logo


Την προσεχή Τρίτη 4 Δεκεμβρίου στις 9.30 το πρωί θα συνεδριάσει με λίγα- μόλις εννέα- και καλά θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου.

Πρώτη πρώτη η 4η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2018, που περιλαμβάνει και την πληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών στους εργαζομένους του Δήμου, μετά από τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου και του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους.

Περιλαμβάνονται ακόμη τρεις διακηρύξεις για αντίστοιχους διαγωνισμούς- οι δυο αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου και ο τρίτος στην υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Κεντρική θέση στην Ημερήσια Διάταξη κατέχει η ενοποίηση και ο καθορισμός των τελών λειτουργίας των Κοιμητηρίων, που μέχρι σήμερα παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις ανά Δημοτική Κοινότητα, με το Διόνυσο να έχει τα αρνητικά πρωτεία στην τιμολογιακή πολιτική, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά τη λειτουργία των υπολοίπων Κοιμητηρίων, όπως έχει ακουστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Η διαφοροποίηση των τελών αποτέλεσε στο παρελθόν ένα από τα σημεία τριβής τόσο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και στο Τοπικό Διονύσου, πολύ περισσότερο μάλιστα που η κατάσταση του Κοιμητηρίου δεν δικαιολογούσε το ύψος των χρεώσεων. Πολλοί εξάλλου θα θυμούνται τις σχετικές εκκλήσεις του Προέδρου Τ. Μπάση προς τους δημοτικούς συμβούλους της περιοχής το Μάιο του 2017, να πιέσουν τη Δημοτική Αρχή ώστε να επιταχυνθεί η ψήφιση του ενιαίου Κανονισμού και των ενιαίων τελών για τα Κοιμητήρια ή και τις ερωτήσεις του Γ. Φωτάκη για το ίδιο θέμα ήδη από το 2016. Έτσι, δυο χρόνια μετά από εκείνες τις εκκλήσεις και 6 μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, η Δημοτική Αρχή δεχόμενη πως “η ύπαρξη συντελεστών διαφορετικού χρηματικού ύψους εισάγει διάκριση μεταξύ πολιτών που διαβιούν σε καθεστώς ισονομίας και επομένως αντίκειται στο Σύνταγμα (Σύνταγμα Ελλάδας, Μέρος Β’, άρθ. 4)” προχωρεί στην πρόταση για την καθιέρωση ενιαίου τέλους. Ενδεικτικά, προτείνεται:

Η αγορά οικογενειακού τάφου έναντι 12.000 ευρώ

Δικαίωμα ενταφιασμού για τους απλούς τάφους 6ετούς διάρκειας αλλά και για τους οικογενειακούς ύψους 100 ευρώ

Παράταση ταφής με αναλογική χρέωση, μηνιαίας βάσης, 20 ευρώ

Δικαίωμα εκταφής για όλους τους τάφους ύψους 100 ευρώ

Το σύνολο των χρεώσεων, καθώς και τα πρόστιμα, θα προσαρτηθούν στον Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων ως παράρτημα, ώστε να αποτελέσουν τον ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των 7 Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου.

Τέλος, προτείνεται η τιμολογιακή πολιτική για το Δημοτικό Γυμναστήριο, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του για τους 403, σήμερα, χρήστες που- σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Π. Τσούκα– συνεχώς αυξάνονται. Η χρέωση που προτείνεται είναι η μηνιαία συνδρομή των 10 ευρώ για δημότες και 20 ευρώ για ετεροδημότες, υπάρχουν προβλέψεις για πακέτα συνδρομής, απαλλάσσονται από την πληρωμή συνδρομής ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,  ενώ εκπτώσεις γίνονται σε ειδικές κατηγορίες, όπως υπάλληλοι, φοιτητές, καθηγητές, κ.λπ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για το ∆ημοτικό Γυμναστήριο.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Μελέτης, Καθορισμός των Όρων ∆ιακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιμόρφωσης στο ∆ήμο ∆ιονύσου”, με ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισμό.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα της κ. Μαύρου ∆ήμητρας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε κομμένο κορμό δέντρου.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Ενοποίηση και καθορισμός τελών λειτουργίας των κοιμητηρίων ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.