logo


Την προσεχή Τρίτη 24 Ιουλίου στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει, με 20 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα, στις 5.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 165 θέματα, που είχε αναβληθεί στις 17/7 λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ανάμεσα στα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνονται:

-Η εξόφληση της ετήσιας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στο Δίκτυο των Αδελφοποιημένων Πόλεων της Μεσογείου Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, ύψους 3960 ευρώ. Στο Δίκτυο με τους 29 Δήμους- μέλη και μια Περιφερειακή Ένωση από όλη την Ελλάδα, συμμετείχε ο προκαλλικρατικός Δήμος Αγ. Στεφάνου, και εν συνεχεία και ο καλλικρατικός Δήμος Διονύσου ως τακτικό μέλος, χωρίς εντούτοις μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί το οτιδήποτε σχετικά με πιθανές δράσεις του στο πλαίσιο του Δικτύου. Χώρες των οποίων Δήμοι συμμετέχουν επίσης στον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Παλαιστίνη με ένα Δήμο η καθεμία, καθώς και η Κύπρος με 5 Δήμους.

-Ο εξωραϊσμός και η ανάπλαση της πλατείας Σταμάτας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κόστος 19.827 ευρώ.

-Η πρόταση για εξωδικαστικό συμβιβασμό κατόπιν αγωγής που ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων έχει υποβάλει κατά του Δήμου Διονύσου τον περασμένο Απρίλιο. Στην αγωγή ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει πως ο Δήμος Διονύσου βεβαίωσε την παραλαβή εργασίας, και μάλιστα ορθής, ύψους περίπου 3000 ευρώ. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, συνεχίζει ο ιδιοκτήτης στην αγωγή του, το Λογιστήριο του Δήμου αρνήθηκε να κόψει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, κρίνοντας πως οι προμήθειες (επισκευές και ανταλλακτικά οχημάτων) δεν έχουν γίνει ούτε σύμφωνα με τις διατάξεις περί απευθείας αναθέσεων ούτε σύμφωνα με το πνεύμα των σχετικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να δικαιολογείται “η έγκριση δαπανών επισκευής οχημάτων με απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος”. Εντούτοις, υποστηρίζει εν συνεχεία ο ιδιοκτήτης, όλη η διαδικασία συμμετοχής του στην πρόσκληση του Δήμου ήταν σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, ενώ ουδέποτε  αμφισβητήθηκε η ποιότητα της εργασίας του από τους αρμόδιους που κλήθηκαν να την παραλάβουν εκ μέρους του Δήμου. Η πρόταση που έρχεται στην Οικονομική Εποτροπή από το Γραφείο Δημάρχου, με τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και τη σύμφωνη γνώμη της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Α. Πέππα, είναι να προχωρήσει ο Δήμος σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ώστε να γλυτώσει και από τους- βέβαιους- τόκους υπερημερίας που θα του επιδικασθούν αλλά και από τη δικαστική ταλαιπωρία. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι η παραπάνω δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση. Όπως προκύπτει από το κείμενο της αγωγής, το Λογιστήριο του Δήμου έχει αρνηθεί να ενταλματοποιήσει παραστατικά και από άλλα συνεργεία: “Κατόπιν αυτών σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορούμε να προβούμε στην ενταλματοποίηση των παρακάτω παραστατικών που αφορούν επισκευές οχημάτων με την διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω ακινητοποίησης, για τα εξής συνεργεία:…”

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής έτους 2018 στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας με την μορφή της αστικής μην κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ – ∆ΙΚΤΥΟ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΟΣΟΓΕΟΥ- Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΥΤΟΝΙΑ.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του ∆ήμου Ο.Ε. 2018 για την δημοσίευση των ισολογισμών του καταργηθέντος Ν.Π. του ∆ήμου, «Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ» και του ∆ήμου ∆ιονύσου Ο.Ε. 2015.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία πλυσίματος κάδων.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μηχανημάτων – Εργαλείων Πρασίνου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσμό και Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς στη ∆.Ε. Σταμάτας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 300/2018 ΑΟΕ όσον αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια της Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των ∆ημοτικών Κοινοτήτων του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου ∆ιονύσου – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».

TΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH”».

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 20ό: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.