logo


Ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Διονύσου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από το σχολικό έτος 2013-2014 λειτουργούν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δύο τύποι Λυκείων και μια σχολή κατάρτισης:

  • Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)
  • Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.)
  • Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτησης (Σ.Ε.Κ).

Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι Γυμνασίων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των τριών σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.
 Για ποιους σημαντικούς λόγους ο μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ);

α) Το ΕΠΑΛ μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων αναπτύσσει-παρέχει γενική παιδεία υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη, θα αναπτύξει κριτική σκέψη, πρωτοβουλία και δημιουργικότητα του μαθητή.

γ) Το ΕΠΑΛ συμβάλλει στην καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και στην προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.

δ) Μέσα από τους σκοπούς του ΕΠΑΛ εμπεριέχονται και αναδεικνύονται θέματα όπως, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, της  ενδυνάμωσης των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

στ) Το ΕΠΑΛ διασφαλίζει ισορροπία στη σχολική ζωή, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.

ζ) Το ΕΠΑΛ καλλιεργεί βασικές κοινωνικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη των μαθητών.

η) Παρέχει ολοκληρωμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

θ) Το ΕΠΑΛ συντελεί στην ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

ι) Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑΛ, ο μαθητής θα αποκτήσει Απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμο με το ΓΕΛ.

ια) Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.

ιβ) Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στο  «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας), η οποία έχει διάρκεια ένα έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο  εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα.

ιγ) Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ..

ιδ) Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στα ΙΕΚ για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.

ιε) Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.

ιστ) Θα έχει την δυνατότητα, όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – ΑΤΕΙ και στις στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι δυο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα της ειδικότητάς του.

ιζ) Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΤΕΙ και στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα (4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο μαθήματα της ειδικότητάς του) που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.

ιη) Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑΛ θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑΛ.

ιθ) Θα έχει την δυνατότητα υποτροφίας σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ., ως επιβράβευση της καλής επίδοσής του στα μαθήματα.- Οι απόφοιτοι των 2 τελευταίων ετών έχουν τη δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα «ΜΑΘΗΤΕΙΑ» να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε Επιχειρήσεις και να λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας

Πλέσσας Νίκος

Διευθυντής ΕΠΑΛ