logo


Την πρόθεσή του να διατηρήσει την έκτη Αντιδημαρχία, που το τελευταίο διάστημα παραμένει ακέφαλη μετά και από την παραίτηση του Η. Υφαντή, εξέφρασε ο Δήμαρχος Δ. Ζαμάνης σε σχετική ερώτηση της Οδού Διονύσου. Ο κ. Ζαμάνης συμπλήρωσε πως κάποια από τα αντικείμενα της εν λόγω Αντιδημαρχίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης έχουν ήδη ενταχθεί στις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα (σ.σ. πρόκειται για το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τα Τμήματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων και Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), μια που σχετίζονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία της πόλης. Παράλληλα σύντομα, όπως είπε, θα ανακοινωθεί και το όνομα του δημοτικού συμβούλου που θα ορισθεί Αντιδήμαρχος, καθώς και οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει. Υπενθυμίζεται εδώ πως από τις έξι Αντιδημαρχίες, η συγκεκριμένη ήταν επί δυο χρόνια άμισθη, ενώ άμισθος θεωρείται και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β. Κοκμοτός που αμείβεται μεν από το Δήμο, αλλά κατόπιν εντολής μισθοδοσίας από την οργανική του θέση.

Απολογισμός πεπραγμένων; Άλλη ερώτηση!
Η δεύτερη ερώτησή μας αφορούσε στον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων, για τον οποίο μέχρι στιγμής καμιά ενημέρωση δεν υπάρχει. Και ο οποίος- απ’ ό, τι φάνηκε από την απάντηση του Δημάρχου- δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί. Ο κ. Ζαμάνης μάλιστα έθεσε και την παράμετρο της υποχρεωτικότητας για τον ετήσιο απολογισμό: “Αν δεν επιβάλλεται, τότε μάλλον απολογισμός φέτος δεν θα γίνει”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, πάντως, αφιερώνει ένα ολόκληρο άρθρο, το 13ο, στον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής- χωρίς να επισημαίνει πως ανήκει στη διακριτική της ευχέρεια να τον πραγματοποιήσει, ενώ δεν αναφέρει τυχόν κυρώσεις  αν αυτός ο απολογισμός δεν πραγματοποιηθεί:

Άρθρο 13
Απολογισμός πεπραγμένων της ∆ημοτικής Αρχής
1. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της ∆ημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του ∆ήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Ο Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το ∆ήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της ∆ημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη ∆ιοίκηση του ∆ήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.
5. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου. Ο ∆ήμαρχος εκ μέρους του ∆ημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Επίσης, μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των ∆ημοτικών Κοινοτήτων.
6. Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από τον δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή”.

Το ίδιο άρθρο ίσως πρέπει να κοιτάξουν και οι δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, μια που η τελευταία παράγραφος τις αφορά άμεσα:

«Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010«.