45 €/τμ ετησίως

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αποθήκες, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ. Λατομεία. Συνεργεία & πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα και εγκαταστάσεις πώλησης καυσίμων, μάντρες οικοδομικών υλικών, μηχανουργία, επιχειρήσεις πώλησης οχημάτων, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία.

Εμπορικά καταστήματα, γραφεία, φροντιστήρια και εν γένει επαγγελματική χώροι με επιφάνεια άνω των 400 τμ, εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας, ύδρευσης – αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών (που δεν εξαιρούνται της καταβολής τελών) Κατασκηνώσεις (εποχική λειτουργία 4 μηνών)

Από 1-1001 τ.μ.: 3,75 €/τμ ετησίως

Από 101-6.000 τ.μ.: 3,40 €/τμ ετησίως

> 6.000 τ.μ.: 2,25 €/τμ ετησίως

Εργοτάξια πάσης φύσεως [όλη η επιφάνεια] Ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήματα: 1,05 €/τμ ετησίως

Γ. Μη στεγασμένοι χώροι γενικής χρήσης:

1-1001 τ.μ.: 3,75 €/τμ ετησίως

1001-6000 τ.μ.: 3,40 €/τμ ετησίως

>6000 τ.μ.: 1,12 €/τμ ετησίως

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ 2018-2019», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 77.131,96€, συμπ/νου ΦΠΑ 24% CPV:39830000-9 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, Α∆ΑΜ:18REQ003903554 και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ.

ΘΕΜΑ 2ο: 1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 79952100-3, Α∆ΑΜ: 18REQ003983803 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 194.928,00 €, € συμπ/νου ΦΠΑ 24% CPV : 34131000-4 -ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ, CPV :34144900-7 -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ– Α∆ΑΜ: 18REQ0037159832 και 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινών αναδόχων τις εταιρείες AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ΟΜΑ∆Α 1 και Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ECOSYNERGY» για την ΟΜΑ∆Α 2.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού με ισχύ από 01/01/2019 και εφ’ εξής.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα του κ.Παπαδάκη Γεώργιου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα της κας. Καψοκεφάλου Πολυξένης περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτημα του κ.Αδαμόπουλου Χρήστου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 9ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 10ο: Αίτημα της Ο.Σ.Υ (Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά σε τζάμι του ΖΖΡ-8818 αστικού λεωφορείου από εκσφενδονισμό πέτρας σε εργασία εργαζομένου του ∆ήμου με χλοοκοπτικό.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Προβολέων Led σε Ανοικτά και Κλειστά Γήπεδα του ∆ήμου».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10769

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11034

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10758

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11025

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11021

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10764

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10767

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10782

ΘΕΜΑ 20ό: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11015

ΘΕΜΑ 21ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11031

ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΙΡΙΣ ΜΑΛΑΜΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11027

ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10760

ΘΕΜΑ 24ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11011

ΘΕΜΑ 25ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για τις κοινωνικές δομές του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10778

ΘΕΜΑ 26ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για τις κοινωνικές δομές του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10774

ΘΕΜΑ 27ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για τις κοινωνικές δομές του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10773

ΘΕΜΑ 28ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10770

ΘΕΜΑ 29ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10757

ΘΕΜΑ 30ό: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11014

ΘΕΜΑ 31ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11006

ΘΕΜΑ 32ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των κοινωνικών ∆ομών του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11018

ΘΕΜΑ 33ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11023

ΘΕΜΑ 34ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ανώνυμο ιδιώτη για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 10766

ΘΕΜΑ 35ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ανώνυμο ιδιώτη για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου. ΑΠ 11020

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 36ο: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.