logo


Με 18 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 17 Απριλίου στις 9 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. Ανάμεσά τους η ανάθεση στον ορκωτό λογιστή που διενεργεί τον έλεγχο στα οικονομικά των Σχολικών Επιτροπών, του ελέγχου και της χρήσης 2013, που προέκυψε εκ των υστέρων, με αμοιβή 12.000 ευρώ, βάσει και πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολουθούν τρεις απ’ ευθείας αναθέσεις, που αφορούν κατά σειρά στην προμήθεια εντύπων ύψους 23.000 ευρώ, βιβλιοθηκών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Διονύσου ύψους 2914 ευρώ και στολών για τις Χορωδίες του Δήμου ύψους 2500 ευρώ. Και οι τρεις έρχονται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Αθλητισμού και Πολιτισμού, έχουν εγκριθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και στις τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

Με δυο δικαστικές διαμάχες θα ασχοληθεί εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή. Η πρώτη αφορά σε εταιρεία που πλήρωσε στον προκαλλικρατικό Δήμο Αγ. Στεφάνου δημοτικά τέλη από διαφήμιση τη διετία 1998-1999. Το Δικαστήριο, όπου προσέφυγε η εταιρεία διεκδικώντας την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού αρχικά 76.800 ευρώ που εν συνεχεία μειώθηκε στις 15.600 ευρώ, δέχθηκε πως η χρέωση της εταιρείας από τον τότε Δήμο έγινε πλημμελώς και με τρόπο που δεν προβλεπόταν από τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ η έφεση που άσκησε ο Δήμος απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο. Η δεύτερη αφορά στην αμοιβή δικηγόρου που χειρίστηκε υποθέσεις της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας στην προκαλλικρατική κι εδώ εποχή. Το Δικαστήριο που δίκασε την αγωγή του δικηγόρου δέχθηκε πως ο Δήμος Διονύσου πλέον οφείλει περίπου 2500 ευρώ εντόκως.

Τέλος, το ποσόν των 64.300 ευρώ έχει προϋπολογισθεί για τον καθαρισμό των οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό. Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός θα διενεργηθεί για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προϋπολογιζόμενης αξίας 125.000 ευρώ, ενώ ακόμη ένας συνοπτικός διαγωνισμός προγραμματίζεται για την καθαριότητα και το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων, ύψους 39.900 ευρώ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού ο.ε 2018 για την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου της Οικονομικής ∆ιαχείρισης χρήσης 2013 των Ν.Π.∆.∆ με την επωνυμία: α)Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου ∆ιονύσου και β) Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» συνολικού προϋπολογισμού 57.784,00€.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και χρωμάτων, ομάδα Β (Υλικά Χρωματοπωλείου) και ομάδα ∆(Σιδηρικά).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού μειοδότη ανά ομάδα του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισμού 74.399,38€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής για την προμήθεια εντύπων (πανό, αφισών, δίπτυχων, τρίπτυχων, προσκλήσεων, μπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια Βιβλιοθηκών για τη ∆ημοτική Βιβλιοθήκη ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια στολών Παιδικής Χορωδίας του ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση άσκησης ή μη ένδικου μέσου της αναιρέσεως κατά της 605/18 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου επί της υποθέσεως «ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα της κ. Κοκκαλά Αικατερίνης περί καταβολής αποζημίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε φρεάτιο.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού (Αποψίλωση) Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Εργαλείων» του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση «Προμήθεια Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων» του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την «Προμήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοματισμούς ∆εξαμενών και Αντλιοστασίων του ∆ήμου».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήμου (∆ίπλωμα Οδήγησης).

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια αναλωσίμων για τους νέους εκτυπωτές του ∆ήμου ∆ιονύσου» (CPV: 30125110-5 – Α∆ΑΜ: 18REQ002933418), β) των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και γ) του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 18ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ & ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.