logo


Την προσεχή Τρίτη 10 Ιουλίου στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει με 18 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. Ανάμεσά τους η επανέκδοση του βιβλίου του Θ. Κυριαζόπουλου “Διόνυσος, η αρχαία Ικαρία Αττικής”, καθώς και η προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής στο Κέντρο Κοινότητας για τη σύνδεση των ανέργων της πόλης με θέσεις εργασίας, θέματα που ψηφίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, άγονος απέβη ο διαγωνισμός για τον καθαρισμό και την κοπή δέντρων, μια που καμιά από τις δυο εταιρείες που προσήλθαν, δεν προσκόμισε απαραίτητα δικαιολογητικά, οπότε συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία.

Στην επιχείρηση Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών, στο Πικέρμι, κατακυρώθηκε η περίθαλψη των αδέσποτων, με τον κτηνίατρο Χ. Κτενά να αναλαμβάνει το κομμάτι της φιλοξενίας τους.

Ενώ, επείγουσα απ’ ευθείας ανάθεση προτείνεται για την παροχή υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν το Δήμο στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου Διονύσου στο πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Σχετικό ήταν το θέμα που συζητήθηκε την περασμένη Δευτέρα 2 Ιουλίου σε κατεπείγουσα, επίσης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μια που με νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την ένταξη έργων στα ευρωπαϊκά προγράμματα, απαραίτητη είναι πλέον η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και όχι μόνο η απόφαση Δημάρχου. Στην Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης προτείνεται η ανάθεση της υποστήριξης του Δήμου για την ένταξη του Λυκείου στο ΠΕΠ να γίνει στην Ε. Βαλιάτζα, μέλος της τριμελούς ομάδας που το 2013 είχε αναλάβει την εκπόνηση σειράς μελετών για την κατασκευή του 12θέσιου Λυκείου στο Διόνυσο.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή των ∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερημερίας ∆ιαταγών Πληρωμής.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή του υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (2.500,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης Λογαριασμού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ).

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: 1) Έγκριση Πρακτικού No.1 Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% (CPV): 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)–Α∆ΑΜ:18REQ003085375.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδοτών για την «Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήμου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: 1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31500000-1, 31681410-0, – 44512000-2 Α∆ΑΜ: 18REQ002935395 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α και 3)Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ με την ίδια Μελέτη 04/2018 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 267/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Ταφών- Εκταφών στα Κοιμητήρια των ∆ημοτικών Κοινοτήτων του ∆ήμου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την «Προμήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοματισμούς ∆εξαμενών και Αντλιοστασίων του ∆ήμου».

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα του κ. Μανούρη Αθανάσιου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πλημμύρα νεροποντής.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου ο.ε. 2018 για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την «Προμήθεια Κάδων (Τροχήλατων και Υπόγειων) Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων» του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προμήθεια υπηρεσίας απόφραξης αγωγών ομβρίων».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση ∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων (Συνδρομητική Υπηρεσία Παροχής).

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την επανεκτύπωση του βιβλίου με τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδέσμευση πίστωσης από τον Κ.Α. 15.7336.0012 των εξόδων ο.ε 2018 με την ονομασία «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς».

ΘΕΜΑ 18ο: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του ∆ήμου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.