logo


Εξήντα επτά θέματα περιλαμβάνει η αυριανή (4/5) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου στις 11 το πρωί, από τα οποία τα 60, που έρχονται από το Τμήμα Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, αφορούν σε αποδοχή διάφορων δωρεών από ιδιώτες, φορείς και συλλόγους, για την ενίσχυση κυρίως του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως αν και όντως η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, εντούτοις είναι η πρώτη φορά που καλείται να εγκρίνει τη δωρεά «αναλώσιμων», όπως τα χαρακτηρίζει η εισήγηση, στην πραγματικότητα τροφίμων π.χ. σοκολάτας, αυγών ή μερίδων φαγητού, και μάλιστα από παλαιότερες χορηγίες, όπως είναι για παράδειγμα η 57η Δράση Χωρίς Μεσάζοντες του περασμένου Φεβρουαρίου. 

Κεντρικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, εντούτοις, αποτελεί η έγκριση των όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση ακόμη ενός κτηρίου, στον Άγ. Στέφανο, που θα στεγάσει  το 4ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου. Σύμφωνα με την εισήγηση, το ακίνητο, μέχρι δυο ορόφων και συνολικής επιφάνειας 1445 τ.μ. μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, κατά προτίμηση αυτοτελές, πρέπει να βρίσκεται σε ακτινική απόσταση έως 800 μέτρα από τη ζώνη επιρροής των υφισταμένων δημοτικών σχολείων του Αγίου Στεφάνου, και η θέση του να είναι εύκολα προσπελάσιμη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η ισότιμη προσβασιμότητα, η προσπελασιμότητα και η ασφάλεια των μαθητών κατά τη μετακίνησή τους προς και από το σχολικό κτίριο.

Πρέπει επίσης να καλύπτει τις υπηρεσιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες του 6/θέσιου ∆ημοτικού Σχολείου και όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σχετικά με την ασφάλεια, την ευχάριστη διαμονή και την υγιεινή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας για στέγαση σχολικής μονάδας σε υπό ενοικίαση κτίρια.

Η δημοπρασία για την ενοικίασή του θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική.

Αναλυτική η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδέσμευση πίστωσης ποσού 4.000,00 ΕΥΡΩ και νέα έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον ΚΑ εξόδων 00.8242.0001 με την ονομασία «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ» του προϋπολογισμού του ∆ήμου ο.ε. 2018.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση παραβόλου από τη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» για ασκηθείσα έφεση ενώπιον του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακύρωσης της με αρ. πρωτ. 36264 Α. Πλ 1211, 3620/22-8-2011 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την οποία διώκεται η ανάκτηση του ποσού των (43.234,51) € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην πρώην ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: 1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 79952100-3, Α∆ΑΜ: 18REQ002699016 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του 4ου ∆ημοτικού Σχολείου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλομένων για την “Προμήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου για Αποκατάσταση Φωτισμού λόγω Κλοπής”.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 39.466,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης για την Προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήμου.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16146).

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16193).

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ “BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16215).

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16172).

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16150).

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ “Ε.& Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16147).

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16164)».

ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου (ΑΠ16167).

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την 57η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16160).

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15915).

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την 59η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16163).

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την KABA ∆ΡΟΣΙΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15741).

ΘΕΜΑ 20ό: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΕΛΤΑ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15745).

ΘΕΜΑ 21ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τo ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15760).

ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την K.ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ∆ΗΜΟΥΛΗ (Ι∆ΙΩΤΗΣ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15759).

ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΕΛΤΑ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15737).

ΘΕΜΑ 24ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τoν ΣΥΛΛΟΓΟ ∆ΡΥΑ∆ΕΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15726).

ΘΕΜΑ 25ο: Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16406).

ΘΕΜΑ 26ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τoν ΦΟΥΡΝΟ ΣΕΡΑΛΙ∆Η για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15710).

ΘΕΜΑ 27ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΦΙΛΕΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15662).

ΘΕΜΑ 28ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15693).

ΘΕΜΑ 29ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15728).

ΘΕΜΑ 30ό: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15731).

ΘΕΜΑ 31ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τoν ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15735).

ΘΕΜΑ 32ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΡΡΑ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15738).

ΘΕΜΑ 33ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15768).

ΘΕΜΑ 34ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Κ. ΜΠΑΚΟ∆ΗΜΟ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15801).

ΘΕΜΑ 35ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΤΖΑΝΕΤΗΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15803).

ΘΕΜΑ 36ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15826).

ΘΕΜΑ 37ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15824).

ΘΕΜΑ 38ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16117).

ΘΕΜΑ 39ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16118).

ΘΕΜΑ 40ό: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16126).

ΘΕΜΑ 41ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16130).

ΘΕΜΑ 42ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16122).

ΘΕΜΑ 43ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16123).

ΘΕΜΑ 44ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16119).

ΘΕΜΑ 45ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16121).

ΘΕΜΑ 46ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15867).

ΘΕΜΑ 47ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15886).

ΘΕΜΑ 48ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15903).

ΘΕΜΑ 49ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ15747).

ΘΕΜΑ 50ό: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16176).

ΘΕΜΑ 51ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16174).

ΘΕΜΑ 52ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16154).

ΘΕΜΑ 53ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16144).

ΘΕΜΑ 54ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16137).

ΘΕΜΑ 55ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16157).

ΘΕΜΑ 56ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16145).

ΘΕΜΑ 57ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16124).

ΘΕΜΑ 58ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16979).

ΘΕΜΑ 59ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16994).

ΘΕΜΑ 60ό: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ17003).

ΘΕΜΑ 61ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16975).

ΘΕΜΑ 62ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ17006).

ΘΕΜΑ 63ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ17007).

ΘΕΜΑ 64ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ17015).

ΘΕΜΑ 65ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ16955).

ΘΕΜΑ 66ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ17018).

ΘΕΜΑ 67ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον Α.Ο.Σ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου(ΑΠ17026).