logo


Ο ορισμός δικηγόρου-ακόμη ενός!- στη μήνυση του Δήμου για το διαχειριστικό έλλειμμα στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται στα 13 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Μαρτίου στις 9.30 το πρωί. Η εκδίκαση της υπόθεσης έρχεται μετά από αναβολή που ζήτησε η πλευρά του Δήμου, στις 6 Φεβρουαρίου, γιατί η δικηγόρος που είχε ορισθεί την προηγούμενη ημέρα, δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί για την υπόθεση, όπως υποστηρίχθηκε στο Δικαστήριο τόσο από την ίδια όσο και από το Δήμαρχο Δ. Ζαμάνη. Την προσεχή Τρίτη, πάντως, προτείνεται άλλος, νέος, δικηγόρος για να παραστεί στο Δικαστήριο, μια εβδομάδα αργότερα, για μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται “σύνθετη, ιδιόμορφη, σημαντική και επείγουσα” σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Ζαμάνη.

Επιπλέον, κενή παραμένει η θέση του Ιατρού Εργασίας, μια που η σχετική διαγωνιστική διαδικασία, που την πρώτη φορά (σ.σ. πέρυσι τέτοια εποχή ακριβώς) απέβη άγονη, σήμερα δεν δίνει και πάλι ανάδοχο, μια που η μοναδική εταιρεία που ανταποκρίθηκε, δεν προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προτείνεται να απορριφθεί.

Άγονος, τέλος, απέβη και ο διαγωνισμός για τη μίσθωση οικοπέδου όπου θα τοποθετηθεί ο κλαδοφάγος, μια που δεν υπήρξε κανείς ενδιαφερόμενος, έτσι προτείνεται η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση -καθορισμός δικηγορικής αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη.

ΘΕΜΑ 2ο: Aποδοχή δωρεάς από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήμου σε ποινική δίκη.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισμού και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».

ΘΕΜΑ 6ο: Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία μηχανήματος θρυμματισμού και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 7ο: 1)Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 – Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του ∆ήμου για λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Αίτημα της κας. Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών ∆ιέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο: Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήμου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 – 31/12/2018.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 22ης Ιανουαρίου 2019 για την ανάθεση της μελέτης: «Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 25.189,93 € (με ΦΠΑ).