logo


Την πρώτη πολιτική απόφαση της Συντονιστικής Γραμματείας, που αφορά στη λειτουργία του Δήμου, δίνει σήμερα στη δημοσιότητα η παράταξη της Συμμαχίας για τον Πολίτη. Στην απόφαση δίδονται οι παράμετροι της λειτουργίας αυτής, προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο σήμερα κινείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση- και ο Δήμος Διονύσου-, καταγράφονται τα θέματα που πρέπει να προσεγγισθούν ώστε να υπάρξει αναβάθμιση στη λειτουργία του Δήμου και, τέλος, προτείνεται οδικός χάρτης με συγκεκριμένες ενέργειες που στοχεύουν αφενός στην ενημέρωση των πολιτών και εν συνεχεία στην ενεργή εμπλοκή τους, “με στόχο τη δημιουργία κινήματος Τοπικών δυνάμεων, με συγκεκριμένη συνείδηση και επιδιώξεις”. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως κεντρική θέση στην απόφαση καταλαμβάνει η πάγια θέση της Συμμαχίας για πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στο κατώτερο επίπεδο Αυτοδιοίκησης, δηλαδή στα Τοπικά Συμβούλια, «για να πληρωθεί η ανάγκη της αμεσότητας και της εγγύτητας¨

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 06/11/2018

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Α. ΠΩΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Η λειτουργία του Δήμου σχετίζεται με πλήθος επιμέρους θεμάτων, που αποτυπώνουν την καλή ή μη οργάνωσή του. Συγκεκριμένα σχετίζεται με:

 Τη διάρθρωση της Διοικητικής δομής του Δήμου (Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως προκύπτουν από τον Ο.Ε.Υ.)

 Τη διάρθρωση της Διοικητικής δομής των Νομικών προσώπων του (όπως προκύπτει από τους Κανονισμούς ή τα καταστατικά των),

 Το τρόπο λειτουργίας των αιρετών οργάνων (Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Τοπικά Συμβούλια, Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς αλλά και την κατανομή των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων)

 Το βαθμό ενεργοποίησης των θεσμοθετημένων οργάνων (Συνήγορος του Δημότη, Επιτροπή διαβούλευσης, Συμβούλιο Νεολαίας, Συμβούλιο παραβατικότητας ανηλίκων, Συμβούλιο Μεταναστών κ.λπ.)

Ταυτόχρονα, η ποιότητα λειτουργίας του Δήμου, αποτυπώνει τις Αρχές και γενικότερα τη φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί ο θεσμός. Αν δηλαδή ο Δήμος, είναι, κατ’ αρχάς, οργανωμένος σωστά και αν, κατ’ επέκταση, λειτουργεί:

 Συγκεντρωτικά ή αποκεντρωμένα;

 Με γνώμονα την επιδίωξη επίτευξης συναινέσεων ή όχι;

 Με γνώμονα την επιδίωξη επίτευξης της μέγιστης δυνατής διαφάνειας ή αδιάφορα σε σχέση με το θέμα αυτό;

 Με γνώμονα την αποτελεσματικότητα ή όχι;

 Με στόχο την επίτευξη οικονομίας κλίμακας ή όχι;

Όμως, η Δημοτική λειτουργία, σχετίζεται και με τις εξωτερικές συνθήκες, που ισχύουν κάθε φορά, όπως για παράδειγμα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει, καθώς και το κοινωνικοοικονομικό τοπίο, όπου ο θεσμός αναπτύσσεται, με τοπική αναφορά, αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο Χώρας.

Σήμερα οι συνθήκες αυτές προσδιορίζονται με βάση:

 Το θεσμό του «Καλλικράτη» και του «Κλεισθένη» και τις νέες δυνατότητες που αυτός δίνει.

 Τα δεδομένα της αρνητικής στάσης της Κεντρικής Διοίκησης, να μεταβιβάσει αρμοδιότητες προς την Αυτοδιοίκηση.

 Τον τρόπο συμπεριφοράς των Τοπικών δυνάμεων, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη κεντρική πολιτική σκηνή.

Β. ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΘΟΥΝ

Με βάση την παραπάνω ανάλυση και με δεδομένες τις Αρχές της Παράταξής μας (πίστη στην Δημοκρατική και αποκεντρωτική λειτουργία, μέσα από την επίτευξη συναινέσεων, τη διαφάνεια και με επιδίωξη την αποτελεσματικότητα), τα θέματα που πρέπει να προσεγγισθούν, με στόχο να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας του Δήμου, σχετίζονται με τα ακόλουθα:

 Αναγνώριση του Κοινωνικοοικονομικού τοπίου, όπου ασκείται η Δημοτική δράση:

* Προσδιορισμός της σχέσης των τοπικών κοινωνικών δυνάμεων, σήμερα, με το Κεντρικό Πολιτικό Σύστημα.

* Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο έχουν συμπεριφερθεί οι Τοπικές Κοινωνικές Δυνάμεις, σε σχέση με το θεσμό της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, πριν και μετά το Καλλικράτη και τον Κλεισθένη και τις αλλαγές που επιφέρει.

* Προϋποθέσεις ανατροπής της κατάστασης, με τη διατύπωση των συγκεκριμένων Αρχών για μια άλλη λειτουργία.

 Καταγραφή του σημερινού τρόπου των, πάσης φύσεως, Δημοτικών Λειτουργιών και θεσμοθετημένων διαδικασιών μέσα από τους ισχύοντες Κανονισμούς και εν γένει Κανονιστικές Διατάξεις.

 Προσδιορισμός του χαρακτήρα των, καθώς και των στρεβλώσεων που προκαλούνται, όσον αφορά τις Αρχές της Διαφάνειας, των Δημοκρατικών Συναινέσεων, της Αποτελεσματικότητας.

 Καταγραφή των θεσμικών ελλειμμάτων.

 Καταγραφή των θεσμικών δυνατοτήτων, που υπάρχουν, για αναβάθμιση του θεσμού.

 Διατύπωση πρότασης για μια άλλη λειτουργία, με:

* Διεκδίκηση παραχώρησης και άλλων αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση, κατά τα προβλεπόμενα στον Καλλικράτη (πριν και μετά την αναμόρφωση του νομικού του πλαισίου) και στον Κλεισθένη και τις αλλαγές που θα επιφέρει.

* Αποκέντρωση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων όλων των Δημοτικών οργάνων (Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Τοπικό Συμβούλιο), ει δυνατόν στο κατώτερο δυνατό επίπεδο (Τοπικό Συμβούλιο) για να πληρωθεί η ανάγκη της «εγγύτητας» και της «αμεσότητας».

* Αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τα κάτω, τη θεσμοθέτηση γνωμοδοτικών εισηγητικών Επιτροπών για την ωρίμανση των θεμάτων και την επίτευξη συναινέσεων, πριν την εισαγωγή των για συζήτηση, καλύτερη οργάνωση της συζήτησης των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων και αποτύπωση όλων αυτών σε ένα νέο Κανονισμό λειτουργίας.

* Θεσμική ολοκλήρωση του Δήμου. Άμεση και ουσιαστική λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων που μέχρι σήμερα δεν λειτουργούν όπως, Συνήγορος του Δημότη, Επιτροπή διαβούλευσης, Συμβούλιο Νεολαίας, Συμβούλιο Παραβατικότητας Ανηλίκων, Συμβούλιο Μεταναστών.

* Καινούργια οργάνωση του Δήμου και αναδιάρθρωση Υπηρεσιών, με βάση τις παραπάνω πολιτικές, έμφαση για την αναβάθμιση των Τομέων παροχής Υπηρεσιών, του Τομέα Προμηθειών, τη δημιουργία νέου Ο.Ε.Υ, τη λειτουργία Αποθήκης Υλικών, την επανασύσταση του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργιών (Κ.Ε.Λ.), την ανάπτυξη διαδικασιών κοστολόγησης και αναλυτικής λογιστικής, τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής προς όφελος των Δημοτών, κ.λπ.

* Ανάδειξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ως του βασικού εργαλείου- μπούσουλα, υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών.

* Αναδιαμόρφωση Κανονιστικών διατάξεων, με βάση τις παραπάνω πολιτικές επιλογές.

* Καινούργια αντίληψη λειτουργίας των Νομικών προσώπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, με βάση τις παραπάνω πολιτικές επιλογές.

Γ. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

Για την μελέτη και την υλοποίηση όλων των προαναφερόμενων θα υπάρξουν:

 Ομάδες εργασίας που θα προσεγγίζουν τα παραπάνω θέματα, με στόχο την ολοκλήρωση της επεξεργασίας αυτών, όπου είναι εφικτό, ή προσδιορισμού του πολιτικού πλαισίου προς περαιτέρω διερεύνηση.

 Διοργάνωση ημερίδων για την εμβάθυνση και ολοκλήρωση των θέσεών μας.

 Ενέργειες οικοδόμησης κοινού μετώπου με άλλες τοπικές δυνάμεις (παρατάξεις, κινήσεις πολιτών κ.λπ.).

 Ενέργειες επικοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία κινήματος Τοπικών δυνάμεων, με συγκεκριμένη συνείδηση και επιδιώξεις.

Για τη Συντονιστική Γραμματεία

Παναγιώτης Βορριάς

Πρόεδρος