logo


Στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς (Γρ. Λαμπράκη 19) από 22 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου θα υποβάλουν τις αιτήσεις οι γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου την περίοδο 2015-2016.

Ώρες υποβολής αιτήσεων 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Τηλέφωνα: 210-8141700

Σημείωση: Βρεφικά Τμήματα για ηλικία 18 μηνών έως 2,5 ετών λειτουργούν στα Παραρτήματα των Σταθμών Α’ Δροσιάς, Β’ Δροσιάς και Άνοιξης .

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης (δεν απαιτείται για παιδιά που ήδη φιλοξενούνται)

2) Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από παιδίατρο (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου) και απαραίτητα φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4) Δικαιολογητικά εργασίας (ανά περίπτωση).

* Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων με μηνιαίες αποδοχές και ωράριο εργασίας, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων της εργαζόμενης μητέρας του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση εργοδότη. Για πρόσφατη πρόσληψη απαιτείται αντίγραφο αναγγελίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

* Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες: α)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος β)βεβαίωση ασφάλισης του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα ή το τελευταίο αποδεικτικό πληρωμής.

* Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.

* Απασχολούμενοι στην οικογενειακή επιχείρηση, βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (απαραίτητη κατάθεση)

5) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας γονέων (ΜΟΝΟ με φωτοαντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, κ.λπ.)

6) Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου οικονομικού έτους 2015 (εκκαθαριστικό σημείωμα ).

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών), το επίδομα πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση.

7) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι «Τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας όποτε ζητηθούν.»

8) Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς).

Όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει να είναι

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ευκρινή φωτοαντίγραφα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

Α) Για άνεργους γονείς απαιτείται:

* Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ ή πρόσφατη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ.

* Για άνεργους γονείς που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Β) Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

Γ) Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού απαιτείται ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας.

Δ) Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.

Ε) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ζ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.

Η) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.

Θ) Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.