logo


Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου η ιδρυτική συνάντηση του Σύλλογου Μηχανικών Δ. Διονύσουμ με την παρουσία 30 από τα 45 μέλη που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Οι παρόντες αντάλλαξαν απόψεις γύρω από την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της ίδρυσης του Συλλόγου και έδωαν ρντεβού για την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, οπότε και θα ολοκληρωθούν οι σκοποί του καταστατικού.

Η εισήγηση του εκ των πρωτεργατών για την ίδρυση του Συλλόγου Κ. Κουριδάκη ήταν η παρακάτω:

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας χιλιάδες χρόνια πριν, δια στόματος του μεγάλου Περικλή, πίστευαν, ότι «αν η πόλη έχει καλώς στο σύνολό της, ωφελεί περισσότερο τους πολίτες παρά αν ευτυχεί μεν ο καθένας από τους πολίτες χωριστά, αλλά κλονίζεται στο σύνολό της, διότι ο άνθρωπος, και αν ευτυχεί ατομικά, παρ΄ όλ΄  αυτά καταστρέφεται μαζί με την πατρίδα του, αν αυτή καταστραφεί, αν δε στην αντίθετη περίπτωση ο ίδιος δυστυχεί, ενώ η πατρίδα του ευτυχεί, έχει πολύ περισσότερες  πιθανότητες  να διασωθεί».

Με το σκεπτικό αυτό έχουμε υποχρέωση και ηθική ευθύνη στην πόλη μας, στην οποία μας οδηγεί η συνείδησή μας, ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στο οποίο είμαστε ενταγμένοι. Δεν  μπορούμε να ζητούμε μόνον, οφείλουμε και να προσφέρουμε.

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να συν-διαμορφώσουμε με την σκέψη και τη δράση μας νέα πρότυπα ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, που να είναι άρρηκτα δεμένα με την ατομική και κοινωνική ευθύνη του μηχανικού.

Στην σημερινή κατάσταση που ζούμε δυστυχώς το «καθείς εφ΄ω ετάχθη» διεστράφη πλέον  σε επικίνδυνο απομονωτισμό.  Έτσι έχουμε φτάσει να μην επιτρέπεται πια σε κανέναν να δρα εκτός και πέραν της επαγγελματικής ειδίκευσής του. Αυτό όμως μας καθιστά μονοδιάστατους και ανίκανους να ελέγξουμε και να  παρέμβουμε  στο κοινωνικοπολιτικό μας περιβάλλον.

Εξ ορισμού σύλλογος είναι μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων που αποβλέπει στην πραγματοποίηση κοινών στόχων.  Με βάση τις παραπάνω σκέψεις παραθέτω επιγραμματικά τους σκοπούς του συλλόγου. Τους θέτω σε συζήτηση για συμπλήρωση, τροποποίηση ώστε να αποτελέσουν τυπικά αλλά και ουσιαστικά του σκοπούς που θα πρέπει να υπάρχουν στο καταστατικό μας.

Σκοποί του Συλλόγου

1) Η προαγωγή και εξύψωση του επαγγελματικού, επιστημονικού και κοινωνικού ρόλου των μελών του.

2) Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των  μελών του και η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης.

3) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η βοήθεια προς τα αναξιοπαθούντα μέλη του Συλλόγου.

4) Η συμβολή στην μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής αναπτύξεως  και υποστήριξης του Δήμου Διονύσου, των Τοπικών δημοτικών και ιδιωτικών μαζικών φορέων και ομάδων δημοτών.

5) Η παροχή κάθε είδους τεχνικών συμβουλών προς τον  Δήμο Διονύσου και των Νομικών Προσώπων αυτού.

6) Η συμβολή στην ανάπτυξη και εξύψωση της τεχνικής και της επιστήμης.

7)  Η συμβολή στην καταγραφή των προβλημάτων της περιοχής μας, στην συλλογική αντιμετώπισή τους και στον τρόπο επίλυσής τους.

8) Η συμβολή στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και φοιτητών.

9) Η δημιουργία, διαχείριση,  προώθηση δράσεων ή προγραμμάτων,  τοπικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, έρευνας, προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 10) Η δημιουργία δράσεων υποστήριξης συγκεκριμένων ομάδων (ανέργων, συνταξιούχων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες) των μελών.

11) Η μεταφορά γνώσεων και κυρίως εμπειριών μεταξύ των μελών

12) Γενικά η προώθηση της  ιδέας του «ενεργού κοινωνικά μηχανικού».