logo


Την προσεχή Δευτέρα 12 Μαρτίου στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με 20 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσά τους:

*Η έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού για το 2015 του αείμνηστου ΘΕΣΠΙ, μετά και τον έλεγχο από ορκωτό λογιστή

*Η ενσωμάτωση του Δημοτικού Γηροκομείου στη Δροσιά, μετά και από την ένταξή του στο σχετικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που γνωστοποιήθηκε στο Δήμο στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου

*Η ανακήρυξη μειοδοτών- προσωρινών και οριστικών- σε μια σειρά έργων και προμηθειών του Δήμου, μεταξύ των οποίων και ο τεχνικός ασφαλείας, αλλά όχι και ο γιατρός εργασίας για τον οποίο ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και θα επαναληφθεί, καθώς και ο ανάδοχος για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών.

*Οι όροι της διακήρυξης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά στην υλοποίηση των πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων του Δήμου από ανάδοχο εταιρεία που παρέχει στο Δήμο το αναγκαίο προσωπικό, προϋπολογισμού δαπάνης 190.000 ευρώ. Τη μελέτη συνέταξε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ η αναγκαιότητα ψηφίστηκε οριακά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

*Η έγκριση, τέλος, πιστώσεων που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό 2018 του Δήμου για την εκτέλεση νέων και συνεχιζόμενων έργων. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς δαπάνης 1.150.000 ευρώ, η μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Άνοιξη ύψους 284.000 ευρώ και οι τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο ∆ήμο ∆ιονύσου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 550.000 ευρώ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Προέλεγχος απολογισμού και ισολογισμού o.ε. 2015 του καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήμου ∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 μετά από την Α ́ αναμόρφωση – υποχρεωτική 2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενσωμάτωση στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήμου ∆ιονύσου ο.ε. 2018 του Ο.Π.∆. του ΝΠ∆∆ ∆ήμου ∆ιονύσου ∆ημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, μετά την ένταξή του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (σχετικό το αριθ. πρωτ. 216/2-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισμού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συμπ/νου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: 1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.790,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ – Α∆ΑΜ: 17REQ002273848 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδοτών για την «προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιματιστικών μηχανημάτων, φορητών πυροσβεστικών μέσων και προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων)».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια ασφάλτου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού συνοπτικού ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας». ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 57.482,20€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 15ο: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Φωτιστικών Ιστών και Σωμάτων ∆ημοτικού Φωτισμού με Αντικατάσταση αντίστοιχων Κατεστραμμένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των ∆ημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, Σταμάτας και Κρυονερίου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 16ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου ∆ιονύσου – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης, Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Καθορισμός των Όρων ∆ιακήρυξης υλοποίησης Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιμόρφωσης στον ∆ήμο ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια Βιβλίων για τη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη του ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018 για νέα και συνεχιζόμενα έργα του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 20ό: ∆ιόρθωση της παρ. 7 της 50/2018 απόφασης Ο.Ε. περί “Έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018 για τα συνεχιζόμενα έργα και μελέτες του ∆ήμου ∆ιονύσου” και εκ νέου διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου με Κ.Α. 63.7341.0002.