logo


Καθιστώντας προσωπικά υπεύθυνο το Δήμαρχο Διονύσου για τυχόν ανεπανόρθωτες βλάβες ιδιοκτητών, οι παρατάξεις της μειοψηφίας καθώς και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, κατέθεσαν συμπληρωματικό αίτημα να συγκληθεί εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι το αργότερο το μεσημέρι της Τρίτης 5 Ιουνίου για να συζητήσει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του Κτηματολογίου, παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου, του υποθηκοφύλακα και του νομικού συμβούλου του Δήμου. Στην εισήγησή τους οι παρατάξεις αναφέρονται τόσο στις επισημάνσεις που ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Α. Γεωργακόπουλος έχει συμπεριλάβει σε δυο επιστολές του προς τους δημοτικούς συμβούλους, όσο και σε επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι το Κτηματολόγιο δεν έχει ενημερωθεί για όποιες μεταβολές έχουν σημειωθεί σε ακίνητα των περιοχών Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας από τις 17 Αυγούστου μέχρι σήμερα, οπότε και το ΣτΕ ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του Κτηματολογίου, δηλαδή επί 9 τουλάχιστον μήνες.

Εκτός από την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι παρατάξεις ζητούν επιπλέον “να δοθεί από τον κ. Δήμαρχο η κατ’ εντολήν του από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου η έγγραφη εντολή προς τον Δικηγόρο κ. Αντώνιο Γεωργακόπουλο να παραστεί στις 6 Ιουνίου 2018 στο ΣτΕ και να ζητήσει Αναβολή συζήτησης των υποθέσεων του Δήμου και σε περίπτωση που το Δικαστήριο απορρίψει το Αίτημά μας να ζητηθεί προθεσμία ενός (1) μηνός για τη νομιμοποίηση, προκειμένου μέσα στην προθεσμία αυτή να δοθεί η δυνατότητα να αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο”. Η πλήρης εισήγηση των παρατάξεων- η αρχική καθώς και η συμπληρωματική- έχει ως εξής:

Προς Δήμο Διονύσου

Προς πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κα. Ζώτου Βασιλική

Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ άρθρο 3 Κ.Λ.Δ.Σ. )

Σχετικό αίτημά μας 8/5/2018 αρ.Πρωτ. 5/8-5-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την ορθότητα της κατάργησης από την Ο.Ε. των ενδίκων μέσων κατά της άμεσης λειτουργίας κτηματολογίου σε τέσσερις (4) περιοχές του Δήμου Διονύσου.

Σχετικά: α) Το υπ’ αριθμ. 22751/28-7-2017, έγγραφο του Προέδρου του Τ.Σ. Αγίου Στεφάνου.

                  β) Το υπ’ αριθμ. 22944/31-7-2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου, προς την ΟΕ.

                  γ) Η από 16-8-2017, προσωρινή διαταγή του ΣΤΕ.

                  δ) Το υπ αριθμ. 9512/13-3-2018, έγγραφο του κ. Δημάρχου προς την ΟΕ.

                  ε) Η υπ’ αριθμ. 9512/13-3-2018, επιστολή του κ. Γεωργακόπουλου.

                στ) Η υπ’ αριθμ. 805 απόφαση του ΣΤΕ.

                  ζ) Η υπ’ αριθμ. 1547 απόφαση του ΣΤΕ.

                  η) Η νεώτερη επιστολή του κ. Γεωργακόπουλου.

Ως γνωστόν, μετά την από  αίτηση μας, ζητήσαμε να περιληφθεί στην Η.Δ. επόμενου ΔΣ η συζήτηση για τα προβλήματα που δημιουργεί, η μη άσκηση, των αρχικά αποφασισθέντων, από την ΟΕ, ενδίκων μέσων στο ΣτΕ (αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής), κατά της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ, για την λειτουργία κτηματολογικού γραφείου των περιοχών Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας.

Με δεδομένη τη θεώρησή μας ότι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου, αποτελεί βασικό εργαλείο εκσυγχρονισμού του συστήματος δικαιοπραξιών για τη Χώρα μας αλλά και την παράλληλη εξασφάλιση της όλης διαδικασίας, όσον αφορά το θέμα αυτό επισημαίνουμε τα εξής:

1. Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Αγίου Στεφάνου, με το υπ’ αριθμ. α σχετικό, είχε ζητήσει, μεταξύ των άλλων, από το Δήμαρχο κ. Ζαμάνη ‘’να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλισθεί κάθε νόμιμος δικαιούχος ακινήτου καθώς και η Δημοτική ακίνητη περιουσία………’’.

2. Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης, με το υπ’ αριθμ. β σχετικό, είχε εισηγηθεί, προς την Ο.Ε., ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22834/28-07-2017 έγγραφο-γνωμοδότηση της ΝΥ, την αναγκαιότητα ‘’επείγουσας άσκησης νομίμων δικαστικών ενεργειών, επειδή η επικείμενη λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου ενέχει βέβαιους κινδύνους σημαντικής περιουσιακής βλάβης του Δήμου και των Δημοτών’’.

Για το λόγο δε αυτό πρότεινε το Δικηγόρο κ. Γεωργακόπουλο ως πληρεξούσιό του, να εκπροσωπήσει το Δήμο στις σχετικές δικαστικές ενεργειες. Λήφθηκε δε, μετά από αυτή η υπ αριθμ.      Απόφαση της ΟΕ.

3. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου κ. Γεωργακόπουλος άσκησε στη συνέχεια, για λογαριασμό του Δήμου στο ΣΤΕ, αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής, κατά της υπ’ αριθμ. 34186/31-7-2017 Υπουργού ΠΕΚΑ και το δικαστήριο εξέδωσε την από 16-8-2017, προσωρινή διαταγή (βλ. σχετικό γ).

4. Όλως αιφνιδιαστικά ο κ. Δήμαρχος επανέφερε το θέμα στην Ο.Ε. (βλ. σχετικό δ), σε δύο συνεδριάσεις της, με εντελώς αντίθετη εισήγηση αυτή τη φορά, για την κατάργηση, αντίστοιχα, των ως άνω ενδίκων μέσων, χωρίς όμως να πείσει ότι έχουν θεραπευθεί οι αρχικοί λόγοι που επικαλέσθηκε πριν ένα χρόνο για την άσκησή των.

Το ίδιο μη πειστικός ήταν επίσης, όταν το θέμα τέθηκε από τη μειοψηφία του ΔΣ, στην προ Η.Δ. σχετική διαδικασία, του ΔΣ.

5. Ο κ. Γεωργακόπουλος, μετά την πρώτη (εκ των τελευταίων δύο σχετικών αποφάσεων της Ο.Ε.), απέστειλε επιστολή (βλ. σχετικό ε) προς τον κ. Δήμαρχο και όλα τα μέλη της Ο.Ε., με την οποία έθεσε σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από την ως άνω επίμαχη απόφαση, για την άμεση λειτουργία του κτηματολογίου. Μεταξύ των άλλων έθεσε:

• Ότι αυτή είναι αντισυνταγματική και παράνομη, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών (βλ. σχετικά στ και ζ-Αποφάσεις του ΣτΕ), με συνέπεια όλες οι δικαιοπραξίες, που θα ακολουθήσουν, να πάσχουν νομικά.

Μάλιστα δε ότι η μη έκδοση ΚΥΑ (με την μη συνυπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης), δεν είναι τυχαίο γεγονός και οφείλεται ακριβώς σε αυτό τον λόγο.

• Ότι πρόκειται να θιγούν τα συμφέροντα τόσο του Δήμου, όσο και των Δημοτών, λόγω καταπατητών που έχουν κάνει δηλώσεις κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης, επικαλούμενοι, παράνομα, χρησικτησία, που όμως μετά την επίμαχη λειτουργία του κτηματολογίου θα καταστεί, νόμιμη με μικρές χρηματικές συνέπειες, αλλά με απώλεια Δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας (αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις που είναι στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

• Ότι αποτελεί δείγμα μεγάλων δυσλειτουργιών, η περίπτωση του κτηματολογίου στην περιοχή της Άνοιξης (αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις).

6. Μετά τις ως άνω δύο τελευταίες αποφάσεις της ΟΕ, περί άρσης των ενδίκων μέσων, απ΄ ό,τι πληροφορούμαστε (βλ. σχετικό η-νεώτερη επιστολή του κ. Γεωργακόπουλου), ήδη ο κ. Δήμαρχος ανεκάλεσε την πληρεξουσιότητά του προς αυτόν, με αποτέλεσμα στην επικείμενη (6/6/2018), εκδίκαση στο ΣτΕ, της αίτησης ακύρωσης, ο Δήμος να ερημοδικήσει, να απορριφθεί η αρχική αίτηση ακύρωσης και να δημιουργηθούν ίσως ανεπανόρθωτα αποτελέσματα.

Από τα παραπάνω εκτεθέντα είναι σαφές ότι έχουν τεθεί, δημόσια, σοβαρότατα ζητήματα, που πρέπει άμεσα το ΔΣ, με εξαντλητικό τρόπο να συζητήσει, να διερευνήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους από την άμεση λειτουργία του κτηματολογίου και μόνον αυτό τελικά να αποφασίσει για το τι δέον γενέσθαι.

Είναι αυτονόητο, όπως εξ άλλου έχουμε αρχικά ζητήσει, ότι η παρουσία των Δικηγόρων κ. Βασιλείου και Γεωργακόπουλου καθώς και του Υποθηκοφύλακα Μαραθώνα, κ. Χριστόπουλου, είναι αναγκαία, κατά τη συζήτηση αυτή.

Οι Εισηγητές

Γιάννης Καλαφατέλης – Ενωτική Πρωτοβουλία Διονύσου

Γιάννης Φωτάκης – Νέα Πνοή Διονύσου

Γιώργος Ζυγούνας – Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου

Άπαντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των μειοψηφιών

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Και η συμπληρωματική εισήγηση:

Προς  Δήμο Διονύσου                                                                                   1/6/2018

Προς πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κα Ζώτου Βασιλική

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ άρθρο 3 Κ.Λ.Δ.Σ.)

Σχετικό αίτημά μας 8/5/ 2018 αρ. Πρωτ. 5/8-5-2018

Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)

Θέμα: Ομοίως ως το οριζόμενο με το από 30/5/2018 σχετικό έγγραφο αίτημά μας-ΕΙΣΗΓΗΣΗ.

Σχετικά: Ομοίως ως τα αναφερόμενα στο παραπάνω έγγραφό μας και επιπροσθέτως:

Σε συνέχεια και κατά συμπλήρωση της παραπάνω Εισήγησής μας, λόγω του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ αιτήματός μας, εξαιτίας της εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, που έχει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας (ιδιωτικής, δημοτικής και δημόσιας) στις περιοχές Διονύσου, Αγ. Στεφάνου, Ροδόπολης και Σταμάτας που ανήκουν στο Δήμο Διονύσου, προς ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Διονύσου σας γνωρίζουμε, πέραν των αναφερομένων στην από 30/5/2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ μας, προς γνώση σας και για κάθε νόμιμη συνέπεια:

1. Μετά από πληροφορίες μας από Δικηγόρους που ασχολούνται με ακίνητα των παραπάνω περιοχών του Δήμου μας ζητήσαμε με κατεπείγουσα αίτησή μας προς το Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα να μας απαντήσει, εάν οι πληροφορίες μας ότι δεν έχουν παραλειφθεί  από το Γραφείο Κτηματογράφησης ή την Εταιρεία του Κτηματολογίου αντίγραφα των από 17/8/2017 μέχρι σήμερα πάσης φύσεως πράξεων, που αφορούν ακίνητα των παραπάνω περιοχών μας, όπως επιβάλλει η διαδικασία της κτηματογράφησης, και έχουν νόμιμα καταχωρηθεί στο Υποθηκοφυλακείο, (ώστε το Κτηματολόγιο να είναι ενημερωμένο για τις οποιεσδήποτε μεταβολές) είναι ακριβείς ή αντιθέτως δεν ευσταθούν. Λόγω του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ και της δεδομένα αυτονόητης νομιμοποίησής μας, το Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα μας απάντησε, ότι πράγματι οι πράξεις αυτές δεν έχουν παραληφθεί και μάλιστα για την πλήρη ενημέρωσή μας μας χορήγησε επίσημο αντίγραφο του υπ’ Αριθμ. Πρώτ. 831/23/4/2018 Εγγράφου του Υποθηκοφυλακείου Μαραθώνα προς το Κτηματολόγιο από το οποίο επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες μας.

2. Κατόπιν των ανωτέρω είναι φανερό ότι σε περίπτωση παραιτήσεως του Δήμου μας από τα ένδικα μέσα της Αίτησης Ακυρώσεώς και της Αίτησης Αναστολής, όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή ή η μη εκπροσώπηση του Δήμου στο ΣτΕ στις 6 Ιουνίου 2018, ακυρώνεται αυτοδίκαια και η Προσωρινή Διαταγή που διέταξε το ΣτΕ και επομένως αυτόματα λειτουργεί το Κτηματολόγιο. Κατά συνέπεια  μπαίνει σοβαρό ζήτημα για την αξιοπιστία του Κτηματολογίου των περιοχών αυτών, εκτός των άλλων που αναφέρονται στην επιστολή του κ. Γεωργακόπουλου και γι’ αυτόν τον λόγο.

Κατόπιν όλων αυτών θα πρέπει  ο κ. Δήμαρχος και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με δεδομένη την ημερομηνία δικασίμου των υποθέσεων του Δήμου μας στο ΣτΕ να συγκαλέσουν ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ και πάντως μέχρι την ερχομένη Τρίτη το μεσημέρι 5 Ιουνίου 2018 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, προκειμένου να ληφθεί Απόφαση:

   Α Να ανασταλεί προσωρινά η εκτέλεση των Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε το σοβαρό για τις περιουσίες μας ζήτημα αυτό να εξετασθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα σε όλες του  τις διαστάσεις και η οποιαδήποτε για το ζήτημα Απόφαση να έχει επικυρωθεί με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση από το ανώτατο όργανο λήψης Αποφάσεων του Δήμου μας που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Β   Να δοθεί από τον κ. Δήμαρχο η κατ’ εντολήν του από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου η έγγραφη εντολή προς τον Δικηγόρο κ. Αντώνιο Γεωργακόπουλο να παραστεί στις 6 Ιουνίου 2018 στο ΣτΕ και να ζητήσει Αναβολή συζήτησης των υποθέσεων του Δήμου και σε περίπτωση που το Δικαστήριο απορρίψει το Αίτημά μας να ζητηθεί προθεσμία ενός (1) μηνός για τη νομιμοποίηση, προκειμένου μέσα στην προθεσμία αυτή να δοθεί η δυνατότητά να αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι ορθή και κατ’ επέκταση πρέπει να παραιτηθεί ο Δήμος από τα ένδικα μέσα ή να τα αφήσει ανυποστήρικτα, οπότε και στις δύο περιπτώσεις οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής θα εφαρμοσθούν και επομένως θα λειτουργήσει το Κτηματολόγιο ή αντιθέτως εάν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφανθεί ότι ο Δήμος Διονύσου πρέπει να εμμείνει στις ληφθείσες τον Αύγουστο του 2017 θέσεις του και να υποστηρίξει δικαστικά την Αίτηση Ακυρώσεως και Αναστολής, να δοθεί η εντολή αυτή στον πληρεξούσιο Δικηγόρο κ. Γεωργακόπουλο, όπως μέχρι τώρα κατά τρόπο άψογο, έπραξε.

            Επισημαίνουμε ότι η παράλειψη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ το αργότερο μέχρι την παραμονή του Δικαστηρίου (5 Ιουνίου 2018) καθιστά προσωπικά υπεύθυνο τον κ. Δήμαρχο κ. Ζαμάνη για τις ανεπανόρθωτες βλάβες που ενδεχομένως θα υποστούν όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις παραπάνω περιοχές, για τα συμφέροντα του Δήμου μας και του Ελληνικού Δημοσίου. Τέλος η Απόφαση της εντολής προς τον Δικηγόρο κ. Γεωργακόπουλο για εκπροσώπηση του Δήμου στις 6 Ιουνίου 2018 με αίτημα την αναβολή της υποθέσεως ή σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός αυτού χορήγησής προθεσμίας από το ΣτΕ ενός (1) μηνός για τη νομιμοποίηση, δεν ακυρώνει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, απλά δίνει το αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα στους εκπροσώπους των δημοτών μας (Δημοτικούς Συμβούλους) να εκφρασθούν ελεύθερα και δημοκρατικά για το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα.

Οι Εισηγητές

Γιάννης Καλαφατέλης – Ενωτική Πρωτοβουλία Διονύσου

Γιάννης Φωτάκης – Νέα Πνοή Διονύσου

Γιώργος Ζυγούνας – Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου

Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι